guideubon

 

อุบลฯ กำหนดบุคคลที่เดินทางมาจาก จ.ตราด ต้องกักตัว 14 วัน

ตราด-อุบล-กักตัว14วัน-01.jpg

วันที่ 6 มกราคม 2564 คำสั่งจังหวัดอุบลราชธานี นายสฤษดิ์ วิฑูรย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี ในฐานะผู้กำกับการบริหาราชการในสถานการณ์ฉุกเฉินจังหวัดอุบลราชธานี ออกคำสั่งกำหนดมาตรการควบคุมโรค กรณีบุคคลเดินทางมาจากพื้นที่ควบคุมสูงสุด (เพิ่มเติม) ดังนี้

ตราด-อุบล-กักตัว14วัน-04.jpg

ตามที่จังหวัดอุบลราชธานี ได้ออกคำสั่งจังหวัดอุบลราชธานี ที่ 1/2564 เรื่อง กำหนดมาตรการควบคุมโรค กรณีบุคคลเดินทางมาจากพื้นที่ควบคุมสูงสุด ลงวันที่ 3 มกราคม 2564 ให้บุคคลที่เดินทางมาจากพื้นที่ควบคุมสูงสุด ได้แก่ จังหวัดสมุทรสาคร, จังหวัดระยอง,จังหวัดชลบุรี, จังหวัดสมุทรปราการ, จังหวัดจันทบุรี, จังหวัดนครปฐม (เฉพาะ อำเภอกำแพงแสน, อำเภอบางเลน และอำเภอนครชัยศรี), จังหวัดนนทบุรี (ฉพาะ อำเภอบางบัวทอง และอำเภอบางใหญ่) และกรุงเทพมหานคร (เฉพาะเขตบางขุนเทียน, เขตบางพลัด และเขตหนองแขม) ปฏิบัติตามมาตรการควบคุมโรคที่จังหวัดกำหนด นั้น

เพื่อเป็นการควบคุมป้องกันการแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (โควิด-19) ในพื้นที่จังหวัดอุบลราชธานี ซึงอาจมีบุคคลกลุ่มเสี่ยงที่เดินทางมาจากพื้นที่วบคุมสูงสุด เดินทางเข้ามาในพื้นที่จังหวัดอุบลราชธานี อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 34 (1) แห่งพระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ.2558 ข้อ 7 (1) ของข้อกำหนดออกตามความในมาตรา 9 แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ.2548 (ฉบับที่ 1) ลงวันที่ 25 มีนาคม 2563 และข้อ 5 ของข้อกำหนดออกตามความในมาตรา 9 แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ.2548 (ฉบับที่ 9) ลงวันที่ 29 พฤษภาคม 2563

ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดอุบลราชธานี ในการประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดอุบลราชธานี ครั้งที่ 2/2564 เมื่อวันที่ 6 มกราคม 2564 จึงมีคำสั่งเพิ่เติม ให้บุคคลที่เดินทามาจากพื้นที่ควบคุมสูงสุด คือ จังหวัดตราด ถือปฏิบัติตามคำสั่งจังหวัดอุบลราชธานี ที่ 1/2564 เรื่อง กำหนดมาตรการควบคุมโรค กรณีบุคคลเดินทางมาจากพื้นที่ควบคุมสูงสุด ลงวันที่ 3 มกราคม 2564 อย่างเคร่งครัดต่อไป

ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 7 มกราคม 2564 เป็นต้นไป จนกว่าจะมีคำสั่งเปลี่ยนแปลงเป็นอย่างอื่น

ตราด-อุบล-กักตัว14วัน-03.jpg