guideubon

 

กองบิน 21 จัดพิธีพุทธาภิเษกพระพุทธรูปจำลอง (พระพุทธมังคโลดม กองบิน 21)

พระพุทธมังคโลดม-กองบิน21-อุบล-01.jpg

วันที่ 10 กรกฎาคม 2562 สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ (สา ปุสฺสเทโว) สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก วัดราชบพิธสถิตมหาสีมารามราชวรวิหาร กรุงเทพมหานคร ทรงพระเมตตาจารอักขระลงแผ่นทองประทานเป็นชนวนในการจัดสร้างวัตถุมงคล (พระพุทธมังคโลดม) และทรงพระราชทานอนุญาตให้ สมเด็จพระธีรญาณมุนี (สมชาย วรชาโย ป.ธ.8) วัดเทพศิรินทราวาสราชวรวิหาร กรุงเทพมหานคร เป็นองค์ประธานฝ่ายสงฆ์ในการจุดเทียนชัยในพิธีพุทธาภิเษก โดยมี นาวาอากาศเอก วัชรพล นวลเป็นใย ผู้บังคับการกองบิน 21 ให้การต้อนรับ ณ วิหารพุทธมังคโลดม และผู้มีจิตศรัทธาเข้าร่วมพิธีพุทธาภิเษก จำนวนมาก

พระพุทธมังคโลดม-กองบิน21-อุบล-03.jpg

สำหรับรายนามพระวิปัสสนาจารย์นั่งปรกอธิษฐานจิต จำนวน 9 รูป ได้แก่ สมเด็จพระธีรญาณมุนี (สมชาย วรชาโย ป.ธ.๘) วัดเทพศิรินทราวาสราชวรวิหาร, พระเทพวราจารย์ (หลวงพ่อมหาศรีพร วรวิญฺญู ป.ธ.๙) เจ้าคณะจังหวัดอุบลราชธานี(มหานิกาย) วัดมณีวนาราม, พระราชธรรมโกศล (หลวงปู่สวัสดิ์ ทสฺสนีโย) เจ้าคณะจังหวัดอุบลราชธานี (ธรรมยุต) วัดใต้พระเจ้าใหญ่องค์ตื้อ, พระราชศีลโสภิต (หลวงปู่
หนูอินทร์) วัดป่าพุทธมงคล จังหวัดกาฬสินธุ์, พระวิโรจน์รัตโนบล (หลวงพ่อจันทร์ สิริจนฺโท) วัดทุ่งศรีเมือง จังหวัดอุบลราชธานี, พระครูอภัยธรรมรักขิต (หลวงตาเชิดศักดิ์ โชติปาโล) วัดมฤคทายวัน จังหวัดหนองคาย, พระครูสุนทรศีลขันธ์ (หลวงปู่ สิงห์ทอง ปภากโร) วัดป่าสุนทราราม จังหวัดยโสธร, พระครูสารธรรมประคุณ( หลวงปู่รอด ธมฺมทินฺโน) วัดกุดคูณ จังหวัดอุบลราชธานี

พระพุทธมังคโลดม-กองบิน21-อุบล-04.jpg

ในการจัดสร้างพระพุทธรูปจำลอง (พระพุทธมังคโลดม) นี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ข้าราชการ ลูกจ้าง พนักงานราชการ ทหารกองประจำการ และครอบครัวกองบิน 21 ตลอดจนประชาชนที่มีจิตศรัทธา เช่าบูชาไว้เป็นสิริมงคลแก่ตนเองและบุคคลในครอบครัว

พระพุทธมังคโลดม-กองบิน21-อุบล-05.jpg

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ 
เรืออากาศเอก โชติช่วง เนตรครุธ 
อนุศาสนาจารย์ กองบิน21 
โทร. 086-5991282

พระพุทธมังคโลดม-กองบิน21-อุบล-02.jpg

พระพุทธมังคโลดม เดิมเฉลิมพระนามว่า "หลวงพ่อศรีอยุธยาร่มเย็น" เป็นพระพุทธรูปโบราณปางมารวิชัย สร้างขึ้นสมัยกรุงศรีอยุธยา องค์พระเป็นเนื้อหินทราย ลงรักปิดทอง ขนาดหน้าตักกว้าง 40 นิ้ว สูง 56 นิ้ว มีพุทธศิลป์อันงดงาม ต้องตามพุทธลักษณะทุกประการ

พระพุทธมังคโลดม-กองบิน21-อุบล-07.jpg

ในอดีตพระพุทธรูปองค์นี้ประดิษฐาน ณ พระวิหารพระมงคลบพิตร จังหวัดพระนครศรีอยุธยา และเมื่อปี พ.ศ.2506 ได้ทำการบูรณะปฏิสังขรณ์ อัญเชิญมาถวาย ณ วัดแจ้ง อ.เมือง อุบลราชธานี กระทั่งในปี พ.ศ.2518 จึงได้อัญเชิญมาประดิษฐานเป็นพระประธาน ประจำพุทธสถาน ฐานบินอุบลราชธานี

พ.ศ.2528 ได้เปลี่ยนเฉลิมพระนามพระพุทธรูปเป็น "พระพุทธมังคโลดม" อันมีความหมายว่า พระพุทธเจ้าผู้เป็นมงคลอันสุงสุด และได้ตั้งชื่อพุทธสถานกองบิน 21 ให้สอดคล้องพระนามพระพุทธรูปว่า "วิหารพระพุทธมังคโลดม" จวบจนปัจจุบัน

พระพุทธมังคโลดม-กองบิน21-อุบล-06.jpg

สำหรับ วิหารพระพุทธมังคโลดม นี้ สร้างเมื่อ พ.ศ.2510 โดยหน่วยทหารช่าง RED HORSE กองทัพอากาศสหรัฐอเมริกาที่มาตั้งกองกำลังในประเทศไทย ระหว่างสงครามเวี่ยดนาม ใช้เป็นที่ประกอบกิจกรรมทางศาสนา

พ.ศ.2517 ฐานบินอุบลราชธานี ได้ดัดแปลงโบสถ์คริสต์หลังดังกล่าว ใช้เป็นพุทธสถานประกอบกิจกรรมทางพระพุทธศาสนา 

กองบิน 21 ขอเชิญร่วมพิธีมหาพุทธาภิเษกพระพุทธมังคโลดมจำลอง

พระพุทธมังคโลดม-กองบิน21-อุบล-08.jpg

พระพุทธมังคโลดม-กองบิน21-อุบล-09.jpg

พระพุทธมังคโลดม-กองบิน21-อุบล-10.jpg

พระพุทธมังคโลดม-กองบิน21-อุบล-11.jpg

พระพุทธมังคโลดม-กองบิน21-อุบล-13.jpg