guideubon

 

ม.ราชภัฏอุบลฯ ร่วมสร้างภาพยนตร์สั้นเฉลิมพระเกียรติฯ

แสงส่องไทย-ราชินีศรีแผ่นดิน-01.jpg

สำนักงานคณะกรรมการพิเศษ เพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (สำนักงาน กปร.) ได้จัดโครงการเฉลิมพระเกียรติ “84 พรรษา ราชินีศรีแผ่นดิน” ขึ้น เพื่อเผยแพร่ผลสำเร็จของโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ในสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ที่ได้เอื้ออำนวยประโยชน์แก่ประชาชนให้มีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น เพื่อให้คนรุ่นหลัง และผู้ที่สนใจ ได้มีโอกาสรับทราบและน้อมนำองค์ความรู้ไปเผยแพร่ขยายผลให้เกิดความมั่นคงและยั่งยืนสืบต่อไป

แสงส่องไทย-ราชินีศรีแผ่นดิน-02.jpg

ในโอกาสนี้ อ.ชัชวาล ขันติคเชนชาติ ที่ปรึกษาโครงการ ได้นำนักศึกษาสาขาวิชามัลติมีเดียและแอนิเมชันเทคโนโลยี คณะวิทยาการคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี เข้าร่วมโครงการ และมีส่วนร่วมในการผลิตภาพยนตร์สั้นเฉลิมพระเกียรติ ชุด “แสงส่องไทย” ที่สะท้อนให้เห็นถึงหลักการทรงงาน แนวพระราชดำริด้านการพัฒนาในมิติต่างๆ ที่สร้างประโยชน์สุข และความพอเพียงให้แก่ราษฎร จำนวน 9 ตอน ร่วมกับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี มหาวิทยาลัยศิลปากร มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี มหาวิทยาลัยกรุงเทพ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย และมหาวิทยาลัยมหาสารคาม

แสงส่องไทย-ราชินีศรีแผ่นดิน-03.jpg

ในการนี้ นักศึกษาจะได้ร่วมสร้างสรรค์ภาพยนตร์สั้นเฉลิมพระเกียรติฯ ร่วมกับทีมผู้กำกับที่มากประสบการณ์ และร่วมถ่ายทอดแนวคิด ผ่านมุมมองของเยาวชนด้วยตนเอง โดยสามารถรับชมได้ในเดือนสิงหาคม 2559 เป็นต้นไป