guideubon

 

พิธีสวนสนาม รับส่งหน้าที่ การมอบการบังคับการผู้บังคับการกองบิน 21

ผู้บังคับการ-กองบิน21-อุบล-01.jpg

สืบเนื่องจาก กองทัพอากาศ ได้มีคำสั่งที่ 1530/2559 ลงวันที่ 27 กันยายน 2559 ให้ นาวาอากาศเอกนิสิต โขเมษฐวัฒน์ ผู้บังคับการกองบิน21 ไปดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการกองนโยบายและแผน สำนักนโยบายและแผน กรมส่งกำลังบำรุงทหารทัพอากาศ และได้มีคำสั่งที่ 1451/2559 ลงวันที่ 15 กันยายน 2559 ให้นาวาอากาศเอกฐานันดร์ ทิพเวส (ทิบ-เวด) รองผู้อำนวยการสำนักยุทธการและการฝึก กรมยุทธการทหารอากาศ มาดำรงตำแหน่ง ผู้บังคับการกองบิน 21 อุบลราชธานี

ภาพพิธีรับส่งหน้าที่ ผู้บังคับการกองบิน 21 อุบลราชธานี 

ผู้บังคับการ-กองบิน21-อุบล-19.jpg

วันที่ 5 ตุลาคม 2559 ที่ท่าอากาศยานกองบิน 21 ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี ได้มีพิธีรับส่งหน้าที่ และการมอบการบังคับบัญชา ผู้บังคับการกองบิน 21 ระหว่าง นาวาอากาศเอกนิสิต โขเมษฐวัฒน์ และ นาวาอากาศเอกฐานันดร์ ทิพเวส (ทิบ-เวด) โดยได้มีการทำพิธี ส่งมอบธงประจำหน่วย และพิธีสวนสนามของกำลังพล

ภาพพิธีรับส่งหน้าที่ ผู้บังคับการกองบิน 21 อุบลราชธานี 

ผู้บังคับการ-กองบิน21-อุบล-09.jpg

ทั้งนี้ นาวาอากาศเอกฐานันดร์ ทิพเวส ผู้บังคับการกองบิน 21 ได้กล่าวกับกำลังพล จำนวน 785 นาย ว่า พร้อมที่จะทำงานร่วมกับกำลังพลทุกนายอย่างสุดความสามารถ ตามแนวนโยบายในด้านต่างๆ ของกองทัพอากาศ รวมถึงพร้อมที่จะสนับสนุนนโยบายของรัฐบาล และ คสช. ในการช่วยเหลือประชาชนทุกสถานการณ์ 

ภาพพิธีรับส่งหน้าที่ ผู้บังคับการกองบิน 21 อุบลราชธานี