guideubon

 

ปิดศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ป้องกันโควิด-19 ตั้งแต่ 19 เม.ย.64

ปิดศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก-อุบล-01.jpg

วันที่ 16 เมษายน 2564 นายประยูร รัตนเสนีย์ อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น มีหนังสือแจ้งท้องถิ่นจังหวัด ทุกจังหวัด เรื่อง การปิดศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในสถานการณ์ การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ในการระบาดระลอกเมษายน 2564

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นเห็นว่า เพื่อเป็นการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จึงขอให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีศูนย์พัฒนาเด็กเล็กดำเนินการ ดังนี้

1. ให้ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประกาศปิดศูนย์พัฒนาเด็กเล็กได้ตั้งแต่วันที่ 19 เมษายน  2564 เป็นต้นไป จนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลง

2. ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ดำเนินการตามแนวทางการจัดการเรียนการสอนและส่งเสริมพัฒนาการของเด็กปฐมวัย ในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ระลอกใหม่ และแนวทางการดำเนินโครงการอาหารเสริม (นม) โรงเรียน และการสนับสนุนอาหารกลางวันในโรงเรียนรองรับสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ระลอกใหม่ 

ปิดศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก-อุบล-02.jpg

 

copyright 2005 www.GuideUbon.com สำนักงานไกด์อุบลดอทคอม เลขที่ 89/1 ถนนพโลรังฤทธิ์ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี 34000 ติดต่อไกด์อุบล : webmaster@guideubon.com | msn : guide_ubon@hotmail.com | Tel : 080-4850511