guideubon

 

ม.อุบลฯ สนองยุทธศาสตร์ชาติประชุมร่างแผนพัฒนาอีสานตอนล่าง ระยะ 20 ปี

เฉลิมพล--มั่งคั่ง-รองผู้ว่าราชการจังหวัด-อุบลราชธานี.jpg

วันที่ 9 มกราคม 2560 สำนักงานส่งเสริมบริหารงานวิจัย บริการวิชาการและทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ร่วมกับ สำนักงานยุทธศาสตร์การพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 2 ระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2560 - 2579) จัดประชุมเชิงปฏิบัติการรับฟัง “การนำเสนอร่างแผน และข้อเสนอแผนงานโครงการที่สำคัญ เพื่อพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 2 ระยะ 20 ปี” ณ ห้องประชุมบอลรูม โรงแรมยูเพลส มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี โดยมี นายเฉลิมพล มั่งคั่ง รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี และหัวหน้ากลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 2 เป็นประธานเปิดการประชุม

ชวลิต-ถิ่นวงศ์พิทักษ์-รองอธิการบดี-มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี.jpg

รองศาสตราจารย์ ดร.ชวลิต ถิ่นวงศ์พิทักษ์ รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและพันธกิจสังคม มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี และคณะกรรมการดำเนินงานโครงการจัดทำแผนยุทธศาสตร์การพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 2 กล่าวรายงานและวัตถุประสงค์การจัดประชุมครั้งนี้ เพื่อดำเนินงานในการจัดทำแผนยุทธศาสตร์การพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 2 ระยะ 20 ปี (พ.ศ.2560 - 2579) จากการทำเวทีรับฟังความคิดเห็นจากทุกภาคส่วนในพื้นที่ 4 จังหวัด ประกอบด้วย (อุบลราชธานี ศรีสะเกษ อำนาจเจริญ และยโสธร) ในการกำหนดยุทธศาสตร์และทิศทางในการพัฒนากลุ่มจังหวัด เมื่อวันที่ 18-21 กันยายน 2560 และ 10 พฤศจิกายน 2560 คณะทำงานได้นำมาประมวลเพื่อยกร่าง ยุทธศาสตร์การพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 2 ระยะ 20 ปี

อินทิรา-ซาฮีร์-รองอธิการบดี-มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี.jpg

สำหรับการประชุมครั้งนี้ได้รับเกียรติจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อินทิรา ซาฮีร์ อดีตรองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและพันธกิจสังคม มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี และเป็นผู้เริ่มดำเนินโครงการ ให้เกียรติบรรยายพิเศษ หัวข้อ “เศรษฐกิจการเกษตรของภาคอีสานในอนาคต” เพื่อเป็นแนวทางระดมความเห็นในการร่างแผนยุทธศาสตร์การพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 2 ระยะ 20 ปี (พ.ศ.2560 - 2579) ต่อไป

จากนั้นเป็นการแบ่งกลุ่มย่อยตามประเด็นยุทธศาสตร์การพัฒนา 5 ด้าน ได้แก่

1 การเป็นศูนย์กลางความเชื่อมโยงการผลิต การค้า และบริการในอนุภูมิภาคลุ่มน้ำโขง ประเด็น

2 การส่งเสริมและพัฒนาการผลิต การค้า และบริการ ด้านเกษตรอินทรีย์

3 การส่งเสริมและพัฒนาการผลิต การค้า และบริการ ด้านสุขภาพทางเลือก

4 การส่งเสริมและพัฒนาการผลิต การค้า และบริการ ด้านการท่องเที่ยวธรรมชาติ/วัฒนธรรม และ

5 การพัฒนาเมืองน่าอยู่ เพื่อรับฟังข้อเสนอแนะในการดำเนินงานโครงการ และเพื่อให้บรรลุเป้าหมายการพัฒนาในแต่ละประเด็นยุทธศาสตร์

แผนพัฒนาอีสานตอนล่าง-20ปี-01.jpg

รองศาสตราจารย์ชวลิต ถิ่นวงศ์พิทักษ์ รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและพันธกิจสังคม มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี และคณะกรรมการดำเนินงานโครงการจัดทำแผนยุทธศาสตร์การพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 2 กล่าวว่า สำหรับการทำแผนยุทธศาสตร์เพื่อการพัฒนาระยะยาวได้ถูกกำหนดไว้ ใน “ยุทธศาสตร์ชาติ” จะเป็นกรอบอย่างหนึ่งในการจัดทำนโยบาย และการจัดสรรงบประมาณของรัฐบาล มาตรา 65 รัฐพึ่งจัดให้มียุทธศาสตร์ชาติเป็นเป้าหมายการพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืนตามหลักธรรมมาภิบาล เพื่อใช้เป็นกรอบในการจัดทำแผนต่างๆ ให้สอดคล้องและบูรณาการกัน เพื่อให้เกิดเป็นพลังผลักดันร่วมกันไปสู่เป้าหมายดังกล่าว

แผนพัฒนาอีสานตอนล่าง-20ปี-02.jpg

ซึ่งแผนยุทธศาสตร์การพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 2 ระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2560 - 2579) เป็นการดำเนินการตามที่รัฐธรรมนูญกำหนดและการทำแผนให้สอดคล้องกับแผน 20 ปี ของประเทศ โดยทางมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ได้กำหนดวิสัยทัศน์การพัฒนากลุ่มจังหวัดให้เป็น “ศูนย์กลางความเชื่อมโยงการผลิต การค้า และบริการด้านเกษตรอินทรีย์ สุขภาพทางเลือกการท่องเที่ยวเชิงธรรมชาติ/วัฒนธรรมและเมืองน่าอยู่ในอนุภูมิภาคลุ่มน้ำโขง” เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกภาคส่วน มีส่วนร่วมในการให้ข้อคิดเห็นข้อเสนอแนะ เพื่อให้แผนมีคุณภาพและเกิดการมีส่วนร่วมอย่างแท้จริง

แผนพัฒนาอีสานตอนล่าง-20ปี-03.jpg

การจัดประชุมของมหาวิยาลัยอุบลราชธานีในวันนี้ เป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการพัฒนาแผน มีผู้แทนทั้งจากภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคประชาสังคม เข้าร่วมประชุม ดังนั้น ทางมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี จึงจัดประชุมเพื่อรับฟังการนำเสนอร่างแผน และข้อเสนอแผนงานโครงการที่สำคัญจากผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกภาคส่วนทั้งภาครัฐ เอกชนและภาคประชาสังคม ตลอดจนรับฟังข้อเสนอแนะในการดำเนินงานโครงการเพื่อให้บรรลุเป้าหมายการพัฒนาในแต่ละประเด็นยุทธศาสตร์ ซึ่งข้อคิดเห็น ข้อเสนอแนะที่ได้จากการประชุมครั้งนี้ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี จะนำไปปรับปรุงรายละเอียดและบรรจุแผนงานโครงการในแผนยุทธศาสตร์ฯ ๒๐ ปี ต่อไป

ทิพย์วรรณ เวฬุวนาธร นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการ ม.อุบลฯ ภาพ/ข่าว