guideubon

 

อุบลฯ แถลงผลงานในรอบ 1 ปี ตามนโยบายรัฐบาล และ คสช.

มั่นคง-มั่งคั่ง-ยั่งยืน-คืนความสุข-อุบล-03.jpg

วันที่ 8 กันยายน 2558 จังหวัดอุบลราชธานี จัดงานแถลงผลการดำเนินงานของจังหวัดต่อสื่อมวลชนในพื้นที่ เพื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ ผลการดำเนินงานที่สนองตอบต่อนโยบายของรัฐบาล และ คสช.ในการแก้ไขปัญหาบรรเทาความเดือดร้อน และสร้างประโยชน์สุขแก่ประชาชนในรอบ 1 ปีที่ผ่านมา ภายใต้ชื่องาน " มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน คืนความสุขให้คนในจังหวัดอุบลราชธานี " โดยมี นายประทีป กีรติเรขา ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี เป็นประธานการแถลงข่าว ร่วมกับ พล.ต.ต.ธวัชชัย นิลานุช ผู้บังคับการตำรวจภูธร จังหวัดอุบลราชธานี

มั่นคง-มั่งคั่ง-ยั่งยืน-คืนความสุข-อุบล-02.jpg

โดยในปีงบประมาณ พ.ศ.2558 จังหวัดอุบลราชธานี ได้ดำเนินการขับเคลื่อนและดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาล 11 ด้าน รวมทั้ง 9 ประเด็นยุทธศาสตร์ของคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) และดำเนินการตามยุทธศาสตร์การพัฒนาของจังหวัดอุบลราชธานี ที่มีสรุปสาระสำคัญ ดังนี้

การดำเนินการสร้างความปรองดองสมานฉันท์ของคนในชาติ โดยมีการจัดตั้งศูนย์ปรองดองสมานฉันท์เพื่อการปฏิรูปทั้งในระดับจังหวัด อำเภอและหน่วยงานปกครองส่วนท้องถิ่น รวมทั้งได้กำหนดกิจกรรมเพื่อสร้างความเข้าใจในการดำเนินงานและการสร้างบรรยากาศความปรองดอง ส่งเสริมความสามัคคีสมานฉันท์ระดับพื้นที่ ทั้งในรูปแบบการจัดกิจกรรมงานประเพณีในท้องถิ่นและชุมชน การจัดกิจกรรมทางศาสนา กิจกรรม และการพัฒนาร่วมกันในด้านต่างๆ

มีการจัดส่งเสริมสนับสนุนการสร้างความปรองดองสมานฉันท์ โดยผ่านกลไกคณะกรรมการหมู่บ้าน การส่งเสริมวิถีชีวิตแบบประชาธิปไตยเพื่อเสริมสร้างความปรองดองสมานฉันท์ การอบรม แกนนำอาสาสมัครต้นแบบประชาธิปไตยและตัวแทนอาสาสมัครในระดับหมู่บ้านๆ ละ 10 คน และการพัฒนาเครือข่ายสื่อสารมวลชนให้เข้ามีบทบาทและส่วนร่วมในการสร้างความปรองดองเพื่อการปฏิรูป ที่จะร่วมมือกันส่งเสริมสนับสนุนและการสร้างบรรยากาศการสร้างความปรองดองสมานฉันท์อย่างต่อเนื่อง เพื่อลดวามขัดแย้งและป้องกันไม่ให้เกิดความขัดแย้งขึ้นใหม่ โดยเน้นให้ประชาชนทุกภาคส่วนเข้ามามีส่วนร่วมแสดงความคิดเห็นในการดำเนินการปฏิรูปประเทศในทุกด้าน

การดำเนินการปฏิรูปประเทศ ทั้ง 11 ด้าน จังหวัดอุบลราชธานี ได้มีบทบาทส่งเสริมและสนับสนุนการดำเนินการของสมาชิกสภาปฎิรูปแห่งชาติ (สปช.) และคณะอนุกรรมาธิการมีส่วนร่วมและรับฟังความคิดเห็นของประชาชน จังหวัดอุบลราชธานี โดยสนับสนุนงบประมาณและร่วมดำเนินกิจกรรมการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน ได้เข้ามามีส่วนร่วมและเป็นพลังสำคัญในการดำเนินการปฏิรูปประเทศ โดยการจัดเวทีรับฟังความคิดเห็นในระดับจังหวัดและระดับอำเภอ ครบทุกอำเภอรวม 26 เวที

