guideubon

 

พระราโชวาท พระราชทานแก่บัณฑิตมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

พระราโชวาท สมเด็จพระเทพ ม อุบล.jpg

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินแทนพระองค์ พระราชทานปริญญาบัตร แก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ประจำปีการศึกษา 2557 ในวันจันทร์ที่ 21 มีนาคม 2559 ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบพระชนมพรรษา มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ในการนี้ได้พระราชทานพระราโชวาทแก่บัณฑิต ความว่า

" บัณฑิตเมื่อศึกษาเล่าเรียนมาจนมีความรู้ในระดับสูง แต่ละคนย่อมมีความเชื่อมั่นอยู่ว่าจะสามารถประกอบกิจการการงานให้บรรลุผลสำเร็จได้

แต่แท้จริง การมีความรู้สูงก็ไม่ได้เป็นหลักประกันความสำเร็จของงานเสมอไป เพราะหากนำความรู้ไปปรับใช้ไม่เป็นแล้ว ก็คงยากที่จะทำงานให้สำเร็จผล

ในการนำความรู้ไปปรับใช้ให้ได้จริงนั้น บัณฑิตจะต้องศึกษางานที่ทำให้เข้าใจถ่องแท้ก่อน ว่างานนั้นมีลักษณะอย่างไร เป้าหมายของงานคืออะไร ขอบเขตและวิธีการปฏิบัติงานเป็นอย่างไร เพื่อให้ทราบว่าควรจะใช้ความรู้ใดบ้างในการปฏิบัติ แล้วนำความรู้ดังกล่าวมาใช้ประกอบส่งเสริมกันให้พอเหมาะพอดีแก่งาน

การจะทำให้ได้ดังนี้ แต่ละคนต้องมีใจที่เปิดกว้าง พร้อมที่จะเรียนรู้ทำความเข้าใจงาน และประสานเชื่อมโยงความรู้ต่าง ๆ เข้าด้วยกัน โดยไม่คับแคบยึดติดอยู่กับแนวคิดหรือทฤษฎีใดทฤษฎีหนึ่ง จนลดทอนความสามารถในการนำความรู้ไปปรับใช้ให้เหมาะสม

บัณฑิตทั้งหลายต่างก็มีความรู้พร้อมอยู่แล้ว จึงควรที่จะฝึกฝนอบรมตนเองให้เป็นผู้มีใจเปิดกว้างจะได้สามารถนำความรู้ที่มีอยู่ไปใช้ในการปฏิบัติกิจการงาน เพื่อสร้างความเจริญก้าวหน้าแก่ตนแก่งาน และแก่ส่วนรวมได้แท้จริง...."

พระราโชวาท 21 มีนาคม 2559
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี