guideubon

 

ข้อสั่งการนายกรัฐมนตรี เพื่อขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี

ข้อสั่งการนายกรัฐมนตรี-04.jpg

วันที่ 24 มการาคม 2561 พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) ลงนามคำสั่งสำนักนายกรัฐมนตรีที่ 21/2561 เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศตามโครงการไทยนิยมยั่งยืน ลงวันที่ 23 มกราคม 2561 เพื่อขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (ด้านความมั่นคง ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน และด้านการสร้างโอกาสความเสมอภาคและเท่าเทียมกันทางสังคม) แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (ด้านการเสริมสร้างและพัฒนาทุนมนุษย์ ด้านการสร้างความเป็นธรรมและลดความเหลื่อมล้าในสังคม และด้านการเสริมสร้างความมั่นคงแห่งชาติเพื่อการพัฒนาประเทศสู่ความมั่งคั่งและยั่งยืน) รวมทั้งยุทธศาสตร์การพัฒนาพื้นที่เพื่อเสริมสร้างความมั่นคงของชาติ (ด้านการเสริมสร้างศักยภาพและภูมิคุ้มกันของคน ชุมชน และพื นที่เป้าหมาย) ไปสู่การปฏิบัติให้เกิดประโยชน์ต่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนและชุมชนอย่างเป็นรูปธรรม

ข้อสั่งการนายกรัฐมนตรี-01.jpg

ข้อสั่งการนายกรัฐมนตรี-02.jpg

ข้อสั่งการนายกรัฐมนตรี-03.jpg