guideubon

 

พิษโควิด-19 ระลอกสาม ผวจ. สั่งปิดร้านอาหาร-สถานบันเทิง ชั่วคราว

ปิดร้านอาหาร-สถานบริการ-โควิดอุบล-01.jpg

วันที่ 9 เมษายน 2564 นายสฤษดิ์ วิฑูรย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี กล่าววว่า โดยที่สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID - 19) ในประเทศไทย พบผู้ติดเชื้อเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วและมีการแพร่ระบาดขยายเป็นวงกว้างในหลายพื้นที่ และจังหวัดอุบลราชธานีตรวจพบผู้ติดเชื้อเพิ่มขึ้น จำนวน 6 ราย ซึ่งได้มีประวัติเดินทางไปยังพื้นที่เสี่ยงต่อการแพร่ระบาดของโรคหลายแห่ง คณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดอุบลราชธานี จึงมีมติที่ประชุม ครั้งที่ 9/2564 เมื่อวันที่ 8 เมษายน  2564 ออกคำสั่งให้บิดสถานที่เสี่ยงต่อการแพร่ระบาดของโรคเป็นการชั่วคราว ดังต่อไปนี้

ปิดร้านอาหาร วันที่ 9-10 เมษายน 2564
1. ร้านก๋วยจั๊บ 22 ต.ในเมือง อ.เมือง
2. ร้านโมการลาบ ต.ในเมือง อ.เมือง
3. ร้าน O2milk ต.ในเมือง อ.เมือง
4. ร้านสเต็กมิ่งสุพรรณ ต.ในเมือง อ.เมือง
5. ร้านข้าวหอม ต.ในเมือง อ.เมือง
6. ร้าน Coffee Craft ต.ในเมือง อ.เมือง
7. ร้านสุขสมนมสด ต.ในเมือง อ.เมือง
8. ร้านชาบูโนนหงส์ทอง ต.ไร่น้อย อ.เมือง
9. ร้านผัดไทอ่างทอง ต.ในเมือง อ.เมือง
10. ร้านบินหลา ตำบลในเมือง อำเภอเมืองอุบลราชธานี

ปิดสถานบริการ วันที่ 9-23 เมษายน 2564
1. สถานบริการยูบาร์ (U-bar Ubon) ต.ในเมือง อ.เมือง
2. สถานบริการ 99 บาร์ ต.ในเมือง อ.เมือง
3. ร้าน Mong Moon ต.แจระแม อ.เมือง
4. ร้านการิน ต.ในเมือง อ.เมือง

ปิดร้านอาหาร-สถานบริการ-โควิดอุบล-02.jpg

ปิดร้านอาหาร-สถานบริการ-โควิดอุบล-03.jpg