guideubon

 

ม.อุบลฯ แถลงการณ์ นศ. ติดโควิด 19 ราย รอผลยืนยัน 55 ราย

UBU-ติดโควิด19-รอยืนยัน55-01.jpg

วันที่ 27 กันยายน 2564 มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ออกแถลงการณ์เรื่อง นักศึกษามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) (ฉบับที่ 4) ดังนี้

ด้วยเมื่อวันที่ 27 กันยายน 2564 เวลา 16.00 น. มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ได้รับรายงานจากโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ว่ามีนักศึกษาติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ที่มีผลตรวจยืนยัน RT-PCR จำนวนรวม 19 ราย โดยผลการสอบสวนโรคของโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยอุบลราชธานีพบว่า เป็นการติดเชื้อจากการไปใช้บริการในสถานบันเทิงและร้านอาหารรอบมหาวิทยาลัย ซึ่งปัจจุบันนักศึกษาดังกล่าวได้เข้ารับการรักษา ณ โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี โรงพยาบาลตระการพืชผล โรงพยาบาลราขเวช และโรงพยาบาลอุบลรักษ์ เป็นที่เรียบร้อยแล้ว

UBU-ติดโควิด19-รอยืนยัน55-02.jpg

มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ได้ดำเนินการยกระดับมาตรการเพื่อรองรับสถานการณ์ปัจจุบัน ดังนี้

1. โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ดำเนินการตรวจยืนยันผลการติดเชื้อโรคโควิด-19 ด้วยระบบ RT- PCR สำหรับนักศึกษาผู้สัมผัสใกล้ชิดเสี่ยงสูงเพิ่มเติมอีก จำนวน 55 ราย ในวันจันทร์ที่ 27 กันยายน 2564

2. มหาวิทยาลัยอุบลราชธานีร่วมกับศูนย์อนามัยที่ 10 จะตรวจคัดกรองโรคโควิด-19 เบื้องต้น ด้วยชุดตรวจ ATK สำหรับนักศึกษา บุคลากร และประชาชนที่เดินทางไปยังสถานบันเทิงและร้านอาหารดังกล่าว ในระหว่างวันที่ 16-23 กันยายน 2564 โดยขอให้เข้ารับการตรวจในวันอังคารที่ 28 กันยายน 2564 ตั้งแต่เวลา 08.00-15.00 น. ณ ศูนย์อนามัยที่ 10 ตำบลธาตุ อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี

3. มหาวิทยาลัยได้ดำเนินการปิดอาคารที่เกี่ยวข้องเพื่อทำความสะอาดตามมาตรการทางด้านสาธารณสุขขั้นสูงสุด ประกอบไปด้วย อาคารอุตสาหกรรมเกษตรและไร่ฝึกทดลองของคณะเกษตรศาสตร์ และห้องซ้อมดนตรีของคณะศิลปศาสตร์ เป็นเวลา 7 วัน และปิดสนามกีฬากลาง และอาคารกีฬาในร่มโดยไม่มีกำหนด ตั้งแต่วันเสาร์ที่ 25 กันยายน 2564

4. มหาวิทยาลัยขอความร่วมมือนักศึกษาและบุคลากร ให้เข้ารับการฉีดวัคซีนเพื่อสร้างภูมิคุ้มกันหมู่ ณ ศูนย์รับวัคซีนมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ พระชนมพรรษา ตามวันและเวลาที่นัดหมาย หรือสามารถเข้ารับบริการได้โดยตรง (Walk in) ตามวันเวลาที่มหาวิทยาลัยจะประกาศให้ทราบต่อไป

5. นักศึกษาและบุคลากรที่สัมผัสใกล้ชิดกับผู้ติดเชื้อ หรือสงสัยว่าจะเป็นผู้มีความเสี่ยงต่อการติดเชื้อ ให้รายงานตัวต่องานควบคุมโรค มหาวิทยาลัยอุบลราชธานีทางหมายเลขโทรศัพท์ 045-353909 ต่อ  7048-50 หรือผ่านทาง Official line งานควบคุมโรค รพ.ม.อุบลฯ ID Line : @935gxcsi เพื่อคัดกรองโรคทุกกรณี ทั้งนี้ ให้นักศึกษาและบุคลากรถือปฏิบัติตามคำสั่งหรือคำแนะนำของเจ้าพนักงานควบคุมโรคโดยเคร่งครัด

ทั้งนี้ ขอให้มั่นใจว่า มหาวิทยาลัยมีความตระหนักและห่วงใยในสวัสดิภาพและความปลอดภัยของนักศึกษาและบุคลากรทุกคน อย่างไรก็ตาม มหาวิทยาลัยขอความร่วมมือให้นักศึกษาและบุคลากรปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและเฝ้าระวังโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ตามที่มหาวิทยาลัยประกาศกำหนดโดยเคร่งครัด และเพื่อลดความสับสนและความคลาดเคลื่อนของข้อมูล ขอให้ติดตามการรายงานสถานการณ์และประกาศจากมหาวิทยาลัยเท่านั้น ซึ่งจะมีประกาศเป็นระยะในลำดับถัดไป

จึงประกาศมาเพื่อทราบโดยทั่วไป

ร้านหน้า-ม-อุบล-04.jpg

ร้านหน้า-ม-อุบล-05.jpg

ร้านหน้า-ม-อุบล-06.jpg