guideubon

 

อุบลฯ คุมเข้ม มาจาก 18 จังหวัด ต้องรายงานตัว

อุบลคุมเข้ม-18จังหวัด-กักตัว-01.jpg

วันที่ 21 เมษายน 2564 นายสฤษดิ์ วิฑูรย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี ผู้กำกับการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉินจังหวัดอุบลราชธานี ออกประกาศ กำหนดมาตรการเดินทางข้ามเขตพื้นที่จังหวัดอุบลราชธานีเพิ่มเติม ดังนี้

ตามที่จังหวัดอุบลราชธานีได้มีคำสั่ง ที่ 16505/2564 ลงวันที่ 11 เมษายน 2564 และคำสั่งจังหวัดอุบลราชธานี ที่ 16790/2564 ลงวันที่ 17 เมษายน 2564 เรื่อง มาตรการเฝ้าระวังสำหรับบุคคลที่เดินทางจากพื้นที่ควบคุมสูงสุด 18 จังหวัด ได้แก่ กรุงเทพมหานคร ปทุมธานี นนทบุรี สมุทรปราการ นครปฐม ขอนแก่น ชลบุรี เชียงใหม่ ตาก นครราชสีมา ประจวบคีรีขันธ์ ภูเก็ต ระยอง สงขลา สมุทรสาคร สระแก้ว สุพรรณบุรี อุดรธานี นั้น

ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดอุบลราชธานี ในการประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดอุบลราชธานี ครั้งที่ 12/2564 เมื่อวันที่ 20 เมษายน 2564 จึงประกาศแนวทางปฏิบัติมาตรการป้องกันโรคสำหรับผู้ที่เดินทางข้ามเขตจังหวัดเพิ่มเติม ดังนี้

ข้อ 1 ขอความร่วมมือให้บุคคลที่เดินทางจากพื้นที่ควบคุมสูงสุด 18 จังหวัด ที่เดินทางเข้ามาในจังหวัดอุบลราชธานี รายงานตัวต่อเจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อ บันทึกข้อมูลการเดินทางเข้าและออกจากพื้นที่จังหวัดอุบลราชธานี โดยสแกนแอปพลิเคชัน "ฮักอุบล" หรือ กรอกข้อมูลก่อนเดินทางได้ที่ www.hugubon.com พร้อมทั้งจัดเก็บภาพถ่าย QR Code ประจำตัวบุคคลไว้เป็นหลักฐาน เพื่อประโยชน์ในการจัดระบบฐานข้อมูลการเดินทางข้ามเขตพื้นที่จังหวัด ประเมินสถานการณ์ และกำหนดมาตรการป้องกันและควบคุมโรคภายในจังหวัดอุบลราชธานี

ข้อ 2 ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งเป็นที่ตั้งของทำอากาศยานอุบลราชธานี สถานีรถไฟอุบลราชธานี สถานีขนส่งผู้โดยสารอุบลราชธานี มอบหมายให้เจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อในพื้นที่ ร่วมคัดกรองและออกคำสั่งให้ผู้ที่เดินทางจากพื้นที่ควบคุมสูงสุด 18 จังหวัด กักกันตนเองเป็นเวลา 14 วัน หรือตลอดระยะเวลาที่พำนักในพื้นที่จังหวัดอุบลราชธานี เวันแต่ บุคคลที่เดินทางไป - กลับ หรือเหตุจำเป็นอื่น ๆ อาทิ ร่วมงานประเพณี ศาสนพิธี เดินทางมาตามคำสั่งศาล ให้เป็นดุลยพินิจของเจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อในการยกเว้นการกักกันตัวเป็นรายกรณี ตามแบบคำสั่งแนบท้ายประกาศฉบับนี้ และส่งต่อข้อมูลตามแบบฟอร์มการกักตัวไปยังอำเภอปลายทาง

ข้อ 3 เมื่อมีการเดินทางไปยังพื้นที่หมู่บ้าน ตำบล หรืออำเภออื่นใด ขอความร่วมมือให้สแกนแอปพลิเคชันฮักอุบล และเช็คอิน ณ จุดคัดกรอง พื้นที่ชุมชน และที่ทำการผู้ใหญ่บ้านทุกแห่ง หรือหากต้องเดินทางไปสถานที่อื่น ต้องแจ้งให้เจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อทราบ พร้อมทั้งจัดทำบันทีกข้อมูลการเดินทาง (Timeline)

ทั้งนี้ ตั้งแต่ วันที่ 21 เมษายน พ.ศ.2564 เป็นต้นไป จนกว่าจะมีคำสั่งเปลี่ยนแปลง

อุบลคุมเข้ม-18จังหวัด-กักตัว-04.jpg

อุบลคุมเข้ม-18จังหวัด-กักตัว-05.jpg

อุบลคุมเข้ม-18จังหวัด-กักตัว-02.jpg

อุบลคุมเข้ม-18จังหวัด-กักตัว-03.jpg