guideubon

 

มาจากจังหวัดสมุทรสาคร เข้าพักในอุบลฯ กักตัว 14 วัน

กักตัวโควิด-สมุทรสาคร-01.jpg

วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2564 นายสฤษดิ์ วิฑูรย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี ในฐานะผู้กำกับการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉินจังหวัตอุบลราชธานี ออกคำสั่งที่ 7127/2564 เรื่อง มาตรการเฝ้าระวัง ป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) สำหรับบุคคลที่เดินทางมาจากพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด ตั้งแต่วันที่ 16-28 กุมภาพันธ์ 2564

ให้ผู้ที่เดินทางมาจากจังหวัดสมุทรสาคร และเข้าพักในหมู่บ้าน ชุมชนในจังหวัดอุบลราชธานี รายงานตัวกับผู้นำชุมชน หรือ อสม. ในพื้นที่โดยทันที นับแต่เดินทางมาถึงจังหวัดอุบลราชธานี และให้กักตัว ปฏิบัติตามคำแนะนำ หากมีเหตุจำเป็นต้องเดินทางไปพื้นที่อื่นก่อนครบกำหนดกักตัว ต้องผ่านการประเมินจากเจ้าหน้าที่สาธารณสุขก่อน

กรณีผู้ที่เดินทางเข้ามาในจังหวัดอุบลราชธานีเป็นการชั่วคราว เช่น ร่วมงานตามประเพณี และทางศาสนา งานศพ ให้ปฏิบัติตามข้อแนะนำของเจ้าพนักงานควบคุมโรค ณ ที่จุดคัดกรองนั้นๆ

หากผู้เดินทางที่มาจากพื้นที่ควบคุมสูงสุด ฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามคำสั่งนี้ มีความผิดตามพระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ.2558 ต้องระวางโทษปรับไม่เกินสองหมื่นบาท และมีความผิดตามพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ.2548 ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินสองปี หรือปรับไม่เกินสี่หมื่นบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ

กักตัวโควิด-สมุทรสาคร-02.jpg
กักตัวโควิด-สมุทรสาคร-03.jpg
กักตัวโควิด-สมุทรสาคร-04.jpg