guideubon

 

โปรดเกล้าฯ แต่งตั้ง รศ.ทวนทอง จุฑาเกตุ ม.อุบลฯ เป็น ศาสตราจารย์

ศาสตราจารย์-ทวนทอง-จุฑาเกตุ-อุบล-01.jpg

เว็บไซต์ไกด์อุบลดอทคอม ขอแสดงความยินดี ในโอกาสที่ รองศาสตราจารย์ทวนทอง จุฑาเกตุ ได้รับโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งเป็น ศาสตราจารย์ ในสาขาวิชาประมง สังกัดคณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ตามประกาศราชกิจจานุเบกษา มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา ให้ดํารงตําแหน่งศาสตราจารย์ ในสาขาวิชาของมหาวิทยาลัยต่างๆ จํานวน 21 ราย ได้รับการโปรดเกล้าฯ ณ วันที่ 4 สิงหาคม 2559 ประกาศในราชกิจจานุเษกษา 23 สิงหาคม 2559

ศาสตราจารย์ทวนทอง จุฑาเกตุ ดำรงตำแหน่งอาจารย์ สังกัดสาขาวิชาประมง คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เกิดเมื่อวันที่ 23 ธันวาคม 2515 ปัจจุบันอายุ 44 ปี รับราชการมาแล้ว 22 ปี ภูมิลำเนา อ. เมือง จังหวัดนครราชสีมา (จบการศึกษาชั้นมัธยมปลายจากโรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย) บุตรของ พ.ต.อ. คล้ายเทพ – นางอวยพร จุฑาเกตุ คู่สมรส ดร. อัจฉรา จุฑาเกตุ มีบุตร 2 คน เด็กชายทศธรรม จุฑาเกตุ (โขง-อายุ 10 ปี) และ เด็กชายครองธรรม จุฑาเกตุ (คูน-อายุ 3 ปี) ที่อยู่ปัจจุบันเขตเทศบาลเมืองวารินชำราบ อ.วารินชำราบ จ.อุบลราชธานี

ศาสตราจารย์-ทวนทอง-จุฑาเกตุ-อุบล-02.jpg

การศึกษา

2537 วท.บ. (ประมง) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 2540 วท.ม. (ประมง) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
2545 Ph.D. (Aquatic Science) Deakin Univ. (Australia)
2546 Certificate (Fisheries Management) Wageningen Univ. (the Netherlands)

หน้าที่การงาน

2537-40 นักวิชาการประมง กรมประมง 2540 อาจารย์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
2546 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
2546-48 ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิจัย คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
2549 รองศาสตราจารย์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
2549-52 รองคณบดีฝ่ายประกันคุณภาพการศึกษา คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
2553 รองผู้อำนวยการสถาบันภูมิภาคลุ่มน้ำโขงมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
2559 ศาสตราจารย์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี (ได้รับการโปรดเกล้าฯ ณ วันที่ 4 สิงหาคม 2559, ประกาศในราชกิจจานุเษกษา 23 สิงหาคม 2559 )

ศาสตราจารย์-ทวนทอง-จุฑาเกตุ-อุบล-03.jpg

ศาสตราจารย์ทวนทอง จุฑาเกตุ ได้รับการโปรดเกล้าฯ ดำรงตำแหน่งศาสตราจารย์ สาขาวิชาประมง ในวัยอายุเพียง 44 ปี นับว่าเป็นแบบอย่างที่ดีด้านการพัฒนาการศึกษา ในการค้นคว้าวิจัยในด้านสาขาวิชาการประมง ซึ่งสามารถนำมาใช้ให้เกิดประโยชน์พัฒนาประเทศอย่างเป็นรูปธรรม และนำมาสู่ตำแหน่งทรงเกียรติสูงสุดในชีวิต “ศาสตราจารย์ทวนทอง จุฑาเกตุ”

เพลิน วิชัยวงศ์ นักประชาสัมพันธ์ ม.อุบลฯ / ข่าว