guideubon

 

ทหารแจกน้ำช่วยชาวบ้าน ขาดน้ำประปาใช้นานกว่า 1 สัปดาห์

 ทหารช่วยภัยแล้ง-อุบล-01.jpg

วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2559 พันเอกโกศล กิจกุลธนันต์ ผู้บังคับหน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่ 56 สำนักงานพัฒนาภาค 5 หน่วยบัญชาการกองทัพไทย จังหวัดอุบลราชธานี นำรถบรรทุกน้ำสะอาดขนาดความจุ 6,000 ลิตร จำนวน 2 คัน แจกจ่ายน้ำช่วยเหลือชาวบ้านสวนสวรรค์ ตำบลโนนสมบูรณ์ อ.เดชอุดม จังหวัดอุบลราชธานี ซึ่งขาดแคลนน้ำกินน้ำใช้ เนื่องจากประปาหมู่บ้านไม่มีน้ำใช้ผลิตประปามานานกว่า 1 สัปดาห์ ทำให้ชาวบ้านกว่า 240 ครอบครัวได้รับความเดือดร้อน รวมทั้งวัด โรงเรียน และโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล

ทหารช่วยภัยแล้ง-อุบล-02.jpg

ทหารพัฒนาการเคลื่อนที่ 56 จะปฏิบัติภาระกิจนำรถบรรทุกน้ำแจกจ่ายให้สัปดาห์ละ 2 ครั้ง เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนในช่วงหน้าแล้งจนกว่าสถานการณ์จะดีขึ้น ส่วนการแก้ปัญหาระยะยาวหมู่บ้านแจ้งกับอำเภอ เพื่อขอจัดสรรงบมาเป่าบ่อและขุดบ่อบาดาลหาน้ำมาใช้ผลิตประปาให้ชาวบ้านได้ใช้กันต่อไปในอนาคต

ทหารช่วยภัยแล้ง-อุบล-03.jpg

ขณะที่สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย สรุปพื้นที่เสี่ยงเกิดปัญหาภัยแล้งมี 17 หมู่บ้าน จากทั้งหมด 2,699 หมู่บ้าน ตั้งอยู่ในพื้นที่ 2 อำเภอ จากทั้งหมด 25 อำเภอ ของจังหวัดอุบลราชธานี และจะเริ่มได้รับผลกระทบระหว่างเดือนกุมภาพันธ์-พฤษภาคม จึงได้บูรณาการให้หน่วยงานในพื้นที่เข้าช่วยเหลือเป็นระยะแล้ว