guideubon

 

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ เสด็จฯ ต.โดมประดิษฐ์ อ.น้ำยืน จ.อุบลราชธานี

สมเด็จพระเทพ โดมประดิษฐ์ น้ำยืน อุบล 01.jpg

วันที่ 17 พฤษภาคม 2559 สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินไปทอดพระเนตรกิจกรรมโครงงานของนักเรียนและ การสาธิตการเรียนการสอน พร้อมทั้งพระราชทานสิ่งของแก่ครู นักเรียน และราษฎร ที่ ร.ร.ตำรวจตระเวนชายแดนบ้านคำสะอาด ม. 5 ตำบลยางใหญ่ ร.ร.ตำรวจตระเวนชายแดนบ้านท่าแสนคูณ ม.12 ต.โดมประดิษฐ์ และ ศูนย์การเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านหนองบัวพัฒนา ม.14 ต.โดมประดิษฐ์ อ.น้ำยืน จ.อุบลราชธานี

ภาพข่าวโดย สำนักงานประชาสัมพันธ์ จังหวัดอุบลราชธานี

สมเด็จพระเทพ โดมประดิษฐ์ น้ำยืน อุบล 02.jpg

สมเด็จพระเทพ โดมประดิษฐ์ น้ำยืน อุบล 03.jpg

สมเด็จพระเทพ โดมประดิษฐ์ น้ำยืน อุบล 04.jpg

สมเด็จพระเทพ โดมประดิษฐ์ น้ำยืน อุบล 05.jpg