guideubon

 

คาดโอนเงินเยียวยา ให้ผู้ประสบภัยน้ำท่วมอุบล ไม่เกิน 17 ก.พ. นี้

เงินเยียวยา-น้ำท่วมอุบล-01.jpg

วันที่ 25 มกราคม 2566 ที่ห้องประชุมสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย จังหวัดอุบลราชธานี นายสมเพชร สร้อยสระคู รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติจังหวัดอุบลราชธานี ( ก.ช.ภ.จ.อบ.) ครั้งที่ 2/2566 โดยมี ว่าที่ ร.ต.มนต์สง่า ลีลาศสง่างาม หัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดอุบลราชธานี  และคณะกรรมการร่วมประชุมในครั้งนี้

เงินเยียวยา-น้ำท่วมอุบล-03.jpg

ที่ประชุมติดตามการดำเนินการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัย ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 29 พฤศจิกายน 2565 และการขอรับการให้ความช่วยเหลือจากกองทุนเงินช่วยเหลือผู้ประสบสาธารณภัย สำนักนายกรัฐมนตรี  โดยจังหวัดอุบลราชธานี และได้ประกาศเขตพื้นที่ประสบธารณภัย/ประกาศเขตการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน (อุทกภัย)  

โดยที่ประชุมเห็นชอบ ให้การช่วยเหลือเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนให้กับครัวเรือนที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัย ปี 2565 น้ำท่วมขัง  ตั้งแต่วันที่  13 พฤษภาคม 2565 ถึงวันที่ 28 ตุลาคม 2565 เบื้องต้นได้ผ่านการตรวจสอบและยืนยันข้อมูลจากคณะกรรมการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติอำเภอ ( ก.ช.ภ.อ.) จำนวน 13 อำเภอ 48 ตำบล 389 หมู่บ้าน 29 ชุมชน  

ที่อยู่อาศัยประจำถูกน้ำท่วมขัง 11,942 ครัวเรือน วงเงินขอรับการช่วยเหลือ จำนวน 45,127,000 บาท (สี่สิบห้าล้านหนึ่งแสนสองหมื่นเจ็ดพันบาทถ้วน)

เงินเยียวยา-น้ำท่วมอุบล-02.jpg

สำหรับการการจ่ายเงินเยียวยาช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยในช่วงฤดูฝน ปี 2565  

- ที่อยู่อาศัยอยู่ในพื้นที่น้ำท่วมขัง ตั้งแต่ 1 วัน ( 24 ชั่วโมง) แต่ไม่เกิน 3 วัน ให้ความช่วยเหลือ ครัวเรือน ละ 5,000 บาท  ( ห้าพันบาทถ้วน)  
- กรณีที่อาศัยอยู่ในพื้นที่น้ำท่วมขัง ติดต่อกันเกิน 30 วัน แต่ไม่เกิน 60 วัน ให้ความช่วยเหลือ ครัวเรือน ละ 7,000 บาท (เจ็ดพันบาทถ้วน)  และ
- ที่พักอาศัยอยู่ในพื้นที่น้ำท่วมขัง ติดต่อกันเกิน 60 วันขึ้นไป ให้ความช่วยเหลือ ครัวเรือน ละ 9,000 บาท (เก้าพันบาทถ้วน) 

ผู้ที่ได้รับการช่วยเหลือเงินเยียวเพื่อบรรเทาความเดือดร้อน จะได้รับโอนเงินผ่าระบบพร้อมเพย์ ที่ผูกกับหมายเลขบัตรประชาชน13 หลัก ไว้กับบัญชีธนาคาร ภายในวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2566  นี้