guideubon

 

งาน 2 ทศวรรษ 21 ปี ร.ร.กีฬาจังหวัดอุบล สร้างความรัก ความสามัคคี เชิดชูเกียรติ ศิษย์เก่าและปัจจุบัน

2ทศวรรษ-โรงเรียนกีฬาอุบล-01.jpg

ผู้บริหาร ศิษย์เก่า และศิษย์ปัจจุบัน เข้าร่วมงาน 2 ทศวรรษ 21 ปีโรงเรียนกีฬาจังหวัดอุบลราชธานี วัตถุประสงค์เพื่อสร้างความรัก ความสามัคคี และเชิดชูเกียรติ ศิษย์เก่าและศิษย์ปัจจุบันที่สร้างชื่อเสียงให้กับประเทศชาติ

วันที่ 21 มกราคม 2558 ที่โรงเรียนกีฬาจังหวัดอุบลราชธานี นายณรงค์ศักดิ์ คุรุพันธ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนกีฬา จังหวัดอุบลราชธานี นำคณะผู้บริหาร ครู และนักเรียน นักศึกษา ร่วมให้การต้อนรับ นายปรีดา รอดโพธิ์ทอง อดีตอธิบดีกรมพลศึกษา หัวหน้าส่วนราชการ ศิษย์เก่าและผู้ปกครอง ที่มาร่วมงาน 2 ทศวรรษ 21 ปี โรงเรียนกีฬาจังหวัดอุบลราชธานี

เริ่มตั้งแต่กิจกรรมช่วงเช้า การบวงสรวงศาลพระภูมิเจ้าที่ และพิธีการ ทางสงฆ์ นอกจากนั้นในเวลา 10.00 น. ที่ห้องทับทิมสยาม 2 โรงแรมสุนีย์แกรนด์ แอนด์ คอนเวนชั่นเซ็นเตอร์ จังหวัดอุบลราชธานี โดยมี ดร.ชาญวิทย์ ผลชีวิน ผู้ตรวจราชการ กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา เป็นประธานในพิธี พร้อมทั้งผู้เชี่ยวชาญ นักวิชาการ และนักศึกษาทั้งใน และต่าง ประเทศเข้าร่วมสัมมนาในครั้งนี้ด้วย

2ทศวรรษ-โรงเรียนกีฬาอุบล-02.jpg

ทั้งนี้ ภายในงานสัมมนาได้มีท่านวิทยากร ผู้ทรงคุณวุฒิ และนักวิชาการ หลายท่าน ในการถ่ายทอดองค์ความรู้ ในเรื่องเกี่ยวกับการก้าวสู่ประชาคมอาเซียน เช่น แนวทางการพัฒนาโรงเรียนกีฬาสู่ประชาคมอาเซียน ในมิติที่เกี่ยวข้องกับนโยบายระดับ กระทรวง และการพัฒนากีฬาเพื่อความ เป็นเลิศ โดย ดร.ชาญวิทย์ ผลชีวิน ผู้ตรวจราชการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา เป็นผู้อภิปราย และมีสชาญ เหว่ย หลิน ในฐานะผู้แทนจากโรงเรียนกีฬาสิงคโปร์ อภิปรายใน มิติที่เกี่ยวข้องกับการร่วมมือ ระหว่างประเทศ และมิติที่เกี่ยวข้องกับ ประเทศเพื่อนบ้าน และมีการจัดการนำเสนอ ผลการศึกษาวิจัย และผลงานวิชาการของคณะครูจากโรงเรียนกีฬาจังหวัดอุบลราชธานี เพื่อเป็นการเพิ่มพูน ศักยภาพของเยาวชน ในการใช้ความรู้ ประยุกต์ใช้ ให้เกิดการพัฒนา ด้านวิชาการ และกีฬาของโรงเรียนกีฬาต่อไป

