guideubon

 

เตรียมรับคนไทยกลับจากประเทศเพื่อนบ้าน ผ่านด่านชายแดน 18 เม.ย.63

คนไทยกลับบ้าน-ด่านช่องเม็ก-01.jpg

ที่ประชุมศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาตของโรคติตเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ได้มีมติในการประชุมครั้งที่ 2/2563 เมื่อวันที่ 9 เมษายน 2563 กำหนดมาตรการเพิ่มเติมในการบริหารจัดการ การเดินทางเข้าประเทศไทยทางบก เพื่อให้การดำเนินการของจังหวัดเป็นไปตามมติดังกล่าว จึงขอให้จังหวัดพิจารณาดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้อง ตังนี้

กำหนดวันเริ่มอนุญาตให้คนสัญชาติไทย กลับเข้ามาผ่านจุดผ่านแดนถาวรในพื้นที่จังหวัดชายแดน 21 จังหวัด 23 ช่องทาง ได้ตั้งแต่วันที่ 18 เมษายน 2563 เป็นต้นไป

กำหนดจำนวนผู้เดินทาง

1. วันละไม่เกิน 100 คนต่อ 1 ช่องทาง

2. เฉพาะจังหวัดชายแดนภาคใต้
- จุดผ่านแดนถาวร อำเภอสะเดา จังหวัดสงชลา วันละไม่เกิน 100 คน
- จุตผ่านแดนถาวร สุไหงโก-ลก จังหวัตนราธิวาส วันละไม่เกิน 100 คน
- จุดผ่านแดนถาวร อำเภอเบตง จังหวัดยะลา วันละไม่เกิน 50 คน
- จุดผ่านแดนถาวร วังประจัน จังหวัตสตูล วันละไม่เกิน 50 คน
- จุดผ่านแดนถาวร อำเภอเมืองสตูล (ท่าเรือตำมะลัง) จังหวัตสตูล วันละไม่เกิน 50 คน

โดยกระทรวงการต่างประเทศจะแจ้งจำนวนและรายชื่อผู้เดินทางในแต่ละวัน ให้กระทรวงมหาดไทยและจังหวัดชายแดนทราบล่วงหน้าก่อนการเดินทางไม่ต่ำกว่า 2 วัน (48 ชั่วโมง)

เอกสาร ผู้เดินทางต้องมีเอกสารประกอบการอนุญาตเดินทาง ประกอบด้วย

1. ใบรับรองแพทย์ (fit to travel)
2. หนังสือรับรองการเดินทางเข้าประเทศ ออกโดยสถานเอกอัครราชทูตสถานกงสุลใหญ่ไทย ประจำประเทศที่พำนัก ซึ่งระบุรายละเอียตข้อมูลส่วนบุคคลของผู้เดินทาง ช่องทางผ่านแดนที่จะเดินทางกลับเข้ามา วันที่จะเดินทางกลับเข้ามา จังหวัดที่พำนักอาศัย หรือจังหวัดภูมิลำเนาในไทย และลายมือชื่อของผู้เดินทางลงนามรับทราบ และยินยอมรับการกักตัวในสถานที่ที่รัฐกำหนต (Local Quarantine) เป็นเวลา 14 วัน

กำหนดวันเดินทาง ผู้เดินทางต้องเดินทางเข้ามาตามกำหนดวันและช่องทางผ่านแดนที่ระบุไว้ในหนังสือรับรอง โดยต้องเดินทางถึงช่องทางผ่านแดนก่อนเวลา 12.00 น

สถานที่กักกันตัว ให้จังหวัตชายแดนที่เป็นช่องทางในการเดินทางเข้ามา ดำเนินกระบวนการคัดกรองและกักกันผู้เดินทางเข้ามาทุกคนไว้เพื่อสังเกตอาการในสถานที่กักกันตัว (Local Quarantine) ของจังหวัดตามมาตรการและแนวทางที่กรมควบคุมโรคกำหนตไว้โดยคร่งครัด ยกเว้นกรณีดังต่อไปนี้

1) หากผู้ที่เดินทางกลับเข้ามาผ่านช่องทางในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ (จากมาเลเซีย) มีภูมิลำเนาอยู่ใน 5 จังหวัดชายแดนภาคใต้ (จังหวัดปัตตานี นราธิวาส ยะลา สงขลา และสตูล) ให้จังหวัดชายแดนที่เป็นช่องทางในการเดินทางเข้ามา แจ้งจังหวัดที่เป็นภูมิลำเนาทราบ แลัวดำเนินการส่งผู้เดินทางเข้ามาไปกักกันตัวในจังหวัดที่เป็นภูมิลำเนา

2) หากผู้เดินทางเข้ามามีที่พักอาศัย หรือภูมิสำเนาอยู่ในจังหวัตเดียวกันตั้งแต่ 10 คนขึ้นไป จังหวัดชายแดนที่เป็นช่องทางเตินทางเข้ามา อาจประสานจังหวัดปลายทางเพื่อส่งตัวไปกักกันในสถานที่กักกันตัวของจังหวัดดังกล่าว

3) การขนส่งผู้เดินทางไปยังสถานที่กักกันตัว ภายในจังหวัดหรือนอกจังหวัดทุกกรณี ให้จังหวัดโดยหน่วยงานของกระทรวงคมนาคม รับผิดชอบตำเนินการ โตยจัดยานพาหนะ พร้อมเจ้าหน้าที่ประจำรถ เพื่อส่งผู้เดินทางไปยังสถานที่กักกันตัว โตยกำหนดมาตรการในการขนส่งให้เหมาะสม เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดระหว่างการเดินทาง

4) กรณีเกินความสามารถ ในการดำเนินการกักกันผู้เดินทางเข้ามาไว้เพื่อสังเกตอาการ ในสถานที่กักกันตัวของจังหวัด และจำเป็นต้องส่งตัวผู้เดินทางไปกักกันในจังหวัดอื่น ให้จังหวัดแจ้งกระทรวงมหาดไทยทราบและพิจารณา (ล่วงหน้าไม่ต่ำกว่า 1 วันก่อนการเดินทาง)

คนไทยกลับบ้าน-ด่านช่องเม็ก-02.jpg

คนไทยกลับบ้าน-ด่านช่องเม็ก-03.jpg