guideubon

 

ม.อุบลฯ เชิดชูผู้สูงอายุ จัดเวทีถ่ายทอดภูมิปัญญาท้องถิ่นแก่เยาวชน

ผู้สูงอายุ-ถ่ายทอดภูมิปัญญา-อุบล-07.jpg

วันที่ 28 มีนาคม 2559 คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี จัด โครงการ สืบสานภูมิปัญญาและพัฒนาเครือข่ายการเรียนรู้ด้านการสูงอายุ ครั้งที่ 4 นำผู้สูงอายุในเขตพื้นที่ชุมชนรอบมหาวิทยาลัย ร่วมถ่ายทอดความรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่น ให้กับเด็กและเยาวชน เสริมสร้างสมรรถนะของผู้สูงอายุ ตระหนักถึงคุณค่า ความภาคภูมิใจในตนเองแก่ผู้สูงอายุ สร้างความสุขในบั้นปลายของชีวิต โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. สุรีย์ ธรรมิกบวร คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์ เป็นประธาน ซึ่งมีผู้สูงอายุ นักเรียน นักศึกษา เข้าร่วมโครงการกว่า 150 คน ณ หอประชุมโรงเรียนบ้านบัววัด ต.ธาตุ อ.วารินชำราบ จ.อุบลราชธานี  

ผู้สูงอายุ-ถ่ายทอดภูมิปัญญา-อุบล-02.jpg

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. สุรีย์ ธรรมิกบวร คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์ กล่าวว่า ปัจจุบันนับว่าประชากรไทยวัยผู้สูงอายุ มีจำนวนเพิ่มขึ้นทุกปี ซึ่งเป็นวัยที่มีความเสื่อมของร่างกายในทุกระบบ เกิดภาวะพึ่งพา และทุพพลภาพตามมา การเปลี่ยนแปลงนั้นสามารถชะลอลงได้ด้วยการดูแลสุขภาพของตนเอง และการใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่นที่มุ่งดูแลสุขภาพแบบองค์รวม

ผู้สูงอายุ-ถ่ายทอดภูมิปัญญา-อุบล-03.jpg

คณะพยาบาลศาสตร์ จึงจัดโครงการนี้ขึ้น เพื่อเป็นเวทีเครือข่ายการเรียนรู้ด้านภูมิปัญญาไทย สืบสาน ถ่ายทอด และเผยแพร่ความรู้จากผู้สูงอายุ อีกทั้งเป็นการสร้างเจตคติที่ดีต่อผู้สูงอายุ นำไปสู่การสร้างโรงเรียนเครือข่ายภูมิปัญญาผู้สูงอายุ และการจัดตั้งศูนย์การเรียนรู้และพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ในอนาคตอีกด้วย

ผู้สูงอายุ-ถ่ายทอดภูมิปัญญา-อุบล-04.jpg

ด้าน นางสาวสาวิตรี สิงหาด หัวหน้าโครงการ กล่าวเพิ่มเติมว่า โครงการสืบสานภูมิปัญญาและพัฒนาเครือข่ายการเรียนรู้ด้านการสูงอายุ ดำเนินโครงการมาแล้ว 3 ครั้ง ผลจากการดำเนินการที่ผ่านมา พบว่าบรรลุตามวัตถุประสงค์ คือ การบูรณาการสู่การเรียนการสอนได้อย่างเป็นรูปธรรม นักศึกษาได้เรียนรู้จากสถานการณ์จริง มีทักษะในการส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุอย่างเป็นองค์รวม การสร้างเจตคติที่ดีต่อผู้สูงอายุ และผู้สูงอายุตระหนักถึงคุณค่า ความภาคภูมิใจในตนเอง

ผู้สูงอายุ-ถ่ายทอดภูมิปัญญา-อุบล-05.jpg

ในส่วนของกิจกรรมประกอบด้วย การขอขมากราบไหว้ขอพรผู้สูงอายุซึ่งเป็นแบบอย่างของประเพณีไทย การบริการตรวจสุขภาพเบื้องต้น การแสดงละครเวทีนักศึกษาพยาบาล การสาธิตและถ่ายทอดความรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่น อาทิ งานด้านศิลปะและหัตถกรรม เครื่องจักสาน การทำขนมไทย การทำน้ำหอมสมุนไพร การทำของที่ระลึก เป็นต้น ซึ่งแต่ละกิจกรรมได้รับความสนใจจากนักเรียนนักศึกษาเข้าเรียนรู้จำนวนมาก ทำให้ผู้สูงอายุมีความสุขทั้งกายและใจ เป็นอย่างดี

ผู้สูงอายุ-ถ่ายทอดภูมิปัญญา-อุบล-06.jpg

อาจารย์สาวิตรี กล่าว นับว่าเป็นโครงการที่ดี ที่มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ได้เห็นความสำคัญของผู้สูงอายุ เพื่อให้มีคุณภาพชีวิตที่ดี มีคุณค่าและความภาคภูมิใจในตนเอง อนุรักษ์และถ่ายทอดวัฒนธรรมภูมิปัญญาท้องถิ่น การเรียนการสอนประกอบการฝึกปฏิบัติจริง เพื่อให้ผู้สูงอายุสามารถนำความรู้มาใช้ประโยชน์ต่อตนเองและสังคม มุ่งสู่เป้าหมาย “ รู้จริง ปฏิบัติได้ ถ่ายทอดเป็น ” และพร้อมที่จะเป็นต้นแบบขยายผลไปสู่ชุมชนอื่น อย่างยั่งยืนและเป็นรูปธรรม ต่อไป