guideubon

 

โควิดอุบลฯ เพิ่ม 1,726 ราย งานบุญ-งานศพ-งานแต่ง-ขึ้นบ้านใหม่

1726-งานบุญ-งานศพ-งานแต่ง-01.jpg

วันที่ 15 มีนาคม 2565 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี รายงานสถานการณ์โควิด–19 จังหวัดอุบลราชธานี พบผู้ติดเชื้อรายใหม่จำนวน 1,726 ราย เป็นการติดเชื้อจากต่างจังหวัด 81 ราย และติดเชื้อในพื้นที่ 1,645 ราย ผู้ป่วยละลอกเดือนมกราคม 2565 ถึงปัจจุบัน มีผู้ป่วยสะสม 35,452 ราย รักษาหายสะสม 23,500 ราย กำลังรักษา 11,898 ราย มีผู้เสียชีวิตเพิ่ม 2 ราย รวมเสียชีวิตสะสม 54 ราย ผู้ป่วยปอดอักเสบ 184 (ใส่เครื่องช่วยหายใจ 14 ราย)

ผู้ป่วยรายใหม่วันนี้
- ไม่เคยได้รับวัคซีน จำนวน 287 คน
- อายุต่ำกว่า 5 ปี จำนวน 81 คน
- รับวัคซีนแล้ว 1 เข็ม จำนวน 136 คน
- รับวัคซีนแล้ว 2 เข็ม จำนวน 928 คน
- รับวัคซีนแล้ว 3 เข็ม จำนวน 262 คน
- รับวัคซีนแล้ว 4 เข็ม จำนวน 32 คน

คลัสเตอร์งานฉลองประตูวัด ตำบลแก่งโดม หมู่ 8 อำเภอสว่างวีระวงศ์ พบผู้ป่วยรายแรกเมื่อวันที่ 9 มีนาคม 2565 เป็นหญิงอายุ 18 ปี มีประวัติร่วมงานฉลองประตูวัด เมื่อวันที่ 6 มีนาคม 2565 มีมหรสพค้นหาผู้ป่วยพบติดเชื้อ วันนี้พบผู้ติดเชื้อเพิ่ม 11 ราย รวมผู้ป่วย 35 ราย เป็นผู้มาร่วมในวัด/ ครอบครัว/ เพื่อนบ้าน ผู้ป่วยกระจายใน 2 ตำบล มีผู้สัมผัสเสี่ยงสูง 80 คน อยู่ระหว่างกักตัว 80 คน

คลัสเตอร์งานศพ ต.ตบหู ม.1 อ.เดชอุดม พบผู้ป่วยรายแรกเมื่อวันที่ 4 มีนาคม 2565 เป็นชายอายุ 45 ปี มีประวัติไปร่วมงานศพในชุมชน ค้นหาเชิงรุกในงานศพและชุมชน ตรวจพบเชื้อเพิ่ม วันนี้พบผู้ติดเชื้อเพิ่ม 6 ราย รวมผู้ป่วย 35 ราย เป็นผู้มาร่วมงานศพ/ ครอบครัว มีผู้สัมผัสเสียงสูง 190 คน อยู่ระหว่างกักตัว 190 คน

คลัสเตอร์งานศพ ต.สมสะอาด ม.13 อ.เดชอุดม พบผู้ป่วยรายแรกเมื่อวันที่ 9 มีนาคม 2565 เป็นเด็กหญิง สัมผัสมารดาที่ไปร่วมงานศพในชุมชน ค้นหาเชิงรุกในงานศพและชุมชน ตรวจพบเชื้อเพิ่ม วันนี้พบผู้ติดเชื้อเพิ่ม 6 ราย รวมผู้ป่วย 41 ราย เป็นผู้มาร่วมงานศพ/ ครอบครัว มีผู้สัมผัสเสียงสูง 170 คน อยู่ระหว่างกับตัว 170 คน

