guideubon

 

เติมฝันปันรัก ร.ร.บ้านหนองมะทอ มอบสิ่งของพร้อมทุนการศึกษา

เติมฝันปันรัก-บ้านหนองมะทอ-อุบล-02.jpg

วันที่ 10 มีนาคม 2559 งานประชาสัมพันธ์ พร้อมด้วย งานบริการและสร้างเสริมสุขภาพ และ สาขาวิชาเทคโนโลยีการจัดการอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี ร่วมกับ เว็บไซต์ไกด์อุบลดอทคอม และคลังน้ำมัน ปตท. อุบลราชธานี ได้จัดโครงการเติมฝันปันรัก ครั้งที่ 8 ระหว่างวันที่ 9-10 มีนาคม 2559 ณ โรงเรียนบ้านหนองมะทอ อ.ม่วงสามสิบ จ.อุบลราชธานี เพื่อบริการวิชาการแก่ท้องถิ่น ส่งเสริมการสร้างโอกาสทางการศึกษาทุกระดับชั้นในทุกพื้นที่ จ.อุบลราชธานี ให้มีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น และส่งเสริมการดูแลสุขภาพร่างกาย ตลอดจนการเชื่อมประสานระหว่างมหาวิทยาลัยกับท้องถิ่นในการพัฒนาสังคมร่วมกัน โดยมี ผศ.ประชุม ผงผ่าน อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี ร่วมเดินทางไปเป็นประธานในพิธี

เติมฝันปันรัก-บ้านหนองมะทอ-อุบล-03.jpg

สำหรับการจัดโครงการครั้งนี้ ผู้มีจิตกุศลได้ร่วมบริจาคสิ่งของและปัจจัย เป็นเงินจำนวนทั้งสิ้น 27,330 บาท และมหาวิทยาลัยได้จัดงบประมาณสนับสนุนส่วนหนึ่ง ซึ่งคณะทำงานได้จัดสรรเป็นทุนอาหารกลางวัน และทุนการศึกษา ประเภทเรียนดี จำนวน 2 ทุน ประเภทขาดแคลนทุนทรัพย์ จำนวน 2 ทุน และประเภทจิตอาสา จำนวน 1 ทุน พร้อมทั้งได้จัดซื้อหนังสือสารานุกรมคณิตศาสตร์/ วิทยาศาสตร์, หนังสือเสริมทักษะ, สื่อการเรียนรู้, อุปกรณ์การเรียน, อุปกรณ์กีฬา, อุปกรณ์คอมพิวเตอร์, เครื่องเล่นดีวีดี, เครื่องกรองน้ำ, ชั้นหนังสือ, ชุดที่นอนห้องพยาบาล, ตู้ยา/เวชภัณฑ์, แก้วน้ำ/แปรงสีฟัน/ยาสีฟัน และขนม/ผลไม้

เติมฝันปันรัก-บ้านหนองมะทอ-อุบล-04.jpg

นอกจากนี้ ยังได้จัดทำและติดตั้งระบบผลิตน้ำดื่ม เทพื้นคอนกรีตเสริมเหล็กโรงครัว ตรวจซ่อมเครื่องคอมพิวเตอร์ จัดห้องพยาบาล จัดห้องสมุด ตีเส้นสนามกีฬา จัดให้ความรู้ทางโภชนาการ ตรวจวัดมวลสุขภาพร่างกาย กีฬาเชื่อมสัมพันธ์ พิธีบายศรีสู่ขวัญ และกิจกรรมสันทนาการภาคกลางคืน อีกด้วย

เติมฝันปันรัก-บ้านหนองมะทอ-อุบล-05.jpg

รายนามผู้ร่วมบริจาคโครงการเติมฝันปันรัก ครั้งที่ 8

โรงเรียนบ้านหนองมะทอ อ.ม่วงสามสิบ จ.อุบลราชธานี

1. งานประชาสัมพันธ์ และงานบริการและสร้างเสริมสุขภาพ กองกลาง สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี บริจาคเงิน 20,000 บาท
- จัดซื้อหนังสือสารานุกรมคณิตศาสตร์ และวิทยาศาสตร์
- หนังสือเสริมทักษะ
- สื่อการเรียนรู้
- ชุดเครื่องเขียน และอุปกรณ์การเรียน

เติมฝันปันรัก-บ้านหนองมะทอ-อุบล-06.jpg

2. สาขาวิชาเทคโนโลยีการจัดการอุตสาหกรรม บริจาคเงิน 30,000 บาท
- จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์เทพื้นคอนกรีตเสริมเหล็กโรงครัว
- จัดทำและติดตั้งระบบผลิตน้ำดื่ม

