guideubon

 

คลัสเตอร์ตลาดสันติสุข2 บ้านปลาดุก ผู้ป่วยสะสม 207 ราย

ตลาดสันติสุข2-รวม207-01.jpg

วันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2565 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี รายงานสถานการณ์โควิด–19 จังหวัดอุบลราชธานี พบผู้ติดเชื้อรายใหม่จำนวน 247 ราย เป็นการติดเชื้อจากต่างจังหวัด 4 ราย และติดเชื้อในพื้นที่ 243 ราย ผู้ป่วยละลอกเดือนมกราคม 2565 ถึงปัจจุบัน มีผู้ป่วยสะสม 9,792 ราย รักษาหายสะสม 7,843 ราย กำลังรักษา 1,934 ราย ไม่มีผู้เสียชีวิตเพิ่ม รวมเสียชีวิตสะสม 15 ราย ใส่เครื่องช่วยหายใจ 8 ราย

ตลาดสันติสุข2-รวม207-02.jpg

ผู้ป่วยรายใหม่วันนี้ มีประวัติการรับวัคซีนป้องกันโควิดแล้ว 2 เข็ม จำนวน 59% (146 ราย), อายุต่ำกว่า 12 ปี 15% (38 ราย), ได้รับวัคซีนแล้ว 3 เข็ม จำนวน 11% (27 ราย)

คลัสเตอร์ตลาดสันติสุข 2 (บ้านปลาดุก) ต.ไร่น้อย อ.เมือง พบผู้ป่วยรายแรกเมื่อวันที่ 26 มกราคม 2565 เป็นแม่ค้าในตลาด ที่เป้นผู้สัมผัสเสี่ยงสูง ไม่กักตัว + ไปขายของในตลาด สัมผัสกลุ่มแม่ค้ามีป่วยเพิ่ม/ ผู้สัมผัสในครอบครัว/ ลูกค้าในตลาดติดเชื้อเพิ่ม วันนี้พบผู้ติดเชื้อเพิ่ม 16 ราย รวมผู้ป่วย 207 ราย เป็นแม่ค้าในตลาด/ ครอบครัว และผู้ไปซื้อของในตลาด มีผู้สัมผัสเสี่ยงสูง 437 คน กักตัวทุกคน

คลัสเตอร์ตลาดสด อ.เดชอุดม พบผู้ป่วยรายแรกเมื่อวันที่ 31 มกราคม 2565 พบผู้ติดเชื้อจากการสุ่มตรวจแม่ค้าในตลาด ไม่ทราบปัจจัยเสี่ยง (อ.เดชอุดม เป็นพื้นที่ระบาด) วันนี้พบผู้ติดเชื้อเพิ่ม 6 ราย รวมผู้ป่วย 67 ราย เป็นกลุ่มแม่ค้าในตลาด และครอบครัว ปิดตลาดควบคุมโรควันที่ 1-7 ก.พ.65 มีผู้สัมผัสเสี่ยงสูง 467 คน (แม่ค้า)

คลัสเตอร์โรงเรียนกีฬาจังหวัดอุบลราชธานี อ.เมือง พบผู้ป่วยรายแรกเมื่อวันที่ 30 มกราคม 2565 เป็น นร. ตรวจพบเชื้อโควิดพร้อมเพื่อน 9 คน เพื่อจะเดินทางไปแข่งขันกีฬาที่ต่างจังหวัด ไม่ทราบปัจจัยเสี่ยง เข้ามากักตัวในหอพัก 24-30 ม.ค.65 วันนี้พบผู้ติดเชื้อเพิ่ม 12 ราย รวมผู้ป่วย 47 ราย เป็น นร./นักกีฬา/บุคลากรในโรงเรียน มีผู้สัมผัสเสี่ยงสูง 54 คน

