guideubon

 

ม.อุบลฯ คว้า 2 รางวัล ชนะเลิศผลงานหมอนยางพาราพื้นถิ่น ปี 2563

หมอนยางพาราพื้นถิ่น-01.jpg

นักศึกษาสาขาเทคโนโลยียางและพอลิเมอร์ ภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ส่งผลงานเข้าร่วมการแข่งขัน ได้รับรางวัลชนะเลิศอันดับที่ 1 และรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2 จากโครงการ “ประกวดผลิตภัณฑ์ยางพาราและไม้ยางพาราระดับเขต ประจำปี 2563” เขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง จัดโดย การยางแห่งประเทศไทย (กยท.) เมื่อวันศุกร์ที่ 19 มิถุนายน 2563 ณ การยางแห่งประเทศไทยเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง อำเภอเมือง จังหวัดศรีสะเกษ 

หมอนยางพาราพื้นถิ่น-02.jpg

สำหรับการแข่งขันโครงการ “ประกวดผลิตภัณฑ์ยางพาราและไม้ยางพาราระดับเขต ประจำปี 2563” เขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างครั้งนี้ ได้แบ่งการประกวดเป็น 2 ประเภท ได้แก่ ผลิตภัณฑ์ยางพาราอัตลักษณ์ หัวข้อ "หมอนยางพื้นถิ่น (Local Premium)” ซึ่งเน้นการแสดงอัตลักษณ์วัฒนธรรมของท้องถิ่นในแต่ละภูมิภาคทั้งในเรื่องคุณภาพ รูปแบบและลวดลายความสวยงาม และประเภทเฟอร์นิเจอร์และผลิตภัณฑ์ไม้ยางพาราสร้างสรรค์ เน้นความโดดเด่นและสามารถใช้ประโยชน์ได้จริง

ผลงาน “หมอนศรีลาวา” พัฒนาโดย นายสุธี เทพมณี นายปัฐพล เบิกขุนทศ นางสาวศิริลักษณ์ คำเพชร นางสาวอรปรียา สอนสี นางสาวณัฐติพร สาอุด นางสาวอาทิตยา แสนทวีสุข และนางสาวเกวรินทร์ สายเสมา นักศึกษาสาขาเทคโนโลยียางและพอลิเมอร์ ภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ได้รับรางวัลชนะเลิศอันดับที่ 1 (สมัยที่ 2) รับเงินรางวัล จำนวน 30,000.- บาท พร้อมเกียรติบัตร และได้รับสิทธิ์เข้าร่วมประกวดระดับประเทศเพื่อชิงเงินรางวัลมากกว่า 120,000.- บาท

และผลงาน “หมอนยางนา” พัฒนาโดย นายกนกพล ราศีทอง นายกฤษณะ มาลาพันธ์ นางสาวเนตรนภา ดาวใส นางสาวเกษศิรินทร์ เถระวัลย์ นางสาวเยาวลักษณ์ พูดชอบ นางสาวสายฝน ห่อทรัพย์ นางสาวณัฐริกา นพเคราะห์ นางสาวยาติมา ภูรินพรัตน์ และนางสาวญาณี ศรีกุล สาขาเทคโนโลยียางและพอลิเมอร์ ภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2 รับเงินรางวัล 10,000.- บาท พร้อมเกียรติบัตร ภายใต้การกำกับควบคุมการผลิตโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชัยวุฒิ วัดจัง อาจารย์ประจำสาขาเทคโนโลยียางและพอลิเมอร์ ภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เป็นอาจารย์ที่ปรึกษาและควบคุณการผลิตผลงานคุณภาพดังกล่าวเข้าร่วมการประกวด และสามารถคว้า 2 รางวัล มาครองในการประกวดครั้งนี้ 

หมอนยางพาราพื้นถิ่น-06.jpg

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชัยวุฒิ วัดจัง อาจารย์ประจำสาขาเทคโนโลยียางและพอลิเมอร์ ภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี กล่าวว่า ต้องขอบคุณการยางแห่งประเทศไทย (กยท.) ที่เล็งเห็นความสำคัญของการพัฒนาผลิตภัณฑ์ยางพารา และได้มอบโอกาสดี ๆ ในการจัดโครงการประกวดผลิตภัณฑ์ยางพาราและไม้ยางพาราระดับเขต ซึ่งแบ่งเป็นเขตภาคเหนือ เขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน เขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง เขตภาคกลางและภาคตะวันออก เขตภาคใต้ตอนกลาง และเขตภาคใต้ตอนล่าง ชิงเงินรางวัลมากกว่า 60,000.- บาท เพื่อเป็นการสร้างขวัญและกำลังใจให้แก่ผู้พัฒนาผลิตภัณฑ์ที่ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดในครั้งนี้ โดยเปิดโอกาสให้แก่นิสิต นักศึกษา เกษตรกร สถาบันเกษตรกร ผู้ประกอบกิจการยาง และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในวงการยางพาราส่งผลงานที่มีคุณภาพเข้าร่วมการประกวดในอนาคตต่อไป

ทิพย์วรรณ เวฬุวนาธร นักประชาสัมพันธ์ ชำนาญการ ข่าว/ภาพ สาขาเทคโนโลยียางและพอลิเมอร์ ภาควิชาเคมี ม.อุบลฯ

หมอนยางพาราพื้นถิ่น-03.jpg

หมอนยางพาราพื้นถิ่น-05.jpg

หมอนยางพาราพื้นถิ่น-04.jpg