guideubon

 

พระแท่นงานพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ม.อุบลฯ ชูแนวคิด พระมหาชนก

พระแท่นพิธี-พระราชทานปริญญาบัตร-อุบล-10.jpg

ในวโรกาสที่ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินแทนพระองค์ ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจาก มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ปีการศึกษา 2558 ในวันอังคารที่ 13 ธันวาคม 2559 เวลา 09.30 น. ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติ ๗ รอบพระชนมพรรษา มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี มีบัณฑิตที่จะเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร มีจำนวนทั้งสิ้น 2,560 คน

พระแท่นพิธี-พระราชทานปริญญาบัตร-อุบล-02.jpg

ในการนี้ ทางมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี มีการประดับตกแต่งพระแท่นพิธีพระราชทานปริญญาบัตรอย่างสวยงามสมพระเกียรติ โดยมอบหมายให้ร้านอุบลฟราวเวอร์ดำเนินการ เนื่องในโอกาสมหามงคลเสด็จเถลิงถวัลราชสมบัติครบ 70 ปี พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช จึงได้หยิบยกพระปรีชาสามารถในด้านอักษรศาสตร์ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และเพื่อเผยแพร่พระเกียรติคุณของพระองค์ ผ่านการจัดรูปแบบเวทีพระราชทานปริญญาบัตรมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ประจำปี 2559 ภายใต้แนวคิด พระมหาชนก 

พระแท่นพิธี-พระราชทานปริญญาบัตร-อุบล-01.jpg

พระมหาชนก เป็นเรื่องหนึ่งในทศชาติชาดก และเป็นทศชาติชาดกเรื่องหนึ่งที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงสนพระราชหฤทัย ทรงแปลเป็นภาษาต่างๆ แสดงถึงพระปรีชาในด้านอักษรศาสตร์ ภูมิศาสตร์และโหราศาสตร์ไทยของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทั้งนี้ พระราชนิพนธ์ เรื่อง พระมหาชนก ได้ออกจำหน่ายในโอกาสเฉลิมฉลองกาญจนาภิเษกแห่งรัชกาล เมื่อ พ.ศ. 2539 และเป็นที่ชื่นชมของประชาชนโดยทั่วไป

พระแท่นพิธี-พระราชทานปริญญาบัตร-อุบล-03.jpg

ข้อคิดที่ได้จากพระมหาชนก นักศึกษาและบัณฑิตมหาวิทยาลัยอุบลราชธานีสามารถนำเอาปัจจัยแห่งความสำเร็จ 3 ประการในเรื่องนี้ไปใช้ในการศึกษาเล่าเรียน การประกอบอาชีพ หรือการดำเนินชีวิตได้ต่อไป คือ 

พระแท่นพิธี-พระราชทานปริญญาบัตร-อุบล-04.jpg

- การมีคุณธรรม ก็คือ ความเพียร
- การมีความรู้ ก็คือ ปัญญา
- การมีสุขภาพพลานามัย ก็คือ กำลังกายที่สมบูรณ์

พระแท่นพิธี-พระราชทานปริญญาบัตร-อุบล-05.jpg

สอดคล้องกับพันธกิจของมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ที่ต้องการสร้างบัณฑิตที่มีคุณภาพมาตรฐานในระดับสากล มีคุณธรรมนำความรู้ คิดเป็น ทำเป็น และดำรงชีวิตบนพื้นฐานความพอเพียงเป็นพลังสำคัญในการขับเคลื่อนการพัฒนาและการเปลี่ยนแปลงในภูมิภาค การสร้างความเข้มแข็งให้กับหน่วยงาน ธุรกิจ และบุคคลในภูมิภาค ประเทศชาติต่อไป

เรียบเรียงโดย ไกด์อุบล
ขอบคุณข้อมูลจาก Kanjana Kumsap
ภาพประกอบจาก เพลิน ม.อุบลฯ

พระแท่นพิธี-พระราชทานปริญญาบัตร-อุบล-09.jpg

พระแท่นพิธี-พระราชทานปริญญาบัตร-อุบล-06.jpg

พระแท่นพิธี-พระราชทานปริญญาบัตร-อุบล-07.jpg

 

copyright 2005 www.GuideUbon.com สำนักงานไกด์อุบลดอทคอม เลขที่ 89/1 ถนนพโลรังฤทธิ์ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี 34000 ติดต่อไกด์อุบล : webmaster@guideubon.com | msn : guide_ubon@hotmail.com | Tel : 080-4850511