สำหรับการพัฒนาโรงเรียนกีฬา ไปสู่ความเป็นสากลนั้น ต้องมีการจัดการ การศึกษา ขึ้นอย่างเหมาะสม โดยเฉพาะการกีฬามีความสำคัญ ในการที่จะทำให้เยาวชนเติบโตเป็นผู้ที่มีศักยภาพ สามารถก้าวเข้าสู่ประชาคมอาเซียนได้อย่างมั่นคง นอกจากนี้นายณรงค์ศักดิ์ คุรุพันธ์ ผู้อำนวยการ โรงเรียนกีฬาจังหวัดอุบลราชธานี ยังได้เสนอแผนการจัดตั้ง "สหพันธ์โรงเรียนกีฬาแห่ง ภูมิภาคอาเซียน" ขึ้น เพื่อให้โรงเรียนกีฬาทุกๆโรงเรียน ในอาเซียนได้มีการแลกเปลี่ยนผลงานและแนวทางการพัฒนากีฬาและวิชาการควบคู่ไปด้วยกัน ซึ่งจะเป็นผลดีต่อการพัฒนากีฬาในอาเซียนรวมถึงการเตรียมพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียน (AEC)

สำหรับโรงเรียนกีฬาจังหวัดอุบลราชธานีนั้นก่อตั้งตามมติคณะรัฐมนตรี เพื่อขยายโอกาส ทางการศึกษาสนองความต้องการของเยาวชนที่มีความสามารถด้านกีฬา จึงดำเนินการจัดตั้ง ตั้งแต่วันที่ 5 ตุลาคม 2536 ซึ่งได้รับการสนับสนุนจาก นายพูลสวัสดิ์ โหตระไวศยะ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร จังหวัดอุบลราชธานีในขณะนั้น โดยใช้พื้นที่ของสนามกีฬากลาง ดอนมดแดง ถนนชยางกูร อำเภอเมือง จำนวน 50 ไร่ 3 งาน 18 ตารางวา

2ทศวรรษ-โรงเรียนกีฬาอุบล-03.jpg

และในเวลา 18.00 น. ที่สนามฟุตบอล โรงเรียนกีฬาจังหวัดอุบลราชธานี ได้มีการมอบเกียรติบัตรให้แก่บุคคลดีเด่น บุคคล ทรงคุณค่า และศิษย์เก่าดีเด่น ที่สร้างชื่อเสียง ให้แก่ประเทศชาติและสถาบัน อาทิ นายพูลสวัสดิ์ โหตระไวศยะ อดีตสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัด อุบลราชธานี ผู้ผลักดันให้เกิดโรงเรียนกีฬา จังหวัดอุบลราชธานี// นายสุวรรณ ทองหนุน อดีตผู้อำนวยการโรงเรียนกีฬาจังหวัดอุบลราชธานี คนแรก//นายครองจักร งามมีศรี อดีตผู้อำนวยการ โรงเรียนกีฬาจังหวัดอุบลราชธานี //พลตรีนิรุทธ เกตุสิริ ผู้บัญชาการ มณฑลทหารบกที่ 22 ในฐานะนายก สมาคม ผู้ปกครอง ครูและศิษย์เก่าโรงเรียนกีฬา จังหวัดอุบลราชธานี// พลตรีมนัส หนูวัฒนา ผู้บังคับการจังหวัดทหารบกสุรินทร์// นายวุฒิชัย ทาทอง นักฟุตบอลทีมชาติไทยและทีมเมือทองยูไนเต็ด// นางสาวพะยอม ศรีหงษา นักกีฬาเซปัก ตะกร้อหญิง ทีมชาติไทย เป็นต้น

2ทศวรรษ-โรงเรียนกีฬาอุบล-04.jpg

จากนั้นนักเรียนโรงเรียนกีฬาจังหวัดอุบลราชธานี ได้พร้อมใจกัน ร้องเพลงมาร์ชสถาบัน การพละศึกษา เพลงสามัคคีชุมนุม และได้มีการทำพิธีจุดคบเพลิง โดยนักเรียน นักศึกษา ศิษย์เก่า อดีตผู้บริหาร รวมถึงผู้มีอุปการคุณที่ร่วมการพัฒนา โรงเรียนฯ เพื่อเป็นสัญลักษณ์รวมใจ ในการพัฒนาโรงเรียนกีฬา จังหวัดอุบลราชธานี เพื่อก้าวไปสู่ความเป็นสากล สร้างชื่อเสียงให้กับจังหวัดอุบลราชธานีและประเทศไทยต่อไป โดยบรรยากาศภายในงานเต็มไปด้วยความอบอุ่น