guideubon

 

อุบลฯ ปรับมาตรการพื้นที่ควบคุมสูงสุด เริ่ม 20 ก.ค.64 เป็นต้นไป

มาตรการโควิด-พื้นที่สีแดง-01.jpg

วันที่ 20 กรกฎาคม 2564 นายสฤษดิ์ วิฑูรย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี ลงนามคำสั่งจังหวัดอุบลราชธานี กำหนดมาตรการควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) ตั้งแต่วันที่ 20 กรกฎาคม 2564 เป็นต้นไป

เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด 19 ในพื้นที่จังหวัดอุบลราชธานี มีความรุนแรง จำนวนผู้ติดเชื้อรายใหม่นอกพื้นที่เข้ามาในพื้นที่เป็นส่วนใหญ่ จังหวัดอุบลราชธานีจึงได้ปรับมาตรการป้องกันควบคุมโรคพื้นที่ควบคุมสูงสุดเพื่อให้การควบคุมป้องกันการแพร่ระบาดของโควิดในพื้นที่ไม่ให้ชยายวงกว้างเพิ่มขึ้น จึงได้กำหนดมาตรการ ดังนี้

โรงเรียนหรือสถาบันการศึกษาทุกประเภท สามารถใช้อาคาร หรือสถานที่ เพื่อการจัดการเรียน การสอนการการสอบ การฝึกอบรม หรือการทำกิจกรรมใดๆ ได้ ตามที่ทางราชการกำหนด

ร้านอาหาร กิน ดื่ม นั่งรับประทานในร้านได้ ไม่เกินเวลา 23.00 น. ห้ามบริโภคสุรา หรือ เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ภายในร้าน

สนามกีฬาสถานที่เพื่อการออกกำลังกาย ยิม ฟิตเนส เปิดให้บริการได้ไม่เกินเวลา 21.00 น และจัดการแข่งขันกีฬาได้โดยจำกัดจำนวนผู้เข้าชมในสนาม

ห้างสรรพสินค้า ศูนย์การค้า เปิดบริการตามเวลาปกติ จำกัดจำนวนผู้ใช้บริการ ให้งดกิจกรรมส่งเสริมการขาย งดบริการตู้เกม เครื่องเล่น ร้านเกม สวนสนุก

ห้ามจัดกิจกรรมรวมคนมากกว่า 100 คน 

มาตรการโควิด-พื้นที่สีแดง-02.jpg
มาตรการโควิด-พื้นที่สีแดง-03.jpg