guideubon

 

มือมืดปลอมคำสั่งศาลปกครองให้ไปชำระค่าธรรมเนียมศาล

ศาลปกครอง-อุบล-เขื่อนสิรินธร-01.jpg

วันที่ 2 ธันวาคม 2559 สำนักงานศาลปกครองอุบลราชธานี มีหนังสือชี้แจงกรณีมีบุคคลแอบอ้างคำสั่งศาลปกครองอุบลราชธานี ให้ไปชำระค่าธรรมเนียมศาล ดังนี้

ด้วยปรากฏว่า มีบุคคลแอบอ้างทำหนังสือราชการสำนักงานศาลปกครองอุบลราชธานี ลงวันที่ ๓ ตุลาคม ๒๕๕๙ ส่งทางไปรษณีย์ถึงบุคคลที่อ้างว่าเป็นผู้ฟ้องคดีและมีภูมิลำเนาอยู่ในพื้นที่จังหวัด อุบลราชธานี โดยมีข้อความระบุว่า ตามที่ผู้ฟ้องคดีได้ยื่นคำฟ้องต่อศาลปกครองอุบลราชธานี เมื่อวันที่ ๒ มีนาคม ๒๕๕๙ กรณีร้องเรียนค่าขาดประโยชน์จากการสร้างเขื่อนสิรินธรนั้น บัดนี้ ศาลได้พิจารณาคำฟ้องและ คำขอยกเว้นค่าธรรมเนียมศาลบางส่วนของผู้ฟ้องคดีแล้วเห็นว่า ผู้ฟ้องคดีจะต้องชำระค่าธรรมเนียมศาล ในอัตราสูงสุด จึงมีคำสั่งให้ผู้ฟ้องคดีนำเงินค่าธรรมเนียมศาลส่วนที่เหลืออีกจำนวนหนึ่งแสนกว่าบาทไปชำระ ภายใน ๓๐ วัน นับแต่วันที่ได้รับหนังสือฉบับนี้

สำนักงานศาลปกครองอุบลราชธานีได้ตรวจสอบแล้วปรากฏว่า หนังสือราชการดังกล่าว เป็นเอกสารปลอมขึ้นทั้งฉบับและมีข้อความอันเป็นเท็จ การกระทำของผู้แอบอ้างเป็นการปลอมเอกสารราชการ ทั้งยังเป็นการแอบอ้างคำสั่งศาล ส่งผลให้เกิดความเสียหายต่อศาลปกครองอุบลราชธานี และประชาชนทั่วไป สำนักงานศาลปกครองอุบลราชธานีจึงได้ดำเนินการแจ้งความร้องทุกข์ต่อพนักงานสอบสวนสถานีตำรวจภูธร เมืองอุบลราชธานี เมื่อวันที่ ๒๕ พฤศจิกายน ๒๕๕๙ เพื่อให้ดำเนินการสอบสวนและนำตัวผู้กระทำมารับผิด คดีอาญาตามกฎหมายเรียบร้อยแล้ว

ดังนั้น สำนักงานศาลปกครองอุบลราชธานีจึงขอเรียนชี้แจงต่อประชาชนทั่วไปให้ได้ทราบถึง พฤติกรรมแอบอ้างหนังสือราชการปลอมข้างต้น หากผู้ใดได้รับหนังสือแจ้งที่มีลักษณะดังกล่าว หรือมีข้อสงสัย ประการใด ขอให้ติดต่อสอบถามข้อมูลกับเจ้าหน้าที่ของสำนักงานศาลปกครองอุบลราชธานี ณ อาคารศาลปกครอง อุบลราชธานี ซึ่งตั้งอยู่เลขที่ ๔๔๔ หมู่ที่ ๓ ถนนแจ้งสนิท (ก.ม. ๙) ตำบลแจระแม อำเภอเมืองอุบลราธานี จังหวัดอุบลราชธานี หรือโทร ๐ ๔๕๓๑ ๙๖๐๐ – ๔ ต่อ ๑๐๘ ในวันและเวลาราชการ