guideubon

 

มาจากสมุทรสาครหรือระยอง แม้อยู่อุบลฯ ไม่ถึง 14 วัน ก็ต้องรายงานตัว

สมุทรสาคร-ระยอง-อุบล-01.jpg

สรุปสถานการณ์ ศูนย์ข้อมูล COVID-19 วันที่ 30 ธันวาคม 2563 มีผู้เดินทางมาจากจังหวัดสมุทรสาครและจังหวัดระยอง รายใหม่ 822 ราย มีความเสี่ยงสูงให้กักกัน 190 ราย และส่งตรวจ 183 ราย

สมุทรสาคร-ระยอง-อุบล-02.jpg

นายสฤษดิ์ วิฑูรย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี ออกคำสั่งที่ 52182/2563 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2563 กำหนดให้ บุคคลที่เดินทางมาจากจังหวัดสมุทราสาครและจังหวัดระยอง เข้ามาในพื้นที่จังหวัดอุบลราชธานี แม้พำนักอาศัยน้อยกว่า 14 วัน ให้รายงานตัวต่อเจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อในภูมิลำเนาหรือพื้นที่ที่พำนักอาศัยนั้นโดยทันทีที่เดินทางมาถึง

และให้ใช้แอปพลิเคชั่น "หมอชนะ" หรือระบบติดตาม หรือให้ติดตั้งแอปพลิเคชั่นตามที่ทางราชการกำหนด และทำการกักกันตนเอง (Home Quarantine) เป็นระยะเวลา 14 วัน หรือตลอดระยะเวลาที่อยู่ในจังหวัดอุบลราชธานี เพื่อเป็นการเฝ้าระวังหรือคัดกรองอาการทุกกรณี

หากบุคคลดังกล่าว จะเดินทางออกนอกพื้นที่จังหวัดอุบลราชธานี ก่อนครบกำหนดระยะเวลา 14 วัน ให้แจ้งต่อเจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อในภูมิลำเนา หรือพื้นที่พำนักอาศัยด้วย

หากผู้ใดฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามคำสั่งนี้ ต้องระวางโทษตามมาตรา 51 แห่งพระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ.2558 ต้องระวางโทษปรับไม่เกินสองหมื่นบาท และมีความผิดตามมาตรา 18 แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ.2548 ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินสองปิ หรือปรับไม่เกินสี่หมื่นบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ

ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป จนถึงวันที่ 15 มกราคม 2564

สมุทรสาคร-ระยอง-อุบล-03.jpg