guideubon

 

เริ่มระบายน้ำ เขื่อนปากมูล แขวนบานประตู 17 มิ.ย.67

แขวนบานประตู-เขื่อนปากมูล-01.jpg

วันที่ 10 มิถุนายน 2567 นายอาทิตย์ พรคุณา หัวหน้ากองโรงไฟฟ้าเขื่อนสิรินธร เปิดเผยว่า ตามหนังสือที่อ้างถึง จังหวัดอุบลราชธานีได้จัดประชุมคณะทำงานบริหารจัดการน้ำเชื่อนปากมูล จังหวัดอุบลราชธานี เมื่อวันที่ 31 พฤษภาคม 2567 ที่ประชุมได้มีมติข้อสั่งการ เนื่องจากเริ่มเข้าสู่ฤดูฝน ให้บริหารจัดการและควบคุมระดับน้ำที่สถานีวัดน้ำสะพานเสรีประซาธิปไตย (M7) ที่ระตับ 107.00 ม.รทก. (บวก-ลบ 20 ชม.) โดยให้กองโรงไฟฟ้าเขื่อนสิรินธรพิจารณา ดำเนินการลดและควบคุมระตับน้ำที่หน้าเขื่อนปากมูลลง วันละประมาณ 20-30 ชม. เริ่มการลดระดับน้ำตั้งแต่วันที่ 3 มิถุนายน 2567 เวลา 09.00 น.

ทั้งนี้ หากปริมาณน้ำในลำน้ำมูลที่สถานีวัดน้ำสะพานเสรีประชาธิปโตย (M7) มีแนวโน้มเพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสำคัญให้หน่วยงานที่เกี่ยวช้องประสานงานและพิจารณาเพิ่มปริมาณการระบายน้ำผ่านเชื่อนปากมูลตามเทคนิคและแนวทางการปฏิบัติของ กฟผ. กองโรงไฟฟ้าเขื่อนสิรินธร 

การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) ได้ดำเนินการลดระตับน้ำหน้าเชื่อนปากมูลตั้งแต่วันที่ 3 มิถุนายน 2567 เวลา 09.00 น. จากระดับ 106.00 ม.รทก. ถึงวันที่ 10 มิถุนายน 2567 เวลา 08.00 น. มาที่ระดับ 104.60 ม.รทก. (ระดับน้ำหน้าเขื่อนปากมูลลดลง 1.40 ม.) ปริมาณการระบายน้ำประมาณ 262 ล้าน ลบ.ม.

จากการติดตามสภาพน้ำที่สถานีวัดน้ำสะพานเสรีประชาธิปไตย (M7) วันที่ 10 มิถุนายน 2567 พบว่าระดับน้ำอยู่ที่ 107.55 ม.รทก. มีแนวโน้มเพิ่มขึ้น เนื่องจากสถานการณ์ฝนตกในพื้นที่และมีมวลน้ำจากลำน้ำต้านเหนือจังหวัดอุบลราชธานี

ในการนี้เพื่อให้สอดคล้องตามมติที่ประชุมคณะทำงานบริหารจัดการน้ำเขื่อนปากมูล จังหวัดอุบลราชธานี เมื่อวันที่ 31 พฤษภาคม 2567 กฟผ. จะดำเนินการลดและควบคุมระดับน้ำที่หน้าเขื่อนปากมูลลงวันละประมาณ 20-30 ชม. ตั้งแต่วันที่ 12 มิถุนายน 2567 เวลา 09.00 น. พร้อมแจ้งเตือนประชาชนในพื้นที่ทราบล่วงหน้าใน 3 วัน ในการเริ่มลตระตับน้ำ เพื่อป้องกันผลกระทบต่อตลิ่งหรืออาจจะเกิดการสไลต์หรือทรุตตัว ทำให้ตสิ่ง สิ่งปลูกสร้าง ทรัพย์สินอื่นๆ ของประชาชนหรือหน่วยงานของรัฐได้รับความเสียหาย

ทั้งนี้ หากปริมาณน้ำในลำน้ำมูลที่สถานีวัตน้ำสะพานเสรีประขาธิปไตย (M7) มีแนวโน้มเพิ่มขึ้นต่อเนื่องอย่างมีนัยสำคัญจะประสานงานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องพิจารณาเพิ่มปริมาณการระบายน้ำผ่านเขื่อนปากมูลตามเทคนิคและแนวทางการปฏิบัติของ กฟผ. กองโรงไฟฟ้เชื่อนสิรินธร โดยจะยกบานประตูพันผิวน้ำเพื่อระบายน้ำ Free fow ในวันที่ 17 มิถุนายน 2567 และแขวนบานต่อไป ทั้งนี้ให้ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น กรมชลประทาน, การประปาส่วนภูมิภาค ในการติดตามสถานการณ์น้ำเพื่อเป็นการป้องกันผลกระทบกับตสิ่งและน้ำเพื่อการอุปโภคบริโภคของจังหวัดอุบลราชธานี

แขวนบานประตู-เขื่อนปากมูล-02.jpg

 

copyright 2005 www.GuideUbon.com สำนักงานไกด์อุบลดอทคอม เลขที่ 89/1 ถนนพโลรังฤทธิ์ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี 34000 ติดต่อไกด์อุบล : webmaster@guideubon.com | msn : guide_ubon@hotmail.com | Tel : 080-4850511