guideubon

 

โปรดเกล้าฯ พลตรี นิรุทธ์ เกตุสิริ ขึ้นเป็น รองแม่ทัพภาคที่ 2

พลตรีนิรุทธ์-เกตุสิริ-รองแม่ทัพภาคที่2.jpg

ขอแสดงความยินดีกับ พลตรี นิรุทธ์ เกตุสิริ ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 22 ในโอกาส มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้า ฯ ให้เป็น รองแม่ทัพภาคที่ 2 ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่มที่ 132 ตอนพิเศษ 198 ง ลงวันที่ 28 สิงหาคม 2558 

พลตรีนิรุทธ์-เกตุสิริ-รองแม่ทัพภาคที่2-2.jpg