guideubon

 

ปิดร้านเกม ตู้เกม เครื่องเล่น ร้านอินเตอร์เน็ต 19 พ.ย.-2 ธ.ค.64

ปิดร้านเกมส์-19พย-2ธค-01.jpg

วันที่ 18 พฤศจิกายน 2564 นายพงศ์รัตน์ ภิรมย์รัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี ออกคำสั่งจังหวัดอุบลราชธานี ปิดสถานที่เสี่ยงต่อการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) เป็นการชั่วคราว ตั้งแต่วันที่ 19 พฤศจิกายน 2564 ถึงวันที่ 2 ธันวาคม 2564

ตามที่จังหวัดอุบลราชธานีได้ออกคำสั่งปิดสถานที่เสี่ยงต่อการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) ลงวันที่ 1 พฤศจิกายน 2564 โดยมีผลใช้บังคับจนถึงวันที่ 16 พฤศจิกายน 2564 นั้น

คณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดอุบลราชธานี มีมติเมื่อวันที่ 18 พฤศจิกายน 2564 ปิดสถานที่เสี่ยงต่อการแพร่ระบาดของโรคเป็นการชั่วคราว ได้แก่ ตู้เกม เครื่องเล่น รวมทั้งในห้างสรรพสินค้า ศูนย์การค้า คอมมูนิตี้มอลล์ และร้านเกมหรือร้านอินเตอร์เน็ตทั่วไป ในพื้นที่จังหวัดอุบลราชธานี ตั้งแตวันที่ 19 พฤศจิกายน 2564 ถึงวันที่ 2 ธันวาคม 2564

ผู้ใดฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามคำสั่งนี้ มีโทษตามพระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ.2558 ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินหนึ่งปี หรือปรับไม่เกินหนึ่งแสนบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ และมีความผิดตามพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ.2548 ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินสองปี หรือปรับไม่เกินสี่หมื่นบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ แล้วแต่กรณี

เนื่องจากเป็นกรณีที่มีความจำเป็นรีบด่วน หากปล่อยให้เนิ่นช้าไป จะก่อให้เกิดผลเสียหายอย่างร้ายแรงแก่สาธารณชน หรือผลกระทบต่อประโยชน์สาธารณะ จึงไม่อาจให้คู่กรณีใช้สิทธิโต้แย้ง ตามมาตรา 30 วรรคสอง (1) แห่งพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ.2539

ปิดร้านเกมส์-19พย-2ธค-02.jpg