guideubon

 

อุบลฯ มอบสิ่งของพระราชทาน รอบที่ 2 แก่จิตอาสาเฉพาะกิจ 21 ต.ค.60

เครื่องแบบ-จิตอาสาเฉพาะกิจ-อุบล-01.jpg

ด่วนที่สุด!! ด้วยอำเภอเมืองอุบลราชธานี ได้ดำเนินการรับลงทะเบียนจิตอาสาเฉพาะกิจ งานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพฯ ในส่วนภูมิภาค ระหว่างวันที่ 1 - 30 กันยายน 2560 ซึ่งอำเภอเมืองอุบลราชธานี ได้ดำเนินการรับลงทะเบียนโครงการจิตอาสาเฉพาะกิจ งานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพฯ ในส่วนภูมิภาคเสร็จเรียบร้อยแล้ว โดยมีจำนวนผู้ลงทะเบียนทั้งสิ้น 12,262 คน

อำเภอเมืองอุบลราชธานี จะดำเนินการมอบสิ่งของพระราชทานแก่ผู้ลงทะเบียนจิตอาสาฯพร้อมมอบหมายภารกิจจิตอาสาเฉพาะกิจฯในแต่ละประเภท รอบที่ 2 ในวันที่ 21 ตุลาคม 2560 ณ หอประชุมโรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี อำเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี ตั้งแต่เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป

เพื่อให้การมอบสิ่งของพระราชทาน แก่ผู้ที่ลงทะเบียนจิตอาสาฯเป็นไปด้วยความเรียบร้อย อำเภอเมืองอุบลราชธานี จึงขอแจ้งประชาสัมพันธ์ให้ผู้ที่ลงทะเบียนจิตอาสาฯ ณ ที่ว่าการอำเภอเมืองอุบลราชธานี รอบที่ 2 ทราบดังนี้

1. ผู้ที่ลงทะเบียน ในวันที่ 8-30 กันยายน 2560 ตั้งแต่ลำดับที่ 577-6,172 รับเครื่องแบบจิตอาสาเฉพาะกิจฯ ในวันที่ 21 ตุลาคม 2560 ณ หอประชุมโรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี อำเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี ตั้งแต่เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป (การแต่งกาย : ชุดภาพสีดำไว้ทุกข์)

2. ผู้ที่ลงทะเบียน ในวันที่ 28- 30 กันยายน 2560 ตั้งแต่ลำดับที่ 6,172 - 12,262 รับบัตรจิตอาสาเฉพาะกิจฯ ในวันที่ 21 ตุลาคม 2560 ณ หอประชุมโรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี อำเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี ตั้งแต่เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป (การแต่งกาย : ชุดภาพสีดำไว้ทุกข์)

3. สำหรับผู้ที่ไม่สามารถเข้าร่วมพิธีฯดังกล่าวได้ ให้ติดต่อขอรับได้ที่ ที่ว่าการอำเภอเมืองอุบลราชธานี กรณีไม่สามารถมารับด้วยตนเอง ขอให้นำบัตรประชาประจำตัวประชาชนของผู้มีรายชื่อ และผู้รับแทนมาแสดงด้วย