guideubon

 

นอ.เมืองอุบลฯ แจ้งความดำเนินคดีร้านต้นเหตุโควิด-19 ระบาด

ร้านต้นเหตุ-โควิดระบาด-01.jpg

วันที่ 3 มกราคม 2564 นายนคร ศิริปริญญานันท์ นายอำเภอเมืองอุบลราชธานี ได้มอบหมายให้นายอธิพันธ์ วัฒนวงษ์สิงห์ ปลัดอำเภอเมืองอุบลราชธานี แจ้งความดำเนินคดีต่อพนักงานสอบสวน สภ.เมืองอุบลราชธานี กับเจ้าของร้านอาหารกึ่งผับชื่อดังแห่งหนึ่ง ให้ถึงที่สุด ในฐานฝ่าฝืนคำสั่งจังหวัดอุบลราชธานี ที่ 54559/2564 ลงวันที่ 3 ธันวาคม 2564 เกี่ยวกับมาตรการควบคุมการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 และการฝ่าฝืนกฎหมายว่าด้วยสถานบริการและกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง จนเกิดการแพร่ระบาดเป็นวงกว้าง ประกอบด้วยพยานหลักฐาน ได้แก่

- บันทึกการสอบสวนโรคของทีมสาธารณสุขที่เชื่อมโยงชัดเจนว่า ผู้ป่วยได้ไปใช้บริการ/ฝ่าฝืนคำสั่งจังหวัดอุบลราชธานี
- พยานหลักฐานจากสื่อโซเชียลมีเดีย ที่ชัดเจนว่าร้านที่เป็นต้นทางของการแพร่ระบาดมีการลักลอบเปิดบริการเกินเวลาและมีการปล่อยปละละเลยให้มีการจำหน่ายหรือบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในร้าน

มอบหมายสำนักงานสาธารณสุขอำเภอเมืองอุบลราชธานี ร่วมกับเทศบาลนครอุบลราชธานี สอบสวนผู้ป่วยเพิ่มเติม เพื่อดำเนินคดีกับร้านอื่นที่มีความเชื่อมโยงกับร้านอาหารดังกล่าว

ได้มีหนังสือถึงจังหวัดอุบลราชธานี ขอให้มีการสั่งปิดร้านดังกล่าวชั่วคราว ตามมาตรา 35 (1) แห่งพระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ.2558 ที่กำหนดให้…ในกรณีที่มีเหตุจําเป็นเร่งด่วนเพื่อเป็นการป้องกันการแพร่ของโรคติดต่ออันตราย หรือโรคระบาด ให้ผู้ว่าราชการจังหวัดโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัด มีอํานาจในพื้นที่ ความรับผิดชอบของตน สั่งปิดตลาด สถานที่ประกอบหรือจําหน่ายอาหาร สถานที่ผลิตหรือจําหน่ายเครื่องดื่ม โรงงาน สถานที่ชุมนุมชน โรงมหรสพ สถานศึกษา หรือสถานที่อื่นใดไว้เป็นการชั่วคราว

ร้านต้นเหตุ-โควิดระบาด-02.jpg

โดยเบื้องต้น ได้มีหนังสือขอความร่วมมือร้านที่เข้าข่ายดังกล่าว หยุดดำเนินกิจการเป็นเวลา 14 วันแล้ว

ร้านต้นเหตุ-โควิดระบาด-03.jpg