guideubon

 

ชาวอุบล จัดพิธีน้อมถวายมุทิตาสักการะ พระเทพวราจารย์ วัดมณีวนาราม

พระเทพวราจารย์-วัดมณีวนาราม-อุบล-29.jpg

วันที่ 16 สิงหาคม 2559 นายสมศักดิ์ จังตระกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี ประธานฝ่ายฆราวาส ประกอบพิธี อ่านพระบรมราชโองการ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานเลื่อนสมณศักดิ์ พระราชธีราจารย์ (ศรีพร วรวิญญู  ป.ธ.9 Ph.D) เจ้าคณะจังหวัดอุบลราชธานี เจ้าอาวาสวัดมณีวนาราม เป็นพระราชาคณะในราชทินนามที่ พระเทพวราจารย์ เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 7 รอบ 84 พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชชินีนาถ วันที่ 12 สิงหาคม 2559 ที่วัดมณีวนาราม ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี

ภาพพิธีมุทิตาสักการะ พระเทพวราจารย์ (ศรีพร วรวิญญู) 

พระเทพวราจารย์-วัดมณีวนาราม-อุบล-21.jpg

ในการนี้ ชาวจังหวัดอุบลราชธานี พร้อมด้วยพระสงฆ์ สามเณร ข้าราชการ อุบาสก อุบาสิกา ร่วมกันจัดพิธีมุทิตาสักการะ รับสัญญาบัตรพัดยศพระเทพวราจารย์ เพื่อประดิษฐานภายในวิหารพระแก้วโกเมน วัดมณีวนาราม โดยมีพระพรหมวชิรญาณ กรรมการมหาเถรสมาคม เจ้าอาวาสวัดยานนาวา กรุงเทพมหานครเป็นประธานสงฆ์

ภาพพิธีมุทิตาสักการะ พระเทพวราจารย์ (ศรีพร วรวิญญู) 

พระเทพวราจารย์-วัดมณีวนาราม-อุบล-11.jpg

พระเทพวราจารย์ (ศรีพร วรวิญญู) นามเดิม ศรีพร ราชิวงศ์ มีภูมิลำเนา อยู่ที่ บ้านศรีบุญเรือง อ.เมือง จ.มุกดาหาร เป็นบุตรของ นายสมาน และ นางสอน ราชิวงศ์ เกิดเมื่อวันที่ 5 พฤษภาคม พ.ศ.2508 สำเร็จการศึกษา เปรียญธรรม 9 ประโยค จาก วัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษฎิ์ กรุงเทพมหานคร ปริญญาโท สาขาวิชาภาษาบาลีและสันสกฤต เกียรตินิยม และปริญญาเอก ในสาขาภาษาบาลี

พระเทพวราจารย์-วัดมณีวนาราม-อุบล-16.jpg

ในปี พ.ศ. 2543 ได้รับพระราชทานสมณศักดิ์เป็นพระราชาคณะชั้นสามัญในราชทินนามที่ “พระศรีวรเวที” ปี พ.ศ. 2552 ได้รับพระราชทานสมณศักดิ์เป็นพระราชาคณะชั้นราช ในราชทินนามที่ “พระราชธีราจารย์” และในปี พ.ศ. 2559 ได้รับพระราชทานเลื่อนสมณศักดิ์ เป็นพระราชาคณะในราชทินนามที่ พระเทพวราจารย์ 

ภาพพิธีมุทิตาสักการะ พระเทพวราจารย์ (ศรีพร วรวิญญู)