guideubon

 

รสพระทำของแท้ วัดมหาวนารามทำอาหารเครื่องดื่มร่วมสู้ภัยโควิด-19

ข้าวกล่องรสพระทำ-วัดมหาวนาราม-01.jpg

วันที่ 9 สิงหาคม 2564 เป็นวันแรกในการสนองพระดำริ เจ้าพระคุณสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก (อมฺพรมหาเถร) ในการช่วยเหลือประชาชน ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) โดยวัดมหาวนามราม พระอารามหลวง จัดทำข้าวกล่อง 500 กล่อง น้ำขิง 500 ขวด และน้ำดื่ม 200 แพ็ค ไปแจกจ่ายไปตามสถานพยาบาล และผู้ที่ได้รับผลกระทบจากโควิด ทั้งในอำเภอและต่างอำเภออุบลราชธานี

โดยพระดำริ เจ้าพระคุณสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก (อมฺพรมหาเถร) ให้วัดที่มีศักยภาพร่วมมือกับทางราชการในการช่วยเหลือประชาชน ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) และเจ้าประคุณสมเด็จพระมหาธีราจารย์ กรรมการมหาเถรสมาคม ประธานคณะกรรมการฝ่ายสาธารณสงเคราะห์ของมหาเถรสมาคม เจ้าอาวาสวัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามราชวรมหาวิหาร ได้มีนโยบายให้ คณะสงฆ์วัดมหาวนาราม (พระอารามหลวง) นำโดย พระครูสารกิจโกศล เจ้าอาวาสวัดมหาวนาราม (พระอารามหลวง) เจ้าคณะอำเภอเมืองอุบลราชธานี ประสานความร่วมมือกับ สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดอุบลราชธานี สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดอุบลราชธานี และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ให้การสนับสนุนการปฏิบัติงานของบุคลากรทางการแพทย์และช่วยเหลือผู้ที่ได้รับผลกระทบที่อาศัยอยู่ในเขตอำเภอเมืองอุบลราชธานี

ซึ่งก่อนหน้านี้ คณะสงฆ์อำเภอเมืองอุบลราชธานี นำโดย พระครูสารกิจโกศล เจ้าอาวาสวัดมหาวนาราม (พระอารามหลวง) เจ้าคณะอำเภอเมืองอุบลราชธานี พร้อมด้วย พระสังฆาธิการในเขตปกครองคณะสงฆ์อำเภอเมืองอุบลราชธานี ให้การสนับสนุนวัสดุอุปกรณ์ที่จำเป็นเพื่อจัดตั้ง "ศูนย์พักคอยเทศบาลนครอุบลราชธานี สำหรับกักตัวผู้ที่เดินทางมาจากพื้นที่ควบคุมสูงสุด (Local Quarntine) " ณ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตอุบลราชธานี บ้านหมากหมี่ ตำบลกระโสบ อำเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี โดยปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) อย่างเคร่งครัด

ข้าวกล่องรสพระทำ-วัดมหาวนาราม-09.jpg

ข้าวกล่องรสพระทำ-วัดมหาวนาราม-02.jpg

ข้าวกล่องรสพระทำ-วัดมหาวนาราม-03.jpg

ข้าวกล่องรสพระทำ-วัดมหาวนาราม-04.jpg

ข้าวกล่องรสพระทำ-วัดมหาวนาราม-05.jpg

ข้าวกล่องรสพระทำ-วัดมหาวนาราม-06.jpg

ข้าวกล่องรสพระทำ-วัดมหาวนาราม-07.jpg

ข้าวกล่องรสพระทำ-วัดมหาวนาราม-08.jpg