การดำเนินการตามนโยบายการบริหารราชการแผ่นดินที่สำคัญ ได้ดำเนินกิจกรรมและโครงการเพื่อปกป้องเชิดชูสถาบันพระมหากษัตริย์ ทั้งการประชาสัมพันธ์เผยแพร่ความรู้เข้าใจที่ถูกต้องและเป็นจริงเกี่ยวกับสถาบันพระมหากษัตริย์และพระราชกรณียกิจเพื่อประชาชน โดยเฉพาอย่างยิ่ง เมื่อวันที่ 16 สิงหาคม 2558 ที่ผ่านมา จังหวัดอุบลราชธานี โดยหน่วยงานทุกภาคส่วนและประชาชน ต่างได้ร่วมเทิดพระเกียรติ และแสดงออกถึงความจงรักภักดี ด้วยการเข้าร่วมกิจกรรมจักรยานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 83 พรรษา 12 สิงหาคม 2558 BIKE FOR MOM ปั่นเพื่อแม่ และได้ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสร้างและบันทึกประวัติศาสตร์แห่งความจงรักภักดีต่อพระองค์ท่าน และได้สร้างสถิติใหม่และได้รับการบันทึกใน กินเนสบุ๊ค เวิลด์ เรคคอร์ด ได้เห็นภาพความสามมัคคีและประชาชนมีความสุขที่ได้เข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าว

จากการที่รัฐบาล และคณะรักษาความสงบแห่งชาติได้มีนโยบายในการช่วยเหลือและแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของเกษตรกรชาวนา จังหวัดอุบลราชธานี ได้ร่วมดำเนินการมาตรการเพิ่มรายได้ให้แก่เกษตรกรผู้มีรายได้น้อย รวมทั้งมาตรการสนับสนุนสินเชื่อเพื่อรวบรวมข้าว และชะลอการขายข้าวนาปี การลดดอกเบี้ยเงินกู้เพื่อการผลิตแก่เกษตรกร และการจัดตลาดนัดข้าวเปลือกเพื่อรักษาเสถียรภาพราคาข้าวเปลือก

สำหรับเกษตรกรชาวสวนยางพาราในพื้นที่ จังหวัดอุบลราชธานี ได้ดำเนินโครงการชดเชยรายได้แก่เกษตรกรชาวสวนยาง รวมทั้งการดำเนินการตามมาตรการของรัฐบาลในการพัฒนายางพาราทั้งระบบ ได้แก่การสนับสนุนเงินทุนหมุนเวียนแก่สถาบันเกษตรกรเพื่อรวบรวมยาง การดำเนินโครงการสนับสนุนสินเชื่อเกษตรกรชาวสวนยางรายย่อยเพื่อประกอบอาชีพเสริม เป็นต้น

สำหรับการสร้างงานและรายได้แก่ประชาชนในช่วงฤดูแล้ง จังหวัดอุบลราชธานี ได้ดำเนินการตามโครงการสร้างรายได้และพัฒนาการเกษตรแก่ชุมชนเพื่อบรรเทาปัญหาภัยแล้ง หรือโครงการตำบลละ 1 ล้านบาท เพื่อบรรเทาปัญหาภัยแล้ง นับเป็นการกระตุ้นทางเศรษฐกิจในระดับพื้นที่ ก่อให้เกิดการสร้างงาน สร้างรายได้ในชุมชนในพื้นที่เป้าหมาย 175 ตำบลจากเม็ดเงินร่วม 175 ล้านบาท

ส่วนในกลุ่มผู้ใช้แรงงาน ได้ดำเนินการโครงการจ้างงานเร่งด่วน และพัฒนาทักษะฝีมือเพื่อบรรเทาความเดือนร้อนด้านอาชีพ ให้มีรายได้เพิ่มขึ้นและเป็นการพัฒนาทักษะฝีมือแรงงานเป็นการสร้างโอกาสและทางเลือกในการประกอบอาชีแก่ประชาชน

การดำเนินการตามนโยบายสำคัญรัฐบาลที่กำหนดเป็นวาระแห่งชาติ ทั้งในประเด็นการแก้ไขปัญหาการ ค้ามนุษย์ และปัญหายาเสพติดนั้น จังหวัดอุบลราชธานี ได้ดำเนินการบูรณาการ สนธิกำลังฝ่ายปกครอง ตำรวจ ทหาร พลเรือน จากหน่วยงาน ที่เกี่ยวข้องกับการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด และการกระทำผิดกฎหมายอื่น ๆ ทั้งพื้นที่ชายแดนและพื้นที่ชั้นใน

