guideubon

 

ม.อุบลฯ ปิดการแข่งขันดาราศาสตร์โอลิมปิกระดับชาติ ครั้งที่ 15

ดาราศาสตร์โอลิมปิก-01.jpg

คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เป็นเจ้าภาพจัดโครงการ “การแข่งขันดาราศาสตร์โอลิมปิกระดับชาติ” ครั้งที่ 15 ในระหว่างวันที่ 7 – 12 พฤษภาคม 2561 ณ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี และได้มีพิธีปิดอย่างเป็นทางการลงแล้ว เมื่อวันเสาร์ที่ 12 พฤษภาคม 2561 ณ โรงแรมบ้านสวนคุณตา จังหวัดอุบลราชธานี โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชริดา ปุกหุต คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เป็นประธานปิดและ ดร.สุรสิทธิ์ สุทธิคำภา รองคณบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี และประธานศูนย์ สอวน. มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี กล่าวรายงานสรุปผล “การแข่งขันดาราศาสตร์โอลิมปิกระดับชาติ” ครั้งที่ 15 ตลอดระยะเวลา 6 วันที่ผ่านมา บรรลุตามวัตถุประสงค์ทุกประการ

ดาราศาสตร์โอลิมปิก-02.jpg

โดยมีนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้นเข้าร่วมการแข่งขัน ทั้งสิ้นจำนวน 61 คน ผลปรากฎว่ามีนักเรียนที่ได้รับรางวัลเหรียญทอง จำนวน 5 รางวัล เหรียญเงิน จำนวน 2 รางวัล เหรียญทองแดง จำนวน 15 รางวัล และได้รับประกาศเกียรติคุณ จำนวน 13 รางวัล โดยมี นายวสวัตติ์ จิระสุวิบูลย์ จากศูนย์ สอวน.โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย เด็กชายธนดิศ เจริญรุจิจินต์ จากศูนย์ สอวน.โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย และ เด็กชายธนวันต์ ชัชฎานรเสฏฐ์ จากศูนย์ สอวน.มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จำนวน 3 คน เป็นตัวแทนประเทศไทยเข้าร่วม “การแข่งขันดาราศาสตร์โอลิมปิกระหว่างประเทศ” ครั้งที่ 23 ระหว่างวันที่ 6 – 14 ตุลาคม 2561 ที่จะถึงนี้ ณ เมืองโคลัมโบ ประเทศศรีลังกา

ดาราศาสตร์โอลิมปิก-03.jpg

และในส่วนของนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลายเข้าร่วมการแข่งขัน ทั้งสิ้นจำนวน 57 คน ผลปรากฏว่ามีนักเรียนที่ได้รับรางวัลเหรียญทอง จำนวน 8 รางวัล เหรียญเงิน จำนวน 4 รางวัล เหรียญทองแดง จำนวน 7 รางวัล และได้รับประกาศเกียรติคุณ จำนวน 15 รางวัล โดยมี นายวริท วิจิตรวรศาสตร์ จากศูนย์ สอวน.โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย นายภูมิรพี พิสุทธ์สินธุ์ จากศูนย์ สอวน.โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ นายศุภไกร ทีฆมงคล จากศูนย์ สอวน.โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย นายธนรรณพ วุนวิริยะกิจ จากศูนย์ สอวน.โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย และ นายเจตนิพัทธ์ บุญญานุสนธิ์ จากศูนย์ สอวน.โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ เป็นตัวแทนประเทศไทยเข้าร่วม “การแข่งขันดาราศาสตร์และฟิสิกส์ดาราศาสตร์โอลิมปิกระหว่างประเทศ” ครั้งที่ 12 ต่อไป

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชริดา ปุกหุต คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี กล่าวว่า สำหรับการทำหน้าที่เป็นเจ้าภาพจัด “การแข่งขันดาราศาสตร์โอลิมปิกระดับชาติ” ครั้งที่ 15 ของคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานีครั้งนี้ ได้รับความร่วมมือจากคณะกรรมการดำเนินการวิชาการ อาจารย์ผู้นำทีมนักเรียนจากศูนย์ สอวน. 11 ศูนย์ทั่วประเทศเข้าร่วมการแข่งขันครั้งนี้ และขอขอบคุณ รองศาสตราจารย์บุญรักษา สุนทรคำ อดีตรองผู้อำนวนการสถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ ปัจจุบันดำรงตำแหน่ง นายกสมาคมฟิสิกส์ไทย และประธานคณะกรรมการวิชาการ สอวน. ที่ให้เกียรติร่วมการแข่งขันและพิธีปิด ตลอดจนทีมผู้บริหารจากศูนย์ สอว.โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย พร้อมทีมการแสดงรับมอบธงเจ้าภาพจัด “การแข่งขันดาราศาสตร์โอลิมปิกระดับชาติ” ครั้งที่ 16 ประจำปี 2562 ที่จะกำหนดจัดขึ้นครั้งต่อไป

ทิพย์วรรณ เวฬุวนาธร นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการ ม.อุบลฯ ภาพ/ข่าว