3. ผศ.ดร.สมพร ดวนใหญ่ บริจาคเงิน 1,000 บาท
- จัดเป็นทุนการศึกษาประเภทขาดแคลนทุนทรัพย์ 2 ทุน

เติมฝันปันรัก-บ้านหนองมะทอ-อุบล-08.jpg

4. คุณสมชาติ-คุณสุจิตรา เบญจถาวรอนันท์ บริจาคเงิน 3,000 บาท
5. คณะสาธารณสุขศาสตร์ บริจาคเงิน 2,000 บาท
6. อ.อาภารัตน์ ประทีปะเสน บริจาคเงิน 1,000 บาท
- จัดซื้อเครื่องกรองน้ำ

7. คลังน้ำมัน ปตท. อุบลราชธานี
- ผ้าห่ม 56 ผืน
- ตุ๊กตาก๊อตจิ 36 ตัว
- วารสารสานสุข 48 เล่ม

8. คุณรุ่งทิพย์ บุญจำรูญ บริจาคเงิน 1,000 บาท
9. คุณหทัยกาญจน์ พลโกษฐ์ บริจาคเงิน 500 บาท
- จัดซื้อตู้ยา และเวชภัณฑ์

10. ผศ.พ.อ.ต.ภัทระ เกิดอินทร์ บริจาคเงิน 1,000 บาท
- จัดซื้อชั้นวางเล็ก 2 ชุด
- จัดเป็นทุนการศึกษาประเภทเรียนดี 1 ทุน

11. อ.ปัทมา ล้อพงค์พานิชย์ บริจาคเงิน 500 บาท
- จัดซื้อชั้นวางเล็ก 2 ชุด

12. สำนักงานตรวจสอบภายใน บริจาคเงิน 500 บาท
- จัดเป็นทุนการศึกษาประเภทเรียนดี 1 ทุน

13. นางไพจิตร นักรำ บริจาคเงิน 500 บาท
- จัดซื้อชั้นวางเล็ก 2 ชุด

14. บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน) หรือเอไอเอส
- กระเป๋าพรีเมียม 41 ใบ

15. ผศ.จริยา ปัณฑวังกูร
- เสื้อผ้า 2 ถุง และกระเป๋า 7 ใบ

เติมฝันปันรัก-บ้านหนองมะทอ-อุบล-07.jpg

16. คุณลลนา สถิตย์ธิรากูล
- หนังสือนิทาน และหนังสือเสริมทักษะ

17. คุณนภลดา สุริยนต์
- ชุดเครื่องเขียน 32 ชุด
- ตุ๊กตา 1 ตัว
- ข้าวเกรียบกุ้ง 4 โหล

18. คุณครูปุณยนุช ภูธาคุณานนต์ (ร.ร.บ้านคำข่า อ.สว่างวีระวงศ์) และคณะ บริจาคเงิน 13,800 บาท
- จัดเป็นทุนการศึกษาประเภทจิตอาสา 1 ทุน
- จัดซื้อเครื่องเล่นดีวีดี 1 ชุด
- ตู้หนังสือ 4 ชุด
- อุปกรณ์กีฬา 5 ชุด
- วีดิทัศน์สื่อการเรียนรู้
- เมาส์คอมพิวเตอร์ 3 อัน
- คีบอร์ดคอมพิวเตอร์ 1 อัน
- แก้วน้ำ+แปรงสีฟัน+ยาสีฟัน 3 โหล
- ผลไม้ น้ำหวาน และขนมปี๊บใหญ่ 1 ปี๊บ
- ชุดที่นอนห้องพยาบาล

19. คุณสงัด สิมมณี
- วีดิทัศน์ตามรอยเสด็จประภาสต้น 1 ชุด
- แก้วเสื้อโปโล 17 ตัว
- หนังสือเสริมทักษะ

20. คุณพงพิทักษ์ อุปไชย บริจาคดินสอ 5 แพ็ค

21. คุณรจนา สินสมุทร
- ดินน้ำมัน 3 แพ็ค
- ยางลบ 1 กล่อง และดินสอ 1 กล่อง

22. คุณมาลัย สุวรรณผา บริจาคหนังสืออ่านนอกเวลาเรียน

23. ร้านแซบซอย 9 บริจาคเครื่องคอมพิวเตอร์ 1 ชุด

24. สหกรณ์ร้านค้า ม.ราชภัฏอุบลฯ บริจาคเงิน 427.75 บาท
25. ผู้มีจิตกุศลร่วมทำบุญสมทบกล่องบริจาค เป็นเงิน 2,102.25 บาท
- จัดเป็นทุนอาหารกลางวัน
- จัดซื้อขนมปี๊บใหญ่ 2 ปี๊บ