คลัสเตอร์งานศพ ต.สระสมิง ม.2 อ.วารินชำราบ พบผู้ติดเชื้อรายแรกเมื่อวันที่ 23 มกราคม 2565 เป็นแม่ค้า หญิง ขายของในตลาด ต.นาส่วง มาร่วมงานศพ/ สัมผัสคนในงานศพ-ในชุมชน/ รับประทานอาหารร่วมกัน วันนี้พบผู้ติดเชื้อเพิ่ม 6 ราย รวมผู้ป่วย 41 ราย เป็นผู้มาร่วมงานศพ/ แม่ครัว/ ครอบครัว/ กลุ่มญาติ มีผู้สัมผัสเสี่ยงสูง 185 คน

คลัสเตอร์งานวันเกิด ต.เกษม อ.ตระการพืชผล พบผู้ป่วยรายแรกเมื่อวันที่ 27 มกราคม 2565 เป็นชาย อายุ 17 ปี รับวัคซีนครบ 2 เข็ม เดินทางมาจาก กทม. ตรวจ ATK ที่ รพ.ตระการฯ ผล Negative วันที่ 23 ม.ค.65 จัดงานวันเกิด มีผู้ร่วมงานเป็นกลุ่มเพื่อน วันที่ 26 ม.ค.65 ตรวจ ATK ด้วยตนเอง ผล Positive 27 ม.ค.65 ผล RT-PCR Detected วันนี้พบผู้ติดเชื้อเพิ่ม 3 ราย รวมผู้ป่วย 20 ราย เป็นกลุ่มเพื่อนที่มาร่วมงาน/ คนในครอบครัว มีผู้สัมผัสเสี่ยงสูง 124 คน กักตัวทุกคน

คลัสเตอร์ ต.นาเรือง (ม.3,4,7) อ.นาเยีย (ในชุมชน-รร.) พบผู้ป่วยรายแรกเมื่อวันที่ 29 มกราคม 2565 เป็นหญิง อายุ 21 ปี ติดมาจาก อ.เดชอุดม สัมผัสคนในครอบครัว/ในชุมชน และมีเด็กนักเรียนในโรงเรียนบ้านโนนงาม ป่วยเพิ่ม วันนี้พบผู้ติดเชื้อ 2 ราย รวมผู้ป่วย 29 ราย เป็นผู้สัมผัสในครอบครัว/ในชุมชน และเด็กนักเรียนใน รร. มีผู้สัมผัสเสี่ยงสูง 231 คน อยู่ระหว่างกักตัว 229 คน

คลัสเตอร์ รร.บ้านโนนค้อ ต.โนนค้อ อ.บุณฑริก พบผู้ป่วยรายแรกเมื่อวันที่ 30 มกราคม 2565 เป็นครู หญิง ติดเชื้อจากครอบครัว เปิดเรียน 24-28 ม.ค.65 สัมผัสนักเรียนในชั้น/เพื่อนครู วันนี้พบผู้ติดเชื้อเพิ่ม 1 ราย รวมผู้ป่วย 21 ราย เป็นนักเรียนในโรงเรียน/ ครอบครัวของนักเรียน มีผู้สัมผัสเสี่ยงสูง 115 คน อยู่ระหว่างกักตัว 111 คน

คลัสเตอร์ตลาดสด อ.นาจะหลวย พบผู้ป่วยรายแรกเมื่อวันที่ 27 มกราคม 2565 เป็นหญิง อายุ 41 ปี ไม่ทราบปัจจัยเสี่ยง คนหาเชิงรุปในตลาด ติดเชื้อเพิ่ม 8 + ครอบครัว 7 ราย / ผู้ป่วยกระจายในตลาด วันนี้พบผู้ติดเชื้อเพิ่ม 1 ราย รวมผู้ป่วย 29 ราย เป็นกลุ่มแม่ค้าในตลาด/ ครอบครัว มีผู้สัมผัสเสี่ยงสูง 293 คน ปิดตลาดควบคุมโรค 7 วัน

ตลาดสันติสุข2-รวม207-03.jpg

ตลาดสันติสุข2-รวม207-04.jpg