ได้กำหนดแผนยุทธการสกัดกั้นยาเสพติดตามแนวชายแดน ตามแผน “หลักชัย 58” และแผนยุทธการปราบปราม ยาเสพติดและการกระทำผิดกฎหมายความมั่นคงชายแดน “ห้วยข่าโมเดล” ในพื้นที่อำเภอบุณฑริก จนประสบผลสำเร็จเป็นอย่างดี

สำหรับการดำเนินกิจกรรมใน โครงการ TO BE NUMBER ONE ปี 2558 จังหวัดอุบลราชธานี ได้รับรางวัลแห่งความภาคภูมิใจ จากการประกวด โครงการ TO BE NUMBER ONE ระดับประเทศ ประจำปี 2558 ที่จัดขึ้นเมื่อวันที่ 4-15 กรกฎาคม 2558 ณ ศูนย์การประชุม อิมแพค เมืองทองธานี จำนวน 4 ประเภท ได้แก่

เป็นต้นแบบระดับเพชรปีที่ 1 ประเภทจังหวัด TO BE NUMBER ONE ประเภทชมรมในสถานศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประเภทสถานศึกษา ระดับอาชีวศึกษาและอุดมศึกษา และประเภทสถานประกอบการ

และได้ดำเนินการส่งเสริมการจัดตั้งกองทุนแม่ของแผ่นดิน มาตั้งแต่ปี 2547 จนถึงปัจจุบัน มีการหมู่บ้านและชุมชนที่ได้รับการจัดตั้งกองทุนแม่ของแผ่นดิน แล้วจำนวน 335 หมู่บ้าน มีจำนวนสมาชิก 27,857 คน จำนวนเงินทุนทั้งหมด 6,279,705 บาท

ส่วนการดำเนินการตามโครงการจัดระเบียบสังคมแบบบูรณาการ ได้จัดชุดปฏิบัติการออกตรวจแนะนำสถานบริการ สถานประกอบการ ร้านค้าแอบแฝง และร้านคาราโอเกะ ในพื้นที่อย่างต่อเนื่อง

จังหวัดอุบลราชธานี ได้ดำเนินการโครงการขยายผลหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงต้นแบบ ตามงบประมาณโครงการพัฒนาและแก้ไขปัญหาของประชาชน ในความรับผิดชอบของกระทรวงมหาดไทย ด้วยการพัฒนากลุ่มองค์กร/กลุ่มอาชีพ ที่เข้มแข็ง เพื่อสร้างรายได้แก่ประชาชนในชุมชนครอบครัวพัฒนาเป็นต้นแบบที่ดีแก่ชุมชนและสามารถขยายผลแก่ครัวเรือนอื่นๆ เพื่อพัฒนาหมู่บ้านและชุมชน ให้เกิดความเข้มแข็งอย่างยั่งยืน

จังหวัดอุบลราชธานี ได้ดำเนินการจัดตั้งศูนย์ดำรงธรรม เพื่อดำเนินการแก้ไขปัญหาความเดือนร้อนเร่งด่วนของประชาชน โดยที่ผ่านมา มีประชาชนได้ร้องเรียนและร้องทุกข์ผ่านศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดและอำเภอจำนวน 3,213 เรื่อง โดยได้มีการดำเนินการยุติเรื่องแล้ว จำนวน 2,828 เรื่อง หรือ ร้อยละ 88 ซึ่งส่วนใหญ่เป็นประเภทเรื่องการขอความช่วยเหลือ ประเภทปัญหาความเดือดร้อน และการร้องเรียนเจ้าหน้าที่ของรัฐ

นอกจากนั้น ยังได้ดำเนินการแก้ไขปัญหาที่สำคัญเช่น การปราบปราบการลักลอบการค้าไม้พะยูงและการแก้ไขปัญหาหนี้นอกระบบของประชาชนผู้ที่มีรายได้น้อย

และการส่งเสริมและขยายความร่วมมือและเชื่อมโยงทางเศรษฐกิจ การค้าในภูมิภาคอาเซียน กับประเทศเพื่อนบ้าน นั้น ได้มีการจัดงานแสดงและจำหน่ายสินค้า แบบเหย้า-เยือน ระหว่างจังหวัดอุบลราชธานี กับแขวง จำปาสัก ภายใต้ชื่องาน “Thai-lao Trade Fair 2015” รวมทั้งมีการประชุมเจรจาเพื่อสร้างความสัมพันธ์ทางการค้า และติดตามผลการดำเนินงานกิจกรรม Contract Farming ระหว่างจังหวัดชายแดนไทย ลาว และประเทศเวียดนาม เป็นต้น