guideubon

 

ม.อุบลฯ ปฐมนิเทศ นศ.ใหม่ ย้ำ!! ต้องทดสอบมาตรฐานภาษาอังกฤษก่อนจบ

ปฐมนิเทศ-ม-อุบล-01.jpg

วันที่ 27 กรกฎาคม 2559 มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี จัดปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2559 “กันเกรา ช่อที่ 29” โดยมี รองศาสตราจารย์นงนิตย์ ธีระวัฒนสุข อธิการบดี กล่าวต้อนรับพร้อมให้โอวาทแก่นักศึกษา พร้อมเน้นย้ำเรื่องการทดสอบมาตรฐานภาษาอังกฤษก่อนจบหลักสูตร ซึ่งมีผู้บริหาร คณาจารย์ของทุกคณะร่วมเป็นเกียรติในงาน ปีการศึกษา 2559 มีนักศึกษาใหม่จาก 10 คณะ 1 วิทยาลัย จำนวนทั้งสิ้น 4,027 คน ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ พระชนมพรรษา มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

ปฐมนิเทศ-ม-อุบล-03.jpg

รองศาสตราจารย์นงนิตย์ ธีระวัฒนสุข อธิการบดี ได้กล่าวให้โอวาทแก่นักศึกษา โดยเน้นให้นักศึกษาได้ตระหนักในหน้าที่ของตนเอง ในการเรียนรู้จักวางแผนในชีวิต แบ่งเวลาให้เหมาะสม เก็บเกี่ยวประสบการณ์ตลอดระยะเวลา 4- 6 ปี ที่ศึกษาในรั้วมหาวิทยาลัย นอกจากนี้ ท่านอธิการบดียังเน้นย้ำนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2559 ซึ่งนับว่าเป็นรุ่นแรก ที่จะมีการทดสอบภาษาอังกฤษก่อนจบหลักสูตรการศึกษาระดับปริญญาตรี ตามประกาศสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) เรื่อง นโยบายการยกระดับมาตรฐานภาษาอังกฤษในสถาบันอุดมศึกษา โดยให้สถาบันอุดมศึกษา ทั้งนี้ มหาวิทยาลัยได้มอบหมายให้คณะได้ดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้อง เพื่อเพิ่มศักยภาพของนักศึกษา และเป็นบัณฑิตที่ดีมีคุณภาพในสังคม นำไปสู่มาตรฐานของกลุ่มประเทศอาเซียน อย่างเท่าเทียม

ปฐมนิเทศ-ม-อุบล-02.jpg

ด้าน ผู้ช่วยศาสตราจารย์ปรียาภรณ์ เจริญบุตร คณบดีคณะศิลปศาสตร์ กล่าวว่า ในส่วนของคณะศิลปศาสตร์ ซึ่งรับผิดชอบในรายวิชาภาษาอังกฤษ ได้ตอบรับนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ และ สกอ. ในการยกระดับความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษของนักศึกษารวมถึงการทดสอบความรู้ภาษาอังกฤษที่ได้มาตรฐานสากล ทั้งนี้ มหาวิทยาลัยได้ประชุมคณะทำงานร่วมกัน พบปะหารือ และอบรมกับผู้ทรงคุณวุฒิ อย่างต่อเนื่อง ซึ่งในปีการศึกษา 2559 ทุกคณะจัดทำแผนพัฒนานักศึกษาระยะ 5 ปี เพื่อเสริมทักษะภาษาอังกฤษในระดับหลักสูตรด้วย

ปฐมนิเทศ-ม-อุบล-04.jpg

ทั้งนี้ที่ผ่านมา มหาวิทยาลัยได้มีการจัดกิจกรรมเตรียมความพร้อมให้กับนักศึกษาใหม่ เน้นย้ำการเรียนภาษาอังกฤษในรูปแบบใหม่ (Active Learning) ภายใต้ค่าย Intensive English ค่ายภาษาอังกฤษแบบเข้มขัน ในการปูพื้นฐานภาษาอังกฤษ ที่เน้นการเรียนไม่เครียด สนุกสนาน และทำให้เกิดทัศนคติที่ดีต่อภาษาอังกฤษ รูปแบบการสอนเน้นผู้เรียนมีส่วนร่วม โดยฝึกทักษะ ฟัง พูด อ่าน เขียน ฝึกสนทนาที่ใช้ในชีวิตประจำวัน พร้อมรับการทดสอบวัดระดับเกณฑ์มาตรฐานสากล ของ CEFR ก่อนจบหลักสูตรการศึกษา

ปฐมนิเทศ-ม-อุบล-05.jpg

ในส่วนของนักศึกษา มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี นอกจากจะเรียนในรายวิชาที่หลัก ซึ่งเป็นหลักสูตรบังคับอาจจะไม่เพียงพอ กิจกรรมเสริมหรือกิจกรรมนอกหลักสูตร ที่สามารถเพิ่มประสิทธิภาพได้เป็นอย่างดี ซึ่งมหาวิทยาลัยจักได้ดำเนินการ พร้อมทดสอบอย่างต่อเนื่องเพื่อสอดรับกับนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ และ สกอ. ต่อไป ผศ.ดร.ปรียาภรณ์ คณบดีคณะศิลปศาสตร์ ม.อุบลฯ กล่าว

เพลิน วิชัยวงศ์ นักประชาสัมพันธ์ ม.อุบลฯ / ข่าว