guideubon

 

ตรวจโควิดวัดพระธาตุหนองบัว 159 ราย ผล ATK บวก 2

ATK-วัดพระธาตุหนองบัว-01.jpg

วันที่ 11 กันยายน 2564 นพ.ดนัย เจียรกูล ผู้อำนวยการสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 10 จังหวัดอุบลราชธานี มอบหมายให้ ดร.เกศรา แสนศิริทวีสุข รองผู้อำนวยการฯ นำรถเก็บตัวอย่างชีวนิรภัยพระราชทาน และคณะทีมตรวจคัดกรองเชิงรุกให้กับประชาชน ณ วัดพระธาตุหนองบัว อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี เพื่อค้นหาผู้ป่วยรายใหม่และเฝ้าระวังป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 สร้างความมั่นใจให้ประชาชนในพื้นที่

ตรวจคัดกรองโรคโควิด 19 เบื้องต้นด้วยวิธี Antigen Test Kit :ATK ตามนโยบาย Early detection "ตรวจให้มาก ตรวจให้ไว รีบคัดคนป่วยออกจากคนปกติ " กรณีมีผลทดสอบเป็นบวกจะทำการตรวจยืนยันซ้ำด้วยวิธี RT-PCR ถ้าผลเป็นบวกจะนำเข้าสู่กระบวนการรักษา ติดตามและควบคุมโรคต่อไป ผลการตรวจ จำนวน 159 ราย พบผลบวก 2 ราย ผลลบ 157 ราย 

ทั้งนี้ จังหวัดมีเป้าหมายตรวจค้นหาเชิงรุกในพื้นที่อย่างต่อเนื่อง โดยวันจันทร์ที่ 13 กันยายน 2564 มีกำหนดออกตรวจ ณ วัดหลวง เวลา 08.30-12.00 น. ประชาชนที่ต้องการตรวจ ให้แสดงเอกสารต่อเจ้าหน้าที่คัดกรอง ณ สถานที่ตรวจ ดังนี้

1. ถ่ายสำเนาบัตรประชาชน
 - เซ็นสำเนาถูกต้อง
 - เขียนเบอร์โทรศัพท์ที่สามารถติดต่อได้
 - เขียนที่อยู่ที่ท่านพักอาศัยอยู่จริง
2. นำบัตรประชาชนตัวจริงมาด้วย

ATK-วัดพระธาตุหนองบัว-02.jpg

ATK-วัดพระธาตุหนองบัว-03.jpg

รถชีวนิรภัยพระราชทาน-อุบล-01.jpg

สคร.10 อุบลฯ นำรถเก็บตัวอย่างชีวนิรภัยพระราชทาน เร่งตรวจเชิงรุกหาเชื้อโควิด-19