guideubon

 

กองบิน21 เรียกกำลังพลสำรอง เรียนรู้เทคโนโลยี และยุทธวิธีที่ทันสมัย

กองทัพอากาศ-กำลังพลสำรอง-กองบิน21-01.jpg

วันที่ 26 มิถุนายน 2560 ที่อาคารศิวิไล กองบิน 21 อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี พลอากาศโท ไกรพล ยั่งยืน รอง เสนาธิการทหารอากาศ เป็นประธานในพิธีเปิดการเรียกพล เพื่อตรวจสอบและฝึกวิชาทหาร ของกองทัพอากาศ ประจำปี 2560 โดยมี นาวาอากาศเอก ฐานันดร์ ทิพเวส ผู้บังคับการกองบิน 21 นำทหารกองหนุนชั้นประทวน จำนวน 49 นาย เข้ารับการฝึกทบทวนวิชาทหาร เข้ารายงานตัว

กองทัพอากาศ-กำลังพลสำรอง-กองบิน21-02.jpg

กองทัพอากาศ ได้ดำเนินการเรียกพล เพื่อตรวจสอบสภาพ และฝึกวิชาทหาร ตามข้อบังคับกระทรวงกลาโหม ว่าด้วยการเตรียมพล พ.ศ.2515 เป็นประจำทุกปี ซึ่งได้ดำเนินการมาอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ปี 2516 จนถึงปัจจุบัน รวมทั้งสิ้น 66 ครั้ง เพื่อให้กำลังพลสำรองของกองทัพอากาศ ได้มีความรู้และเข้าใจในขั้นตอนการปฏิบัติงานในสายวิทยาการของตนเอง ตลอดจนทราบถึงความเจริญก้าวหน้าในเทคโนโลยี ซึ่งกองทัพอากาศดำเนินการอยู่ในปัจจุบัน

กองทัพอากาศ-กำลังพลสำรอง-กองบิน21-03.jpg

นอกจากนี้กองทัพอากาศยังได้ใช้โอกาสนี้ ชี้แจงสิทธิ และหน้าที่ของกำลังพลสำรอง ปลูกจิตสำนึกให้กำลังพลสำรอง มีความจงรักภักดี และเทิดทูนต่อสถาบันชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ ตลอดจนธำรงไว้ซึ่งการปกครองในระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นพระประมุข

กองทัพอากาศ-กำลังพลสำรอง-กองบิน21-04.jpg

กองทัพอากาศ-กำลังพลสำรอง-กองบิน21-05.jpg

กองทัพอากาศ-กำลังพลสำรอง-กองบิน21-06.jpg