guideubon

 

อาชีวะอุบลฯ คว้างวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 แข่งขันตอบปัญหากฎหมายวันรพี ปี 2565

 วันรพี-อาชีวะอุบล-03.jpg

วันที่ 23 กรกฏาคม 2565 นางลฎาภา แสวงทรัพย์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาอุบลราชธานี เปิดเผยว่า แผนกวิชาสัมพันธ์ธุรกิจ นำโดย นางนภัสนันท์ จิรปรียาชานนท์ พร้อมด้วยครูผู้สอนวิชากฎหมาย นายอาคม ศรีพรม นางสาว ฐปนีย์ วงศ์คำ ครูผู้ฝึกซ้อมการแข่งขัน นำนักเรียนในระดับชั้น ปวช.2/1 สาขาวิชาการบัญชี ได้แก่ นางสาวอริสา เกษเจริญคุณ นางสาวพิชญาภัค ทองรอง เข้าร่วม “แข่งขันตอบปัญหากฎหมาย เนื่องในวันรพี” ประจำปี พ.ศ. 2565 ระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า (ปวช.) ประเภททีม 2 คน ณ ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดอุบลราชธานี เพื่อคัดเลือกตัวแทนจังหวัดอุบลราชธานี เข้าร่วมการแข่งขันในระดับภูมิภาคต่อไป

การแข่งขันตอบปัญหากฎหมาย เนื่องในวันรพี วันนี้ (23 กรกฎาคม 2565) มีตัวแทนนักเรียนในระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า (ปวช.) จากสถานศึกษาต่างๆ ในพื้นที่จังหวัดอุบลราชธานีเข้าร่วม “แข่งขันตอบปัญหากฎหมาย เนื่องในวันรพี” ประจำปี พ.ศ.2565 ทั้งสิ้น จำนวน 28 ทีม

ผลการแข่งขันปรากฏว่า วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุบลราชธานี นางสาวอริสา เกษเจริญคุณ และ นางสาวพิชญาภัค ทองรอง นักเรียนในระดับชั้น ปวช.2/1 สาขาวิชาการบัญชี ครูผู้ฝึกซ้อมการแข่งขัน นายอาคม ศรีพรม นางสาว ฐปนีย์ วงค์คำ สามารถคว้ารางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 จากการแข่งขัน ได้รับเกียรติบัตร โล่รางวัล และทุนการศึกษา จำนวน 4,000 บาท จาก ว่าที่ร้อยเอก ธนาวริทธิ์ ธนิกวลัยรัตนิน ผู้ประสานงานผู้ประนีประนอมคดีครอบครัวในศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดอุบลราชธานี ประธานมอบรางวัล

วันรพี-อาชีวะอุบล-01.jpg

ทั้งนี้ ตัวแทนนักเรียนจากวิทยาลัยอาชีวศึกษาอุบลราชธานี ยังได้สิทธิ์เข้าร่วมแข่งขันในระดับภูมิภาคต่อไป ในการตอบปัญหากฎหมายระดับภูมิภาค ที่สำนักงานอธิบดีผู้พิพากษา 3 จังหวัดนครราชสีมา ในวันที่ 19 สิงหาคม 2565 นี้ จำนวน 3 ทีม ร่วมกับ โรงเรียนม่วงสามสิบอัมพวัน ที่ได้รับรางวัลชนะเลิศ และ โรงเรียนเขมราฐพิทยาคม ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ด้วย

วันรพี-อาชีวะอุบล-02.jpg

สำหรับ “วันรพี” ตรงกับวันที่ 7 สิงหาคมของทุกปี เป็นวันคล้ายวันสิ้นพระชนม์ของ พระเจ้าบรมวงศ์เธอกรมหลวงราชบุรีดิเรกฤทธิ์ ผู้ทรงได้รับการยกย่องให้เป็น “พระบิดาแห่งกฎหมายไทย” เนื่องจากพระองค์ทรงเป็นนักนิติศาสตร์ และทรงวางระบบแบบแผนศาลยุติธรรม รวมถึงทรงจัดตั้งโรงเรียนกฎหมายขึ้นเป็นครั้งแรกในประเทศไทยอันเป็นประโยชน์ใหญ่ ยิ่งแก่ประเทศชาติ