guideubon

 

อุบลฯ ขยายเวลาปิดสถานบันเทิง 2-15 พฤษภาคม 2564

ขยายเวลาปิดสถานบันเทิง-2-15พค.jpg

วันที่ 30 เมษายน 2564 นายสฤษดิ์ วิฑูรย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี ผู้กำกับการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉินจังหวัดอุบลราชธานี ออกคำสั่งจังหวัดอุบลราชธานี ที่ 20270/2564 เรื่อง ขยายระยะเวลาปิดสถานที่เสี่ยงต่อการแพร่ระบาดของโรคเป็นการชั่วคราว

ตามที่ จังหวัดอุบลราชธานีได้มีคำสั่ง ให้ปิดสถานบริการ สถานประกอบการที่มีลักษณะคล้ายสถานบริการ สถานบันเทิง ผับ บาร์ คาราโอเกะ สถานประกอบกิจการอาบน้ำ สถานประกอบกิจการอาบอบนวด หรือสถานที่อื่นที่มีลักษณะคล้ายกัน ทุกแห่ง ในพื้นที่จังหวัดอุบลราชธานี โดยมีผลใช้บังคับจนถึงวันที่ 1 พฤษภาคม 2564 นั้น

ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดอุบลราชธานี ให้ขยายระยะเวลาปิดสถานที่เสี่ยงต่อการแพร่ระบาดของโรคเป็นการชั่วคราว ได้แก่ สถานบริการ สถานประกอบการที่มีลักษณะคล้ายสถานบริการ สถานบันเทิง ผับ บาร์ คาราโอเกะ สถานประกอบกิจการอาบน้ำ สถานประกอบกิจการอาบอบนวด หรือสถานที่อื่นที่มีลักษณะคล้ายกัน ทุกแห่ง ในพื้นที่จังหวัดอุบลราชธานี เป็นการชั่วคราว ตั้งแต่วันที่ 2-15 พฤษภาคม พ.ศ.2564

ผู้ใดฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามคำสั่งนี้ มีโทษจำคุกไม่เกินหนึ่งปี หรือปรับไม่เกินหนึ่งแสนบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ

ขยายเวลาปิดสถานบันเทิง-2-15พค64.jpg