guideubon

 

อุบลฯ สั่งปิดร้านเหล้า-เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ทุกประเภท ป้องกันโควิด-19 ระบาด

COVID-19-ปิดร้านเหล้า-01.jpg

วันที่ 9 เมษายน 2563 นายสฤษติ์ วิฑูรย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี และผู้กำกับการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉินจังหวัดอุบลราชธานี ออกคำสั่งเรื่อง ปิดสถานที่เสี่ยงต่อการแพระบาดของโรคติดต่ออันตราย (พิมเติม)

ตามที่จังหวัดอุบลราชธานีได้มีคำสั่งเรื่อง ปิดสถานที่เสี่ยงต่อการแพร่ระบาดของโรคติดต่ออันตราย (เพิ่มเติม) โดยให้ปิดร้านขายของชำ ร้านค้าทั่วไป ร้านโชว์ห่วย และร้านขายสินศัาเบ็ตเตล็ดอื่นๆ กำหนตเงื่อนไข่ให้เปิดบริการ เวลา 05.00 - 22.00 น. นั้น

เนื่องจากจังหวัดอุบลราชธานี ได้รับเรื่องร้องทุกข์ว่า ยังมีประชาชนบางกลุ่มยังจัดกิจกรรมสังสรรค์หลังเลิกงาน และดื่มสุราทีร้านขายของชำ ทำให้เกิตความเสี่ยงต่อการแพร่ระบาดของโรคดังกล่าว จึงออกคำสั่งไว้ดังต่อไปนี้

ข้อ 1 ให้ปิดสถานที่เสี่ยงต่อการแพร่ของโรคติดต่ออันตราย ได้แก่ ร้านค้า หรือสถานประกอบการที่ขายสุรา หรือเครื่องตีมแอลกอฮอล์ทุกประเกท ที่ได้รับอนุญาตตามพระราชบัญญัติภาษีสรรพสามิต พ.ศ.2560 แต่ยังให้สามารถจำหน่ายสินค้าประเภทอื่นอันจำเป็นต่อการดำรงชีพได้

COVID-19-ปิดร้านเหล้า-02.jpg

ข้อ 2 สถานที่ที่มีข้อยกเว้นให้เปิดบริการได้บางส่วนตามข้อ 1 จะต้องมีมาตรการป้องกันโรค ดังนี้

(1) ให้ทำความสะอาดโดยการเช็ดทำความสะอาดพื้นผิวสัมผัสของสภานที่ที่เกี่ยวข้องก่อนการจัดกิจกรรม และกำจัดขยะมูลฝอยทุกวัน
(2) ให้เจ้าหน้าที่ ผู้ประกอบการ ผู้ร่วมงาน ผู้ร่วมกิจกรรม ลูกจ้าง และผู้ใช้บริการสวมหน้ากากอนามั้ยหรือหน้ากากผ้า
(3) ให้บุคคลตาม (2) ล้างมือด้วยสบู่ แอลกอฮอล์ เจลหรือน้ำยาฆ่าเชื้อโรค
(4) ให้บุคคลตาม (2) เว้นระยะนั่หรือยืนห่างกันอย่างน้อยหนึ่งเมตร พื่อป้องกันการติดต่อสัมผัส หรือแพร่เชื้อโรคทางฝอยละอองน้ำลาย
(5)ให้ควบคุมจำนวนผู้ร่วมกิจกรรมมิให้แออัด หรือลดเวลาในการทำกิจกรรมให้สั้นลงเท่าที่จำเป็น โดยถือหลักการหลีกเลี่ยงการติดต่อสัมผัสระหว่างกัน

ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 10 เมษายน พ.ศ.2563 จนถึงวันที่ 30 เมษายน พ.ศ.2563