guideubon

 

อุบลฯ คุมเข้มพนันบั้งไฟ ต้องแจ้งก่อน 15 วัน หวั่นกระทบการบิน

บั้งไฟ-อุบล-01.jpg

วันที่ 17 เมษายน 2558 นายประทีป กีรติเรขา ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี เป็นประธานการประชุมนายอำเภอ ผู้กำกับสถานีตำรวจภูธจากทุกอำเภอ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อกำหนดมาตรการแก้ไขปัญหาการลักลอบการเล่นพนั้นบังไฟ รวมทั้งการป้องกันอุบัติเหตุและรักษาความสงบเรียบร้อยในงานบุญประเพณีบั้งไฟ

ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี กล่าวว่า ในปัจจุบันมีกลุ่มบุคคลที่ได้แอบอ้างให้มีการจัดงานประเพณีบุญบั้งไฟ โดยมีการเก็บเงินจากผู้มาเที่ยวชมงานในลักษณะตลาดนัดบั้งไฟ และมีการจัดนอกห้วงเวลาตามบุญประเพณีบั้งไฟที่เป็นงานบุญเดือนหก โดยมีการลักลอบเล่นพนันบั้งไฟกันอย่างแพร่หลายเป็นการทำลายวัฒนธรรมประเพณีของท้องถิ่น รวมทั้งเป็นการมอมเมาและสร้างความเดือดร้อนให้แก่ประชาชน ก่อให้เกิดปัญหาทางสังคมและปัญหาอื่นๆตามมา

ทั้งนี้ จังหวัดอุบลราชธานี โดยทางสภาวัฒนธรรมจังหวัดฯ ได้กำหนดกรอบระยะเวลาในการจัดงานประเพณีบุญบั้งไฟที่จะเริ่มตั้งแต่วันที่ 18 เมษายน ไปจนถึงวันที่ 17 พฤษภาคม 2558 รวมทั้งกำหนดมาตรการเพื่อแก้ไขปัญหาการลักลอบเล่นพนันบั้งไฟ โดยให้หมู่บ้านที่จะจัดงานประเพณีบุญบั้งไฟให้ทำเวทีประชาคมที่จะจัดงาน และต้องแจ้งใก้อำเภอทราบก่อน 15 วัน รวมทั้งให้มีการจุดบั้งไฟได้ไม่เกิน 1 วัน ในห้วงเวลา 09.09-17.00 น. เท่านั้น หากเป็นชุมชนขนาดใหญ่มี 3 หมู่บ้านจะพิจารณาได้ให้จุดบั้งไฟไม่เกิน 2 วัน มีการทำข้อตกลงกับผู้จัดที่ไม่ให้มีการเล่นการพนัน ซึ่งหากตรวจสอบว่ามีการเล่นพนันบั้งไฟจะสั่งยกเลิกงานทันที และดำเนินคดีตามกฎหมายในฐานความผิดเล่นพนันและเป็นอั้งยี่

นายประทีป กีรติเรขา ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี กล่าวว่าหากพบว่ามีเจ้าหน้าที่ของรัฐเข้าไปเกี่ยวข้องหรือปล่อยปละละเลย ให้ดำเนินการทางวินัยและทางอาญาอย่างเฉียบขาด นอกจากนั้น หากพบว่ามีการจุดบั้งไฟอยู่นอกเหนือจากหมู่บ้านที่ได้รับความเห็นชอบ หรือจัดนอกระยะที่กำหนดตามมาตรการจังหวัด ทางจังหวัดจะพิจารณาว่าเป็นความบกพร่องของเจ้าหน้าที่เกี่ยวข้องทุกระดับ

ทางจังหวัดได้ให้ทุกอำเภอ จัดตั้งศูนย์เฝ้าระวังการลักลอบเล่นการพนันบั้งไฟ โดยให้แจ้งหมายเลขโทรศัพท์ในการับแจ้งเหตุ และตั้งชุดเฉพาะกิจในการป้องกันและปราบปรามการลักลอบเล่นพนั้นบั้งไฟ และให้มีการสร้างเครือข่ายอาสาสมัครในหมู่บ่านและตำบล ร่วมตรวจสอบและแจ้งเหตุการลักลอบเล่นพนันบั้งไฟ

ข่าวโดย ปชส.อุบลราชธานี