guideubon

 

ผู้ป่วยโควิด-19 ผู้ติดเชื้อลดลงเหลือศูนย์ เสียชีวิตเพิ่ม 1 ราย

โควิดอุบล-เพิ่ม0-รวม332-01.jpg

วันที่ 17 พฤษภาคม 2564 นายสฤษดิ์ วิฑูรย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี แถลงข่าวสถานการณ์โควิด-19 จังหวัดอุบลราชธานี โดยวันนี้ไม่พบผู้ติดเชื้อรายใหม่ แต่มีผู้ป่วยเสียชีวิต 1 ราย สรุป ผู้ป่วยสะสม 332 ราย เสียชีวิตสะสม 3 ราย รักษาหาย 246 ราย กำลังรักษา 83 ราย

โควิดอุบล-เพิ่ม0-รวม332-02.jpg

ผู้เสียีวิตวันนี้ เป็นชายไทย อายุ 57 ปี ภูมิลำเนาตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี มีโรคประจำตัวเส้นเลือดในสมอง และผู้ป่วยติดเตียง ติดจากบุคคลในครอบครัว ตรวจพบติดเชื้อโควิด 19 เมื่อวันที่ 12 เมายน 2564และเข้าการรักษาที่โรงพยาบาลสสรรพสิทธิประสงค์ จังหวัดอุบลราชธานี เสียชีวิตเมื่อวันที่ 17 พฤษภาคม 2564

ด้านการจัดการแผนฉีดวัคซีนจังหวัดอุบลราชธานี ให้กลุ่ม ประชาชนกลุ่มผุ้สูงอายุ 60 ปีขึ้นไป กลุ่มโรคเรื้อรัง 7 กลุ่ม กลุ่มบริษัท สถานประกอบการ และประชานชน โดยมีเป้าหมายฉีดวัคซีน ครอบคลุม ทั้งจังหวัด จำนวน 1.3 ล้านคน หรือ ประมาณ 70-80 เปอร์เซ็นต์ โดยจะมีการกระจายไปตาม โรงพยาบาล ซึ่งสถานที่ฉีดวัคซีน จำนวน 36 แห่ง นอกจากนี้ ยังได้รับความร่วมมือจาก ภาคเอกชน ห้างร้าน สถานประกอบกิจการ เป็นสถานที่ฉีดวัคซีนอีกกด้วย

สำหรับการจองวัคซีนจังหวัดอุบลราชธานี ( 17 พ.ค.64) กลุ่มกลุ่มผุ้สูงอายุ 60 ปีขึ้นไป กลุ่มโรคเรื้อรัง 7 กลุ่ม เป้าหมายจำนวน 337,390 คน ประประชาชนลงทะเบียนจองวัคซีน 303,954 คน คิดเป็นร้อยละ 90.09

ส่วนมาตรการการป้องกันการแพร่ระบาดโควิด-19 ในเรือนจำกลางอุบลราชธานี สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี จะเข้าไปดำเนินการคัดคัดกรอง ตรวจหาเชื้อ เพื่อป้องกันการพร่ระบาดของเชื้อโรคในเรือนจำ ตามมาตรการของกระทรวงสาธารณสุข ต่อไป

โควิดอุบล-เพิ่ม0-รวม332-03.jpg