guideubon

 

คลัสเตอร์งานแต่งงาน ต.คันไร่ อ.สิรินธร ป่วย 19 ราย เสี่ยงสูง 35

งานแต่งงาน-คันไร่-สิรินธร-01.jpg

วันที่ 27 มกราคม 2565 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี รายงานสถานการณ์โควิด–19 จังหวัดอุบลราชธานี พบผู้ติดเชื้อรายใหม่จำนวน 193 ราย เป็นการติดเชื้อจากต่างจังหวัด 7 ราย จากต่างประเทศ 1 ราย และติดเชื้อในพื้นที่ 185 ราย ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2565 ถึงปัจจุบัน มีผู้ป่วยสะสม 7,589 ราย รักษาหายสะสม 5,892 ราย กำลังรักษา 1,686 ราย ไม่มีผู้เสียชีวิตเพิ่ม รวมเสียชีวิตสะสม 11 ราย ใส่เครื่องช่วยหายใจ 5 ราย

แนวโน้มผู้ป่วยเพิ่มขึ้นในทุกอำเภอ โดยเฉพาะคลัสเตอร์งานบุญ งานแต่งงาน งานศพ การชนไก่ หรือกิจกรรมในหมู่บ้าน ที่ไม่มีมาตรการการป้องกันโรค และเริ่มพบผู้ป่วยในตลาด

คลัสเตอร์งานแต่งงาน-คันไร่-19.jpg

คลัสเตอร์งานแต่งงาน ต.คันไร่ ม.15 อ.สิรินธร พบผู้ปวยรายแรกเมื่อวันที่ 24 มกราคม 2565 เป็นชาย อายุ 65 ปี ไม่ทราบปัจจัยเสี่ยง เป็นพราหมณ์ในพิธีแต่งงานเมื่อ 21 ม.ค.65 สัมผัสผู้มาร่วมงาน/ ครอบครัว/ แม่ครัวในงานแต่งงาน วันนี้พบผู้ติดเชื้อเพิ่ม 6 ราย รวมผู้ป่วย 19 ราย เป็นผู้มาร่วมงานแต่งงาน/ ครอบครัว/ แม่ครัวทำอาหาร มีผู้สัมผัสเสี่ยงสูง 35 คน อยู่ระหว่างการสอบสวนเพิ่มเติม

คลัสเตอร์งานศพ ต.โนนก่อ ม.12 อ.สิรินธร พบผู้ป่วยรายแรกเมื่อวันที่ 17 มกราคม 2565 เป็นหญิง อายุ 45 ปี เป็นแม่ค้ารับสินค้าจากตลาดบุณฑริกขายในหมู่บ้านทุกวัน/ ไปงานศพในหมู่บ้าน 7-13 ม.ค.65 สัมผัสคนในงานศพและชุมชน วันนี้พบผู้ติดเชื้อเพิ่ม 1 ราย รวมผู้ป่วย 54 ราย เป็นผู้สัมผัสในครอบครัว/ ผู้มาร่วมงานศพ/ ผู้สัมผัสในชุมชน มีผู้สัมผัสเสี่ยงสูง 424 คน

คลัสเตอร์งานบุญ ต.ท่าโพธิ์ศรี ม.2 อ.เดชอุดม พบผู้ป่วยรายแรกเมื่อวันที่ 31 ธันวาคม 2564 เป็นชาย อายุ 21 ปี เดินทางมาจาก จ.ชลบุรี ไปร่วมงานบุญในหมู่บ้าน ค้นหาเชิงรุกวันนี้ พบผู้ติดเชื้อ 11 ราย  วันนี้พบผู้ติดเชื้อเพิ่ม 4 ราย รวมผู้ป่วย 104 ราย เป็นกลุ่มผู้ไปร่วมงานบุญ และผู้สัมผัสในครอบครัว มีผู้สัมผัสเสี่ยงสูง 201 คน อยู่ระหว่างการกักตัว 43 คน

คลัสเตอร์ ต.กุดประทาย ม.14 อ.เดชอุดม พบผู้ป่วยรายแรกเมื่อวันที่ 21 มกราคม 2565 เป็นหญิง อายุ 30 ปี กลับมาจาก จ.สมุทรปราการ 15-17 ม.ค.65 ไม่กักตัว สัมผัสคนในครอบครัว/ มาเลือกตั้ง ผญบ./ สัมผุสกลุ่มลุ้นผลเลือกตั้ง และญาติ กลับไปสมุทรปราการแล้วตรวจพบเชื้อเมื่อ 18 ม.ค.65 วันนี้พบผู้ติดเชื้อเพิ่ม 1 ราย รวมผู้ป่วย 21 ราย เป็นผู้สัมผัสในครอบครัว/ ญาติ/ กลุ่มผู้รอผลเลือกตั้ง/ ผู้สัมผัสในชุมชน มีผู้สัมผัสเสี่ยงสูง 110 คน

คลัสเตอร์บ้านคำข่า ม.7 ต.ไหล่ทุ่ง อ.ตระการพืชผล พบผู้ป่วยรายแรกเมื่อวันที่ 9 มกราคม 2565 เป็นหญิง อายุ 19 ปี สัมผัสกับคนในครอบครัวที่เดินทางมาจาก กทม. (วันที่ 8 ม.ค.65 ญาติเดินทางกลับ กทม. ตรวจพบเชื้อโควิด-19) วันที่ 9 ม.ค.65 ผล TR-PCR Detected วันนี้พบผู้ติดเชื้อเพิ่ม 1 ราย รวมผู้ป่วย 31 ราย เป็นผู้สัมผัสในครอบครัวและในชุมชน มีผู้สัมผัสเสี่ยงสูง 118 ราย กักตัวทุกคน

คลัสเตอร์งานบุญ ต.โพนงาม (ม.3,6) อ.บุณฑริก พบผู้ป่วยรายแรกเมือ่วันที่ 19 มกราคม 2565 เป็นหญิง อายุ 35 ปี ไม่ทราบปัจจัยเสี่ยง ได้ทำบุญเลี้ยงพระในบ้าน/ สัมผัสเพื่อนบ้าน/ ครอบครัว/ กลุ่มชาวบ้านที่มาร่วมสานหวดขาย วันนี้พบผู้ติดเชื้อเพิ่ม 1 ราย รวมผู้ป่วย 22 ราย เป็นผู้สัมผัสในครอบครัว/ มางานบุญ/ กลุ่มชาวบ้านที่ร่วมวงสานหวด มีผู้สัมผัสเสี่ยงสูง 141 คน

งานแต่งงาน-คันไร่-สิรินธร-02.jpg