guideubon

 

ผู้ว่าฯ อุบลฯ สั่งปิดสถานบันเทิงดวลปืน ทั้ง 2 แห่ง เป็นเวลา 5 ปี

ปิด5ปี-สถานบันเทิงดวลปืน-01.jpg

วันที่ 1 กันยายน 2565 เวลา 16.30 น. นายพงศ์รัตน์ ภิรมย์รัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี มอบหมายให้ นายสมเจตน์ เต็งมงคล ปลัดจังหวัดอุบลราชธานี พร้อมด้วย นายณัฐพร ไชยธงรัตน์ ปลัดอำเภอเมืองอุบลราชธานี ร.ต.อ. วิชิต ขนทรัพย์ รอง สวป.สภ.เมืองอุบลราชธานี พร้อมกำลังเจ้าหน้าที่ตำรวจ สภ.เมืองอุบลราชธานี ได้ร่วมนำเอกสารคำสั่งปิดสถานบันเทิง "ร้านพญายอ" และ "ร้านเอกมัย 487" ซึ่งตั้งอยู่ในพื้นที่ลานจอดรถห้างบิ๊กซี ตำบลในเมือง อำเภอเมืองอุบลราชธานี มาทำการปิดไว้ที่ประตูทางเข้าของสถานบันเทิงทั้ง 2 แห่งดังกล่าว หลังจากตรวจพบว่า ไม่ปฏิบัติตามกฎหมาย มีการยินยอมปล่อยปละละเลยให้มีการพกพาอาวุธปืนเข้าไปในสถานบันเทิง จนเกิดเหตุการณ์ใช้อาวุธยิงกัน เกิดการบาดเจ็บและสูญเสียชีวิต

นายสมเจตน์ เต็งมงคล ปลัดจังหวัดอุบลราชธานี กล่าวว่า จากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น จังหวัดอุบลราชธานี ได้พิจารณาพฤติการณ์แวดล้อมแห่งคดีและพยานหลักฐานที่เกี่ยวข้องแล้ว เห็นว่าการกระทำดังกล่าว เกิดจากการปล่อยปละละเลย ของพนักงานร้านและเจ้าของสถานประกอบการ "ร้านพญายอ" และ "ร้านเอกมัย 487" ซึ่งมีหน้าที่จะต้องเข้มงวด เคร่งครัด ต่อพนักงานของตนเอง และควบคุมไม่ปล่อยปละละเลยในการตรวจบุคคลเข้าไปในสถานประกอบการ ว่าต้องห้ามที่กฎหมายบัญญัติไว้หรือไม่ โดยเฉพาะถ้าเป็นกรณีที่หากฝ่าฝืนแล้วมีโทษทางอาญาแล้ว ผู้เป็นเจ้าของต้องเข้มงวดเป็นพิเศษจะละเลยไม่ได้ การยินยอม ปล่อยปละละเลยให้บุคคลเข้าไปในสถานที่ดังกล่าวโดยไม่มีการตรวจสอบ จึงทำให้มีการพกพาอาวุธปืนเข้าไปในสถานที่ของตน จนเกิดเหตุการณ์ใช้อาวุธยิงกันและเกิดการสูญเสียชีวิตเกิดขึ้น

การกระทำดังกล่าว ย่อมกระทบกระเทือนต่อความสงบเรียบร้อยของบ้านเมือง และศีลธรรมอันดีของประชาชน โดยผู้ก่อเหตุเป็นพนักงานในร้านของผู้ประกอบการนั้นเอง ได้กระทำการที่อุกอาจ โดยมีได้เกรงกลัวต่อกฎหมายของบ้านเมือง เป็นที่ไม่อาจยอมรับได้

จึงเห็นว่า ผู้ประกอบกิจการสถานประกอบการ "ร้านพญายอ" และ "ร้านเอกมัย 487" กระทำผ่าฝืนคำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 22/2558 ลงวันที่ 22 กรกฎาคม 2558 ในการป้องกันและแก้ไขปัญหาการแข่งรถยนต์และรถจักรยานยนต์ ในทางและการควบคุมสถานบริการหรือสถานประกอบการที่เปิดให้บริการในลักษณะที่คล้ายกับสถานบริการ ข้อ 4 (5) ยินยอมหรือปล่อยปละละเลยให้มีการพกพาอาวุธ วัตถุระเบิด หรือยาเสพติดเข้าไปในสถานที่ของตน และประกาศคณะปฏิวัติ ฉบับที่ 50 ลงวันที่ 15 มกราคม 2502 ข้อ 2 ซึ่งมีพฤติการณ์ขัดต่อความสงบเรียบร้อยและนโยบายจัดระเบียบสังคมของรัฐบาล
อาศัยอำนาจตามความในข้อ 4 ข้อ 8 แห่งคำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 22/2558 ลงวันที่ 22 กรกฎาคม 2558

ปิด5ปี-สถานบันเทิงดวลปืน-02.jpg

ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี จึงมีคำสั่ง ที่ 33163/2565 สั่งปิดสถานประกอบการ "ร้านพญายอ" และมีคำสั่งที่ 33164/2565 สั่งปิดสถานประกอบการ "ร้านเอกมัย 487" โดยห้ามมิให้ผู้ใดเปิดสถานบริการหรือสถานประกอบการที่เปิดให้บริการในลักษณะที่คล้ายกับสถานบริการในสถานที่ดังกล่าวเป็นเวลา 5 ปี ทั้งนี้ มีผลตั้งแต่วันที่ 26 สิงหาคม 2565 เป็นต้นไป

ปิด5ปี-สถานบันเทิงดวลปืน-03.jpg