guideubon

 

คณะพยาบาลศาสตร์ ม.อุบลฯ เสริมการเรียนรู้ภาวะวิกฤตโรคโควิด 19

อบรมโปรแกรม-Zoom-01.jpg

คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ลงพื้นที่จัดกิจกรรม “พัฒนาครอบครัวต้นแบบในบทบาทหนุนเสริมการเรียนรู้ภาวะวิกฤตโรคโควิด 19” ให้แก่ คณะครูโรงเรียนชุมชนบ้านศรีไค (ศรีวัฒนาวิทยาคาร) สภาเด็กและเยาวชนตำบลเมืองศรีไค จำนวน 15 คน เข้าร่วมกิจกรรม เมื่อวันอังคารที่ 5 พฤษภาคม 2563 ณ โรงเรียนชุมชนบ้านศรีไค (ศรีวัฒนาวิทยาคาร) ตำบลเมืองศรีไค อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี

นายสรศักดิ์ วิริยะสุชน ผู้อำนวยการโรงเรียนชุมชนบ้านศรีไค (ศรีวัฒนาวิทยาคาร) กล่าวต้อนรับและขอบคุณ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุรีย์ ธรรมิกบวร อดีตคณบดีและอาจารย์ประจำคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ผู้รับผิดชอบโครงการ กล่าววัตถุประสงค์การจัดกิจกรรมครั้งนี้ เพื่อให้เด็กและครอบครัวเข้าใจแนวทางการเรียนออนไลน์ และมีทักษะพื้นฐานจำเป็นในการเรียนออนไลน์ และสนับสนุนการเรียนรู้ด้วยคู่มือส่งเสริมการเรียนรู้และการรับมือกับสถานการณ์เพื่ออยู่บ้านหยุดเชื้อเพื่อชาติ

การจัดกิจกรรมดังกล่าว ได้รับเกียรติจาก ดร.สมปอง เวฬุวนาธร รองหัวหน้าภาควิชาคณิตศาสตร์ สถิติ และคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เป็นวิทยากรอบรม “การใช้โปรแกรม Zoom สำหรับการเรียนการสอนและการประชุมแบบออนไลน์” จากนั้น เป็นการปฐมนิเทศการใช้โปรแกรมการเรียนออนไลน์

สำหรับโครงการการพัฒนาพื้นที่ครอบครัวอบอุ่นต้นแบบที่เชื่อมโยงและบูรณาการกับระบบและกลไกลการดูแลระดับพื้นที่ ได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ในการดำเนินโครงการพื้นที่เทศบาลตำบลเมืองศรีไค อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี

ทิพย์วรรณ เวฬุวนาธร นักประชาสัมพันธ์ ชำนาญการ ม.อุบลฯ ภาพ/ข่าว

อบรมโปรแกรม-Zoom-02.jpg

อบรมโปรแกรม-Zoom-03.jpg

อบรมโปรแกรม-Zoom-04.jpg