guideubon

 

อุบลฯ ออกมาตรการควบคุมโควิด-19 กรณีมาจากระยอง

ระยอง-อุบล-กักตัว-01.jpg

วันที่ 14 กรกฎาคม 2563 นายสฤษดิ์ วิฑูรย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี และผู้กำกับการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉินจังหวัดอุบลราชธานี ลงนามคำสั่งจังหวัดอุบลราชธานีที่ 29518/2563 เรื่อง กำหนดมาตรการควบคุมโรค กรณี บุคคลเดินทางมาจากจังหวัดระยอง มีใจความสรุปได้ว่า

เพื่อเป็นการควบคุมป้องกันการแพร่ระบาตโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ในพื้นที่จังหวัดอุบลราชรานึ ซึ่งอาจมีบุคคลกลุ่มเสี่ยงที่เดินทางมาจากจังหวัตระยอง เดินทางเข้ามาในพื้นที่จังหวัตอุบลราชธานี จึงให้บุคคลที่เดินทางมาจากจังหวัดระยองถือปฏิบัติ ดังต่อไปนี้

ข้อ 1 กรณี เดินทางมาโดยเครื่องบิน ให้รายงานตัวต่อเจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อ ณ จุดคัดกรองบริเวณท่าอากาศยานนานาชาติอุบลราชธานี้ โตยกรอกข้อมูลตามแบบ ต.8 และลงทะเบียนในระบบไทยชนะ หรือใช้ระบบติดตาม หรือให้ติดตั้งแอปพลิเคชันตามที่ทางราชการกำหนต เพื่อเฝ้าระวังหรือติดตามอาการ และให้กักกันตนเอง (Home Quarantine) จำนวน 14 วัน

ข้อ 2 กรณี เดินทางมาโตยช่องทางอื่น ให้รายงานตัวต่อเจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อ ณ จุดคัดกรองได้แก่ สถานีขนส่งผู้โดยสารจังหวัดอุบลราชธานี สถานีรถไฟจังหวัดอุบลราชธานี หรือเจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อ ณ ภูมิลำเนาที่จะเข้าพักอาศัยโดยทันที และให้กักกันตนเอง (Home Quarantine) จำนวน 14 วัน

ข้อ 3 ยกเว้น บุคคลที่เดินทางเข้ามาในพื้นที่จังหวัดอุบลราชธานี ที่พำนักอาศัยน้อยกว่า 14 วัน ไม่ต้องทำการกักกันตนเอง แต่ต้องรายงานตัวต่อเจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อในภูมิลำเนา และใช้ระบบติดตาม หรือให้ติดตั้งแอปพลิเคชันตามที่ทางราชการกำหนต เพื่อเฝ้าระวังหรือติตตามอาการ

ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้ เป็นตันไป จนถึงวันที่ 31 กรกฎาคม 2563

ระยอง-อุบล-กักตัว-02.jpg
ระยอง-อุบล-กักตัว-03.jpg