guideubon

 

ประมูลป้ายทะเบียนรถเลขสวย อุบลฯ กวาดรายได้ 15 ล้านบาท

ทะเบียนรถเลขสวย-อุบล-01.jpg

เมื่อวันอาทิตย์ที่ 21 พฤศจิกายน 2564 ตั้งแต่เวลา 9.00 น.เป็นต้นไป สำนักงานขนส่งจังหวัดอุบลราชธานี จัดการประมูลหมายเลขทะเบียนรถ ครั้งที่ 16 หมวดอักษร ขก (ขับรถเลขสวย ก้าวหน้าร่ำรวย) จำนวน 301 หมายเลข และหมายเลขทะเบียนรถ (เลขเสริม) จำนวน 83 หมายเลข

มีผู้เข้าร่วมการประมูลทั้งสิ้น 476 คน และมีผู้ชนะการประมูล จำนวน 136 คน ในรูปแบบวิถีใหม่แห่งการประมูล New Normal Auction โดยมีการเสนอราคาผ่านระบบอินเทอร์เน็ต เพียงช่องทางเดียวเท่านั้น ที่เว็บไซต์ www.tabienrod.com ซึ่งมียอดการเสนอราคาดังนี้

ยอดรวมการเสนอราคา หมวดอักษร ขก ยอดรวมทั้งสิ้น 12,343,453 บาท (สิบสองล้านสามแสนสี่หมื่นสามพันสี่ร้อยห้าสิบสามบาทถ้วน)

ยอดรวมการเสนอราคาหมวดอักษร (เลขเสริม) ยอดรวมทั้งสิ้น 3,537,226 บาท (สามล้านห้าแสนสามหมื่นเจ็ดพันสองร้อยยี่สิบหกบาทถ้วน)

รวมยอดการเสนอราคาทั้งสิ้น 15,880,679 บาท (สิบห้าล้านแปดแสนแปดหมื่นหกร้อยเจ็ดสิบเก้าบาทถ้วน)

ทะเบียนรถเลขสวย-อุบล-02.jpg

ป้ายทะเบียนที่มีผู้ประมูลราคาสูงสุด ได้แก่ ทะเบียน ขก 9999 อุบลราชธานี ราคา 555,000 บาท

ป้ายทะเบียนที่มีผู้ประมูลราคาต่ำสุด ได้แก่ ทะเบียน ขก 6600 และ ขก 3311 ราคาป้ายละ 13,000 บาท

สำนักงานขนส่งจังหวัดอุบลราชธานี ขอกราบขอบพระคุณทุกท่านที่เข้าร่วมการประมูลหมวดอักษร "ขก" ดังกล่าว ทั้งนี้รายได้จากการประมูลจะนำเข้ากองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน เพื่อเป็นประโยชน์ในการช่วยเหลือผู้ที่ได้รับผลกระทบจากอุบัติเหตุทางถนนและรณรงค์ป้องกันอุบัติเหตุทางถนนต่อไป ทั้งนี้สำนักงานขนส่งจังหวัดอุบลราชธานีต้องกราบขออภัยทุกท่านเป็นอย่างสูง หากมีข้อบกพร่องประการใด สำนักงานขนส่งจังหวัดอุบลราชธานีคาดหวังไว้เป็นอย่างยิ่งว่าทุกท่านจะกลับมาทำการประมูลหมายเลขทะเบียนรถเลขสวย รวยทรัพย์ จังหวัดอุบลราชธานี หมวดอักษร “ขข” ในปี 2565 ต่อไป

ทะเบียนรถเลขสวย-อุบล-03.jpg