guideubon

 

ผอ.อาชีวะอุบลฯ คว้ารางวัลผู้มีผลงานดีเด่น สาขาผู้บริหารการศึกษา

ธนกร-ไชยกุล-อาชีวะ-อุบล-01.jpg

มูลนิธิสมาน-คุณหญิงเบญจา แสงมลิ ประกาศผลการสรรหาผู้มีผลงานดีเด่นทั่วประเทศ เพื่อรับพระราชทานรางวัลเข็มเชิดชูเกียรติมูลนิธิ จากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ประจำปี2559  จำนวน 6 สาขา ได้แก่ สาขาพระสงฆ์ สาขาผู้บริหารการศึกษา สาขาครูภาษาไทย สาขาครูสังคมศึกษา สาขาการศึกษาก่อนประถมศึกษา และสาขาการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย สาขาละ 1รางวัล

สำหรับในปีนี้ รางวัลผู้มีผลงานดีเด่นสาขาผู้บริหารการศึกษา ได้แก่ ดร.ธนกร ไชยกุล ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาอุบลราชธานี สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ด้วยผลงานดีเด่นในการบริหารและพัฒนาวิทยาลัยอาชีวศึกษาอุบลราชธานี และสถานศึกษาที่ผ่านมาในอดีต เป็นที่ประจักษ์ประสบความสำเร็จ อาทิ

- รางวัลชนะเลิศถ้วยพระราชทานพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช ในการประกวดเรือประดับไฟฟ้า ในงานสีสันแห่งสายน้ำมหกรรมลอยกระทง 2 ปีซ้อน ในปี2555-2556

- รางวัลกิตติคุณสัมพันธ์สังข์เงิน ครั้งที่ 24 ประเภทองค์กรดีเด่นด้านการประชาสัมพันธ์ นำการประขาสัมพันธ์มาใช้ในการพัฒนาองค์กร สังคมและประเทศชาติให้ประสบความสำเร็จเป็นที่ประจักษ์ ประจำปี2557

- รางวัลสถานศึกษาพระราชทาน ประเภทสถานศึกษาขนาดใหญ่ ประจำปี 2556

- และรางวัลที่เกี่ยวกับการบริหารงานสถานศึกษาด้านต่างๆ อีกมากมาย

นอกจากนี้ ดร.ธนกร ไชยกุล ยังได้รับการยอมรับในการเป็นผู้บริหารนักพัฒนา มีคุณธรรม จริยธรรม ซึ่งได้รับรางวัลส่วนบุคคล หลากหลายรางวัล อาทิ รางวัลผู้บริหารดีเด่นกรมอาชีวศึกษา รางวัลผู้บริหารที่มีคุณธรรม จริยธรรม รางวัลคุรุสดุดี รางวัลบุคคลที่มีผลงานดีเด่น สาขาอนุรักษ์ภูมิปัญญาไทยท้องถิ่น รางวัลพระกินรี คนดี คิดดี สังคมดี ตามรอยพระยุคลบาทครั้งที่ 3 รางวัลคนดีศรีอีสาน ประจำปี2556 และรางวัลศิษย์เก่าดีเด่น คณะศึกษาศาสตร์มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ประจำปี2556 เป็นต้น

ดร.ธนกร ไชยกุล กล่าวว่า รู้สึกภาคภูมิใจและดีใจกับรางวัลที่ได้รับนับเป็นรางวัลอันทรงคุณค่าในชีวิต ความงดงามเหล่านี้จะสำเร็จไม่ได้หากไม่ได้รับความร่วมมือและสนับสนุนในการทำงานจากคณะครู บุคลากร นักเรียน นักศึกษา ตลอดจนสื่อมวลชนและชุมชนที่เกี่ยวข้องในการทำงานร่วมกัน ให้กำลังใจ และสานก่อสิ่งดีงามเพื่อการศึกษาไทย ดังนั้น รางวัลนี้จึงถือเป็นรางวัลของชาววิทยาลัยอาชีวศึกษาอุบลราชธานีและทุกคนในสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาร่วมกัน พร้อมกับเป็นแรงบันดาลใจในการทำความดี ตั้งมั่นในการทำงานเพื่อพัฒนาการศึกษาของชาติในอนาคตให้ก้าวหน้าต่อไป ดร.ธนกร กล่าว

ทั้งนี้ ดร.ธนกร ไชยกุล มีกำหนดเดินทางเข้าเฝ้าฯ รับพระราชทานรางวัลเข็มเชิดชูเกียรติและประกาศเกียรติคุณบัตรของมูลนิธิสมาน-คุณหญิงเบญจา แสงมลิ จากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี ในวันจันทร์ที่ 15 สิงหาคม 2559 เวลา 14.00 น. ณ อาคารชัยพัฒนา สวนจิตรลดา