คลัสเตอร์งานแต่ง บ้านสะพือ ม.5 และ ม.2 อ.ตระการพืชผล พบผู้ป่วยรายแรกเมื่อวันที่ 11 มีนาคม 2565 เป็นหญิง อายุ 24 ปี อาชีพนักบริบาล เมื่อวันที่ 11 มี.ค.65 มีอาการไข้ จึงตรวจ ATK ด้วยตนเอง ผล Positive (ติดเชื้อไม่ทราบแหล่ง) เข้ารับการตรวจ ATK ที่ รพ.ตระการพืชผล ผล Positive ติดตามตรวจคนในครอบครัว พบมารดาและคนในครอบครัวอีก 4 คน ป่วย วันที่ 8-9 มี.ค.65 มารดาและป้าของผู้ป่วย มีประวัติไปเป็นแม่ครัวในงานแต่งงานในชุมชน วันนี้พบผู้ติดเชื้อเพิ่ม 17 ราย รวมผู้ป่วย 50 ราย เป็นผู้สัมผัสแม่ครัวและคนในงานแต่ง/ ครอบครัว/ คนในชุมชน มีผู้สัมผัสเสี่ยงสูง 183 คน อยู่ระหว่างกักตัว 183 คน

คลัสเตอร์ ต.ช่องเม็ก (ม.7,11) อ.สิรินธร พบผู้ป่วยรายแรกเมื่อวันที่ 10 มีนาคม 2565 เป็นกลุ่มญาติ ตรวจพบเชื้อ ไม่ทราบปัจจัยเสี่ยง ค้นหาเชิงรุก พบผู้ป่วยในชุมชนเพิ่ม วันนี้พบผู้ติดเชื้อเพิ่ม 4 ราย รวมผู้ป่วย 112 ราย เป็นครอบครัว/ ญาติ/ คนในชุมชน มีผู้สัมผัสเสี่ยงสูง 229 คน อยู่ระหว่างกักตัว 229 คน

คลัสเตอร์โรงเรียนชุมชนบ้านท่าบ่อแบง ต.ขามเปี้ย อ.ตระการพืชผล พบผู้ป่วยรายแรกเมื่อวันที่ 9 มีนาคม 2565 เป็นนักเรียนชั้น ป.4 อายุ 10 ปี ติดเชื้อไม่ทราบแหล่ง วันที่ 8 มี.ค.65 มีไข้ จึงมาขอชุดตรวจ ATK ที่ รพ.สต.ไปตรวจด้วยตนเอง เนื่องจากมีเด็กในห้องเดียวกันมีอาการคล้ายไข้หวัดหลายคน ผลตรวจ ATK Positive วันที่ 9 มี.ค.65 เข้ารับการตรวจ ATK ที่ รพ.ตระการพืชผล ผลตรวจ ATK Positive วันนี้พบผู้ติดเชื้อเพิ่ม 6 ราย รวมผู้ป่วย 31 ราย เป็นผู้สัมผัสครู นักเรียนในโรงเรียน/ ครอบครัว มีผู้สัมผัสเสี่ยงสูง 169 คน อยู่ระหว่างกักตัว 169 คน

คลัสเตอร์บ้านหนองโพด ม.4 ต.โดมประดิษฐ์ อ.น้ำยืน พบผู้ป่วยรายแรกเมื่อวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2565 เป็นหญิง อายุ 18 ปี ตรวจพบเชื้อโควิดไม่ทราบปัจจัยเสี่ยง สัมผัสกลุ่มเพื่อน นศ./ คนในชุมชน/ ครอบครัว ติดเชื้อเพิ่ม วันนี้พบผู้ติดเชื้อเพิ่ม 7 ราย รวมผู้ป่วย 171 ราย เป็นกลุ่มเพื่อนวันรุ่น/ ครอบครัว/ ผู้สัมผัสในชุมชน มีผู้สัมผัสเสี่ยงสูง 281 คน อยู่ระหว่างกักตัว 17 คน

คลัสเตอร์วัดหนองขุ่น ม.11 ต.ยางโยภาพ อ.ม่วงสามสิบ พบผู้ป่วยรายแรกเมื่อวันที่ 4 มีนาคม 2565 เป็นกลุ่มสามเณร มีอาการไข้ ไอ เจ็บคอ มีประวัติเรียนและติว o-net ร่วมกัน/พักร่วมกัน และเข้ามาเรียนในวัด อำเภอเมือง วันนี้พบผู้ติดเชื้อเพิ่ม 13 ราย รวมผู้ป่วย 127 ราย เป็นกลุ่มสามเณรในโรงเรียนวัด/ พักในวัด มีผู้สัมผัสเสี่ยงสูง 135 คน อยู่ระหว่างกักตัว 135 คน

1726-งานบุญ-งานศพ-งานแต่ง-02.jpg

1726-งานบุญ-งานศพ-งานแต่ง-03.jpg